Song 73
God bai i mekim save long ol man nogut
Asap i raitim dispela song.
God i save gutpela tru
long ol Israel.
God i save gutpela tumas
long ol manmeri
bel bilong ol i stap klin.
 
Tasol klostu mi laik pundaun
long sin.
Mi olsem lek i wel pinis
na mi laik pundaun na lusim bilip.
Long Sng 37.1, Jer 12.1 wanem, mi lukim
ol man nogut i kamap maniman
na mi mangal long ol samting
bilong ol dispela bikhetman.
 
Ol i no save kisim pen
long bodi bilong ol.
Ol i strongpela man,
na bodi bilong ol i gutpela tasol.
Ol i no save karim ol hevi
olsem ol arapela man i karim.
Ol arapela man i save kisim
ol kain kain hevi,
tasol dispela kain samting
i no save kamap long ol.
Olsem na ol i hambak nating
na amamas long skin bilong ol.
Na ol i save paitim nating
ol arapela man
na bagarapim ol.
Long bel na tingting bilong ol,
ol i save kamapim
ol kain kain pasin nogut
ol i gat laik long mekim.
Ol i save tok bilas
long ol arapela man
na ol i tok
long mekim pasin nogut
long ol dispela man.
Ol i bikhet tru na ol i tok
long painim rot bilong bagarapim
ol arapela manmeri.
Ol i tok nogut
long God i stap long heven.
Na ol i litimapim nem bilong ol yet
na ol i strong tumas
long ol manmeri
i mas bihainim laik bilong ol.
10 Olsem na ol manmeri bilong God
i laikim tok bilong ol bikhetman
na ol i bilipim dispela tok.
11 Ol man nogut i save tok olsem,
“God i no inap save
long samting mipela i mekim.
God Antap Tru i no gat rot
bilong painimaut
pasin bilong mipela.”
12 Ol man nogut i olsem.
Ol i gat planti samting,
tasol ol i wok long kisim moa yet.
13 Mi bin lukaut gut
na bel bilong mi i stap klin,
na mi no bin mekim sampela sin.
Ating dispela em i lus nating, a?
14 Long wanem, God,
yu givim pen long mi
long san na long nait,
na olgeta moningtaim
yu mekim save long mi.
 
15 Sapos mi bin mekim kain tok
olsem ol man nogut i save mekim
long ol manmeri bilong yu,
bai mi giamanim ol na paulim ol.
16 Mi tingting planti
na mi traim long painimaut
as bilong dispela samting
ol man nogut i mekim.
Tasol i hat tumas long mi.
17 God, Sng 27.4, 37.38, 77.13 mi traim i go i go
inap long taim
mi go insait long haus bilong yu.
Mi stap long haus bilong yu
na tingting bilong mi i klia,
na mi save long ol samting
bai i kamap long ol man nogut.
 
18 Yu mekim ol i wokabaut
long rot i wel moa yet,
na yu mekim ol i pundaun
na ol i bagarap olgeta.
19 Ol i bagarap kwiktaim tumas.
Na dispela dai bilong ol
em i nogut tru.
20 Bikpela, ol i olsem man i driman
na driman i pinis nating
long moningtaim.
Man i kirap long moningtaim
na driman i no i stap moa
long tingting bilong em.
 
21 Long dispela taim
tingting bilong mi i kirap nogut,
na bel bilong mi
i pilim nogut tru.
22 Na tingting bilong mi i pas,
na mi no save
long pasin bilong yu.
Mi mekim pasin long ai bilong yu,
olsem wel abus i no gat tingting.
23 Tasol mi stap wantaim yu oltaim
na yu save holim han bilong mi.
24 Yu Sng 48.14, 49.15, 58.11 save givim mi gutpela tok
bilong stiaim wokabaut bilong mi,
na bihain bai yu kisim mi
na mi stap wantaim yu
long heven.
25 Husat Sng 16.2 arapela i stap long heven
na i save lukautim mi?
I no gat narapela man,
yu wanpela tasol.
Orait God, mi laikim yu moa yet.
Mi no laikim
olgeta samting bilong graun
olsem mi laikim yu.
26 Sapos Sng 16.5, 40.12, 84.2 bodi na tingting bilong mi
i no gat strong moa,
orait God, yu yet
yu strong bilong mi.
Na yu stap wantaim mi
na mi inap tru oltaim oltaim.
27 Tru tumas, ol manmeri
i givim baksait long yu
bai ol i lus olgeta.
Na ol man i bin bihainim yu bipo,
na nau ol i lusim yu pinis,
bai yu bagarapim ol.
28 Tasol Sng 14.6, 40.5, Hi 10.22, Je 4.8 mi, mi stap klostu long yu
na dispela i gutpela tru.
God, Bikpela,
yu banis tru bilong mi,
na mi laik tokaut
long olgeta samting yu bin mekim.

73:3: Sng 37.1, Jer 12.1

73:17: Sng 27.4, 37.38, 77.13

73:24: Sng 48.14, 49.15, 58.11

73:25: Sng 16.2

73:26: Sng 16.5, 40.12, 84.2

73:28: Sng 14.6, 40.5, Hi 10.22, Je 4.8