Sapta 24
Bikpela bai i bagarapim graun na em yet bai i bosim ol manmeri
Bikpela bai i bagarapim tru graun na graun bai i stap nating. Em bai i krungutim na tantanim nabaut graun na graun bai i kamap narakain olgeta. Na em bai i mekim ol manmeri i ranawe i go nabaut. Maski ol i wanem kain manmeri, olgeta bai i bungim wankain hevi. Ol pris wantaim ol manmeri nating, na ol bos wantaim ol wokboi na wokmeri nating bilong ol, na ol bisnisman wantaim ol man bilong baim ol samting long ol, na ol man bilong givim dinau wantaim ol man bilong kisim dinau, na ol maniman wantaim ol rabisman, olgeta wantaim bai i painim taim nogut. Graun bai i bagarap olgeta na i stap nating. Bikpela i tok pinis long mekim ol dispela samting i kamap.
Graun i drai olgeta na strong bilong en i pinis, na em i krai sori. Na ol manmeri i gat biknem, strong bilong ol tu i pinis. Graun i kamap doti long olkain pasin nogut bilong ol manmeri. Ol i bin givim baksait long ol lo bilong God na sakim tok bilong em na ol i bin brukim dispela kontrak God i bin mekim wantaim ol, em kontrak bilong i stap oltaim. Olsem na God i tok na taim nogut tru i kamap long graun na pinisim tru bikpela lain manmeri, na liklik lain tasol i stap. Em i mekim olsem, bai ol manmeri i ken karim hevi bilong ol pasin nogut bilong ol.
Ol nupela pikinini wain i drai na diwai wain tu i wok long dai. Na ol manmeri i save amamas long dring wain, nau ol i stap bel hevi tru. Ol i no moa amamas na singaut na paitim ol raunpela musik i gat liklik belo. Na musik ol i save mekim long ol kain kain gita i pinis olgeta. Ol i no moa singim ol song, taim ol i dring wain. Ol hevi bilong ol i mekim, na strongpela dring i no swit moa long maus bilong ol. 10 Olgeta samting bilong biktaun i bagarap pinis. Na olgeta dua bilong ol haus i pas i stap, bai i no gat man inap i go insait long ol. 11 Na ol manmeri i no gat samting bilong dring, olsem na ol i sanap long ol rot bilong taun na singaut long wain. Olgeta amamas bilong ol manmeri i pinis, na taim bilong bel hevi na sori tasol i kamap long olgeta hap bilong graun. 12 Biktaun i bagarap olgeta, na bikpela dua bilong banis bilong en i pundaun na i bruk bruk nabaut. 13 Dispela kain bagarap tasol bai i kamap long olgeta lain manmeri bilong graun, na liklik lain tru bai i stap, olsem wan wan pikinini oliv i stap long diwai oliv long taim ol man i kisim pinis, na olsem wan wan pikinini wain i stap long gaden wain long taim ol i kisim pinis.
14 Tasol ol dispela lain i stap yet, bai ol i amamas na singsing. Ol manmeri i stap long ol ples i stap long arere bilong solwara, ol bai i amamas long biknem na strong bilong Bikpela. 15 Olsem na yupela ol manmeri i stap long olgeta hap, long hap sankamap na long ol ples i stap arere long solwara, yupela olgeta litimapim nem bilong God, Bikpela bilong Israel na givim biknem long em. 16 Harim, ol manmeri bilong ol ples i stap longwe tru long arere bilong graun, ol i singim song bilong amamas. Na song bilong ol i olsem, “Litimapim nem bilong Bikpela. Em i save mekim stretpela pasin tasol.”
Tasol mi tok olsem, “Sori tru, mi no inap amamas. Bel bilong mi i gat bikpela wari tru na mi laik pinis nating, long wanem, mi lukim ol man bilong mekim pasin nogut na tok giaman i wok long giamanim ol arapela na mekim nogut long ol. 17 Sori tru long yupela ol manmeri bilong graun. Taim nogut na hul na umben bilong holimpas yupela, ol i wetim yupela i stap. 18 Sapos man i harim tok bilong taim nogut na i ranawe, em bai i pundaun long hul. Na sapos em i kam antap gen long hul, na i laik ranawe i go, em bai i pas long umben. Ol dua bilong skai bai i op na wara bai i kapsait long graun. Na as bilong graun bai i guria. 19 Graun bai i guria nogut tru na em bai i bruk nabaut na op i stap. 20 Em Ais 19.14 bai i go i kam olsem man i spak na olsem liklik haus i go i kam long taim bilong strongpela win. Asua bilong ol sin bilong ol manmeri i hevi tru na graun bai i no inap karim. Olsem na graun bai i pundaun na i no inap kirap gen.”
21 Long taim Bikpela yet i makim pinis, em bai i mekim save long ol lain ami bilong heven na long ol king bilong graun. 22 Bikpela bai i bungim na kalabusim ol, olsem ol man i putim ol kalabus i stap long wanpela hul. Na em bai i pasim ol i stap long kalabus longpela taim, na bihain em bai i mekim samting em i laik mekim long ol. 23 Na lait bilong san na mun bai i olsem samting nating, long wanem, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i kam wantaim bikpela lait na strong bilong em na em bai i stap long maunten Saion long Jerusalem na bosim ol manmeri. Na ol lida bilong ol manmeri bilong en bai i lukim em.

24:20: Ais 19.14