Sapta 10
Ol i pasim tok long pinisim pasin bilong maritim ol haiden
Esra i go klostu long dua bilong haus bilong God na i tromoi em yet i go daun long graun na em i krai na autim ol dispela sin. Em i mekim olsem i stap, orait bikpela lain man meri pikinini bilong Israel i kam bung klostu long em na ol tu i krai nogut tru. Orait Sekania, pikinini man bilong Jehiel bilong lain Elam, i kam tokim Esra olsem, “I tru mipela i bin sakim tok bilong God taim mipela i maritim ol haiden meri, tasol yumi gat rot yet bilong lusim dispela rong bai God i no bagarapim yumi. Orait nau mipela i mas mekim strongpela promis long God bilong yumi long rausim ol dispela haiden meri wantaim ol pikinini bilong ol na salim ol i go bek long as ples bilong ol. Yu wantaim ol arapela man i save bihainim lo bilong God i mas tokim mipela long olgeta samting mipela i mas mekim. Na bai mipela i ken bihainim tok bilong yupela, na long dispela pasin mipela i ken mekim olsem lo bilong God i tok. Olsem na em i wok bilong yu yet bilong stretim dispela hevi. Orait, maski pret. Kirap kwik na stretim. Na bai mipela i stap wanbel wantaim yu na bihainim olgeta tok bilong yu.”
Olsem na Esra i kirap na i tok strong long ol hetman bilong ol pris na bilong ol Livai na bilong olgeta Israel bai ol i mas mekim wanpela strongpela promis long God long mekim olsem Sekania i bin tok. Orait na ol i mekim olsem. Na Esra i lusim dua bilong haus bilong God na i go insait long rum bilong Jehohanan, pikinini man bilong Eliasip. Na em i stap long dispela rum na em i sori long pasin nogut ol Israel i bin mekim na em i krai planti. Na long dispela taim em i no kaikai na dring.
7-8 Na ol lida na ol hetman bilong ol Juda i salim sampela man i go lukim ol man i bin lusim ples kalabus na i kam bek long Jerusalem na ol arapela hap bilong Juda. Ol i tokim ol dispela man olsem, “Tripela de i no i go pinis yet na yupela i mas i kam bung long Jerusalem. Na sapos wanpela man i no kamap, orait bai ol i rausim olgeta samting bilong em, na rausim em yet long lain manmeri bilong yumi Israel.” Ol i autim tok olsem na long de namba 3, em de namba 20 bilong namba 9 mun, olgeta man bilong lain Juda na bilong lain Benjamin i kam kamap long Jerusalem na i bung long ples bilong bung klostu long haus bilong God. Na long dispela de bikpela ren i kam daun na i wok long wasim olgeta man na mekim ol i guria. Na tu ol i wari long dispela tok bai i kamap long miting, na ol i guria nogut tru.
10 Orait pris Esra i kirap na i tokim ol olsem, “Yupela i bin maritim ol haiden meri, na long dispela pasin yupela i bin sakim tok bilong God, na mekim sin bilong yumi Israel i kamap bikpela. 11 Orait harim. Yupela i mas autim ol sin bilong yupela long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yumi. Na yupela i mas bihainim olgeta pasin em i save laikim. Olsem na yupela i no ken poroman wantaim ol haiden man i stap long graun bilong yumi, na yupela i mas rausim ol dispela haiden meri yupela i bin maritim.”
12 Orait ol dispela man i singaut strong olsem, “Tok bilong yu i stret, na mipela i mas bihainim. 13 Tasol mipela i bikpela lain tumas, na tu bikpela ren i kam daun. Olsem na mipela i no inap sanap ausait hia na stretim dispela samting. Planti man bilong mipela i bin mekim dispela sin, olsem na mipela i no inap stretim kwik. 14 Olsem na mipela i ting, mobeta ol hetman bilong yumi i mas bosim dispela wok. Na ol i mas tokim ol man i gat haiden meri long wanem taim wanpela wanpela man i ken kam long Jerusalem bilong stretim dispela samting. Na taim wanpela man i kam, ol hetman na jas bilong taun bilong en i ken kam wantaim em. Sapos yumi mekim olsem, orait belhat bilong God bai i pinis.” 15 Olgeta man i orait long dispela tok ol i mekim, tasol Jonatan, pikinini man bilong Asahel, wantaim Jasea, pikinini man bilong Tikva, tupela i no laik. Na Sabetai, wanpela Livai, na Mesulam, tupela tu i no laik na tupela i strongim tok bilong Jonatan na Jasea.
16 Dispela 4-pela man tasol i no laik, tasol olgeta arapela man i orait long makim ol hetman bilong stretim dispela hevi. Ol i makim Esra wantaim ol arapela hetman, nem bilong ol i stap long wanpela buk. Na long de namba wan bilong namba 10 mun, ol i stat long singautim ol man i bin maritim haiden meri bai ol i kam na stretim dispela rong. 17 Ol i wok inap tripela mun na dispela wok i pinis.
Nem bilong ol man i bin maritim haiden meri
18 Nem bilong ol pris i bin maritim ol haiden meri i olsem, Masea na Elieser na Jarip na Gedalia. Ol i bilong dispela lain Josua, pikinini man bilong Jehosadak, i stap long en. 19 Ol i promis long rausim ol meri bilong ol. Na ol i save olsem ol i gat asua, olsem na ol i kisim wanpela sipsip man na mekim ofa long God, bilong em i ken rausim sin bilong ol yet. 20 Na Hanani na Sebadaia bilong lain bilong Imer. 21 Na Masea na Elaija na Semaia na Jehiel na Usia bilong lain bilong Harim. 22 Na Elioenai na Masea na Ismael na Netanel na Josabat na Elasa bilong lain bilong Pasur.
23 Nem bilong ol Livai i bin maritim haiden meri i olsem, Josabat na Simei na Kelaia, em i gat narapela nem Kelita, na Petahia na Juda na Elieser.
24 Nem bilong saveman bilong mekim musik i bin maritim haiden meri i olsem, Eliasip wanpela tasol.
Nem bilong ol wasman bilong haus bilong God i bin maritim haiden meri i olsem, Salum na Telem na Uri.
25 Nem bilong ol arapela man bilong Israel i bin maritim haiden meri i olsem, Ramia na Isia na Malkia na Mijamin na Eleasar na narapela Malkia na Benaia, bilong lain bilong Paros. 26 Na Matania na Sekaraia na Jehiel na Apdi na Jeremot na Elaija, bilong lain bilong Elam. 27 Na Elioenai na Eliasip na Matania na Jeremot na Sabat na Asisa, bilong lain bilong Satu. 28 Na Jehohanan na Hanania na Sabai na Atlai, bilong lain bilong Bebai. 29 Na Mesulam na Maluk na Adaia na Jasup na Seal na Jeremot, bilong lain bilong Bani. 30 Na Atna na Kelal na Benaia na Masea na Matania na Besalel na Binui na Manase, bilong lain bilong Pahatmoap. 31-32 Na Elieser na Isiya na Malkia na Semaia na Simeon na Benjamin na Maluk na Semaria, bilong lain bilong Harim. 33 Na Matenai na Matata na Sabat na Elifelet na Jeremai na Manase na Simei, bilong lain bilong Hasum. 34-42 Na Madai na Amram na Uel na Benaia na Bedea na Keluhi na Vania na Meremot na Eliasip na Matania na Matenai na Jasu na Bani na Binui na Simei na Selemia na Natan na Adaia na Maknadebai na Sasai na Sarai na Asarel na narapela Selemia na Semaria na Salum na Amaria na Josep, bilong lain bilong narapela Bani. 43 Na Jeiel na Matitia na Sabat na Sebina na Jadai na Joel na Benaia, bilong lain bilong Nebo.
44 Olgeta dispela man i bin maritim ol haiden meri, olsem na ol i rausim ol meri bilong ol na salim ol i go bek long as ples. Sampela bilong ol dispela meri i bin karim pikinini.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

*10:44: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.