Sapta 48
Kantri Moap bai i bagarap
Bikpela Ais 15.1—16.14, 25.10-12, Ese 25.8-11, Amo 2.1-3, Sef 2.8-11 i gat tok long kantri Moap. Bikpela I Gat Olgeta Strong, em God bilong Israel, em i tok olsem. “Sori tumas, ol birua bai i bagarapim tru taun Nebo. Ol birua bai i winim Kiriataim, dispela taun i gat strongpela banis, na bagarapim. Na olgeta manmeri bilong dispela taun bai i sem nogut tru. Biknem bilong Moap i pundaun pinis. Ol birua i kamap long taun Hesbon na ol i paitim toktok long pasin bilong bagarapim Moap. Ol i tok olsem, ‘Goan, yumi go pinisim tru dispela lain manmeri, na bai kantri Moap i no moa i stap.’
“Yupela olgeta manmeri bilong taun Matmen, ol birua bai i bagarapim yupela, na yupela olgeta bai i go long matmat. Harim bikpela krai i kamap long taun Horonaim. Ol i singaut olsem, ‘Olgeta samting i bagarap nogut tru.’ Moap bai i bagarap, na krai bilong ol pikinini bilong ol bai i kamap bikpela moa. Ol Moap bai i ranawe i go. Ol bai i wok long krai moa yet na bihainim rot i go antap long taun Luhit na i go daun long taun Horonaim. Na krai bilong ol i kamap bikpela moa. Ol i tok olsem, ‘Ranawe kwik. Nogut yupela i bagarap. Yupela go hait i stap long ples wesan nating.’* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
“Moap, Nam 21.29, Ais 46.1-2, Jer 43.12, 49.3 yu save tingting strong long ol samting yu bin wokim na long ol mani samting bilong yu, na yu ting ol dispela samting bai i helpim yu long stap gut. Tasol dispela tingting bilong yu i no gutpela. Olsem na bai ol birua i winim yu long pait. Na bai ol i kisim Kemos, dispela god bilong yu, na karim i go kalabus long narapela kantri, wantaim ol pris bilong en na ol hetman bilong Moap. Ol birua bai i kam bagarapim olgeta taun na i no gat wanpela taun bai i stap gut. Ol bai i bagarapim ples daun na stretpela ples antap, olsem mi Bikpela, mi bin tok.
“I gutpela sapos Moap i gat wing Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. olsem pisin na em inap flai i go na abrusim dispela bagarap. Olgeta taun bilong en bai i bagarap na i stap nating. Na i no gat man bai i stap long dispela ol taun.”
10 Bikpela i ken bagarapim ol man i les long mekim wok Bikpela i givim ol. Na sapos em i tokim man long kilim ol arapela man long bainat, na man i no mekim, orait Bikpela i ken bagarapim em.
Olgeta taun bilong Moap bai i bagarap
11 Bikpela i tok olsem, “Taim Moap i nupela kantri yet na i kam inap nau, i no gat wanpela taim ol birua i bin kam bagarapim em na kisim ol manmeri i go kalabus long narapela kantri. Moap i olsem gutpela wain ol man i bin wokim na larim i stap. Ol i no bin kapsaitim long ol botol. Olsem na swit bilong en i stap olsem yet na smel bilong en i gutpela. 12 Tasol mi Bikpela, mi tok stret, mi makim pinis wanpela taim, na long dispela taim bai mi salim ol man i kam bagarapim Moap, olsem ol man i kam kapsaitim dispela wain long graun na brukim nabaut ol sospen bilong putim wain. 13 Na long dispela taim ol Moap bai i sem tru long god Kemos, olsem ol Israel i bin sem long god Betel, long taim ol i bin ting dispela god inap helpim ol. 14 Yupela Moap, bilong wanem yupela i save tok, yupela i strongpela soldia na yupela i save tumas long pait?”
15 Dispela King, nem bilong em Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Ol birua bai i kam bagarapim Moap na kisim ol taun bilong en. Ol bai mekim save kilim i dai ol gutpela yangpela man bilong Moap. 16 Taim bilong Moap i bagarap em i klostu pinis. Dispela bagarap bai i kamap kwiktaim tru. 17 Yupela olgeta lain i stap klostu long Moap, na yupela olgeta lain i save long biknem bilong en, yupela i mas sori long em na tok olsem, ‘Sori tru, strong na biknem bilong dispela kantri i pundaun pinis.’
18 “Yupela manmeri bilong taun Dibon, yupela i mas lusim tingting long biknem bilong yupela na sindaun long graun olsem ol man nating. Long wanem, man i gat wok long bagarapim Moap, em bai i kamap long yupela na bagarapim ol strongpela banis bilong yupela. 19 Yupela ol manmeri bilong taun Aroer, yupela go sanap arere long rot na lukim ol manmeri i ranawe i kam. Na yupela askim ol, ‘Wanem samting i kamap na yupela i ranawe?’ 20 Na ol bai i bekim tok olsem, ‘Kantri Moap i bagarap pinis na nau em i sem nogut tru. Olsem na yupela i mas sori tru na krai strong moa. Yupela go klostu long wara Arnon na tokim ol manmeri olsem, Moap i bagarap pinis.’
21 “Ol taun i stap long stretpela ples antap, ol i kisim pe nogut bilong ol. Ol dispela taun i olsem, Holon na Jasa na Mefat 22 na Dibon na Nebo na Bet Diplataim 23 na Kiriataim na Betgamul na Betmeon 24 na Keriot na Bosra. Na tu ol arapela taun bilong Moap i kisim pe nogut, maski ol i stap klostu o ol i stap longwe. 25 Ol birua i daunim strong bilong Moap, na Moap i no inap mekim wanpela samting moa bilong helpim em yet. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Bikpela bai i daunim Moap
26 Bikpela i tok olsem, “Moap i bikhet long mi, olsem na mi laik bai ol birua i daunim em na mekim em i kamap olsem man i spak pinis. Em i ken slip long traut bilong em yet na tantanim nabaut, na ol man i ken lap nogut long em. 27 Moap, bipo yu bin tok bilas na lap nogut long Israel. Olsem wanem? Yu ting Israel i stap long wanpela lain stilman na yu tok bilas long en na yu daunim nem bilong en, a? 28 Yupela Moap, yupela go hait namel long ol ples ston. Yupela i mas mekim olsem ol dispela pisin i save wokim haus bilong ol antap long ol ples nogut.
29 “Yumi olgeta i harim pinis tok long bikhetpasin bilong Moap. Olaman, Moap i save bikhet tumas. Em i save litimapim nem bilong em yet na hambak nabaut. Na em i save ting em i nambawan tru. 30 Mi Bikpela, mi save pinis long bikhetpasin bilong en. Tasol em i save mauswara nating, na olgeta samting em i mekim bai i lus olgeta. 31 Olsem na mi krai sori long olgeta Moap. Mi sori tru long ol manmeri bilong Kirheres. 32 Taim taun Jaser i bagarap, mi bin krai. Tasol taun Sipma, yu bai bagarap na bai mi krai moa yet long yu. Sipma, ol gaden wain bilong yu i planti moa na i go inap long nambis bilong raunwara Detsi na long raunwara Jaser. Ol birua bai i kam bagarapim ol gutpela pikinini bilong diwai wain na bilong ol arapela diwai bilong yu. 33 Graun bilong Moap i save kamapim planti gutpela kaikai, na ol man i save kisim na amamas tru. Tasol dispela pasin bilong amamas na lap bai i pinis. Mi bai mekim, na bai ol i no inap wokim wain moa long ol tang bilong krungutim wain. Ol bai i no inap singaut na amamas na krungutim ol pikinini wain. Tru, bai ol i singaut, tasol bai ol i no singaut bilong amamas.
34 “Ol Moap bai i krai nogut, stat long taun Hesbon na i go inap long taun Eleale na long taun Jahas long hap not, na stat long taun Soar na i go inap long taun Horonaim na long taun Eklat Selisia long hap saut. Long wanem, kantri bai i bagarap. Na wara Nimrim bai i drai olgeta. 35 Mi Bikpela, mi tok stret, bai mi pinisim tru olgeta Moap i save go long ol ples bilong lotu antap long ol maunten na mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel na ol arapela ofa long ol god bilong ol. 36 Olsem na mi bel sori tru long Moap na long ol manmeri bilong taun Kirheres. Mi sori olsem man i gat bikpela sori na i winim mambu. Olgeta gutpela samting ol Moap i bin kisim bai i lus olgeta. 37 Ol bai i sori tru na rausim gras bilong het na mausgras bilong ol. Na ol bai i katim nabaut han bilong ol na pasim klos bilong sori. 38 Mi Bikpela, bai mi bagarapim kantri Moap, olsem man i brukim ol sospen graun i no gat wok bilong ol. Olsem na long olgeta hap bilong Moap bai i gat bikpela krai i kamap. Maski ol i stap antap long haus bilong ol o long ples bung, olgeta bai i krai moa yet. 39 Tru tumas, Moap bai i bruk olgeta, na ol manmeri bai i krai nogut tru. Moap bai i kamap olsem man i sem nogut tru na i haitim pes bilong en. Ol lain i stap klostu long Moap bai i lukim dispela samting i kamap long Moap, na bai ol i pret nogut tru na tok bilas long Moap.”
Moap i no inap abrusim dispela bagarap
40 Bikpela i tok olsem, “Harim. Ol birua i spit i kam bilong bagarapim Moap, olsem tarangau i laik kisim abus, na i hetwin i kam daun na i opim wing bilong en. 41 Ol birua bai i kisim ol taun na ol strongpela ples bilong pait, na long dispela taim ol soldia bilong Moap bai i pret na wari, olsem ol meri long taim ol i pilim pen bilong karim pikinini. 42 Moap Sng 83.4, Ais 7.8 i bikhet long mi, Bikpela, olsem na Moap bai i bagarap olgeta, na ol lain Moap bai i no moa i stap. 43 Mi Bikpela, mi tok stret, ol samting bilong pretim man na ol bikpela hul na ol umben bai i stap, bilong bagarapim yupela ol manmeri bilong Moap. 44 Na sapos wanpela man i surik long samting bilong pretim man na i ranawe, orait bai em i pundaun long bikpela hul. Na sapos em inap lusim hul na i kam antap, orait bai umben i holimpas em. Mi Bikpela, mi makim pinis dispela taim bilong bagarapim yupela Moap, olsem na bai mi bagarapim yupela.
45 “Ol manmeri bilong Moap i ranawe long ol birua na i laik i go hait long taun Hesbon. Tasol nogat. Ol i lukim Hesbon i paia i stap, olsem bipo em i bin paia long taim bilong King Sihon. Olsem na ol i no inap i go insait long taun. Na ol i no gat strong bilong mekim wanpela samting moa. Dispela paia i kukim olgeta samting bilong dispela kantri, maski ol i stap klostu long mak bilong kantri o ol i stap antap long ples maunten bilong ol dispela man bilong pait.
46 “Yupela Moap, sori tumas long yupela. Yupela manmeri bilong god Kemos, yupela i lus pinis. Ol birua bai i holimpas yupela na kisim yupela i go kalabus long narapela kantri.
47 “Tasol long taim bilong las de bai mi mekim sindaun bilong Moap i kamap gutpela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Olgeta tok Bikpela i bin mekim bilong kotim Moap, em i pinis nau.

48:1: Ais 15.116.14, 25.10-12, Ese 25.8-11, Amo 2.1-3, Sef 2.8-11

*48:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

48:7: Nam 21.29, Ais 46.1-2, Jer 43.12, 49.3

48:9: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

48:42: Sng 83.4, Ais 7.8