Sapta 9
Sampela Juda i bin maritim ol meri haiden
Mipela i mekim ol ofa pinis, orait ol hetman bilong mipela i kam na tokim mi olsem, “Harim. Ol pris na ol Livai na olgeta manmeri bilong yumi i no bin i stap longwe long ol haiden man. Nogat. Ol i bihainim pasin nogut bilong ol Kenan na ol Hit na ol Peres na ol Jebus na ol Amon na ol Moap na ol Isip na ol Amor. Ol man bilong yumi Juda i save maritim ol meri bilong ol dispela lain, olsem na yumi manmeri God i makim bilong em stret i kamap olsem ol haiden. Ol hetman na ol ofisa i mekim olsem, na ol arapela manmeri i bihainim pasin nogut bilong ol.” Mi harim dispela tok na mi bel hevi nogut tru. Olsem na mi brukim klos bilong mi na kamautim sampela gras long het na long wasket bilong mi. Na tingting bilong mi i pas tru na mi sindaun nating. Mi sindaun i stap inap long taim bilong ofa bilong apinun. Na ol manmeri i save, God bilong mipela Israel i save belhat long ol manmeri i mekim sin, na ol i pret nogut tru. Olsem na planti i kam bung long ples mi sindaun i stap long en.
Taim Kis 9.29, 9.33 bilong dispela ofa i kamap, orait mi kirap na mi brukim skru na beten na litimapim tupela han bilong mi i go long God, Bikpela bilong mi. Dispela klos mi bin brukim i stap yet long skin bilong mi. Na 2 Sto 28.9, Esr 9.13-15, KTH 18.5 mi beten olsem, “God, mi sem nogut tru. Olsem na mi ting mi no inap i kam beten long yu. Mipela i bin mekim planti sin moa. Na sin bilong mipela i olsem wanpela traipela hip pipia i go antap inap long heven. Long taim bilong ol tumbuna i kam inap long nau, mipela ol manmeri bilong yu wantaim ol king na pris bilong mipela i bin mekim pasin nogut moa yet. Olsem na yu bin salim ol king bilong arapela kantri i kam na ol i kilim mipela i dai na stilim ol samting bilong mipela na karim mipela i go long longwe ples olsem ol kalabusman. Olsem na bipo ol lain bilong mipela i sem nogut tru, na nau tu mipela i stap olsem yet. Tasol Esr 9.13, 9.15, Ais 22.23 nau, God, Bikpela bilong mipela, yu stat gen long marimari long mipela. Olsem na mipela liklik lain tasol i bin lusim dispela ples kalabus na mipela i kam bek long Jerusalem, dispela gutpela ples bilong yu yet. Na yu bin givim strong long mipela gen na nau mipela i stap gut, maski mipela i stap yet olsem wokboi nating bilong ol arapela lain. I tru mipela i olsem wokboi nating, tasol yu no lusim tingting long mipela. Nogat. Yu marimari long mipela, na yu mekim ol king bilong Persia i belgut long mipela. Na yu mekim ol i larim mipela i kam bek bilong wokim gen haus bilong yu i bagarap i stap. Na yu mekim ol i helpim mipela na ol i givim mipela olgeta samting bilong mekim dispela wok. Na nau mipela i sindaun gut long Jerusalem na long ol arapela hap bilong Juda na yu save lukautim mipela.
10 “God bilong mipela, tru tumas yu bin mekim ol dispela gutpela samting long mipela, tasol mipela i no bihainim ol lo bilong yu na mipela i asua pinis na i sem nogut. 11 Ol profet, em ol wokman bilong yu, i bin kisim dispela lo long yu yet na ol i bin autim long mipela. Na long maus bilong ol yu bin toksave long mipela olsem, ‘Dispela graun nau bai yupela i kisim i no klin long ai bilong mi, long wanem, ol manmeri bilong dispela kantri i mekim planti pasin nogut na pasin doti long olgeta hap bilong dispela graun. 12 Olsem Kis 34.11-16, Lo 7.1-5 na yupela i no ken maritim man na meri bilong ol dispela lain. Na yupela i no ken helpim ol long sindaun gut na yupela i no ken helpim ol long ol samting ol i laik mekim. Sapos yupela i bihainim tok bilong mi, orait bai yupela yet i ken sindaun gut long dispela graun na kamap strongpela lain. Na bihain ol lain tumbuna bilong yupela, bai ol i ken i stap gut long dispela graun oltaim.’
13 “I tru yu bin tok olsem long mipela, tasol mipela i sakim tok bilong yu na mekim planti bikpela sin na rong. Olsem na yu bin mekim save long mipela. Mipela i bin mekim planti pasin nogut, olsem na yu inap long bagarapim mipela olgeta. Tasol nogat, yu marimari long mipela na yu larim liklik lain i stap yet. 14 Olsem na nogut mipela i sakim tok bilong yu gen na mipela i maritim ol dispela man na meri i save mekim kain kain pasin nogut tru. Mipela i save pinis, sapos mipela i maritim ol bai yu belhat nogut tru na bai yu bagarapim mipela na pinisim mipela olgeta, na i no gat wanpela bilong mipela bai i stap. 15 God, Dan 9.14, Ro 3.19, 1 Ko 15.17 Bikpela bilong mipela Israel, yu save mekim stretpela pasin tasol. Olsem na yu bin mekim save long mipela, na mipela liklik lain tasol i stap. Mipela i no gutpela manmeri bai mipela inap i go klostu long yu. Nogat. Mipela i manmeri bilong sin tasol.”

9:5: Kis 9.29, 9.33

9:6: 2 Sto 28.9, Esr 9.13-15, KTH 18.5

9:8: Esr 9.13, 9.15, Ais 22.23

9:12: Kis 34.11-16, Lo 7.1-5

9:15: Dan 9.14, Ro 3.19, 1 Ko 15.17