Sapta 9
I gutpela sapos het bilong mi i olsem wanpela wara, na ai bilong mi i olsem hul wara. Na bai mi krai i stap long san na long nait, long wanem, ol birua i kilim pinis ol manmeri bilong ol lain bilong mi. I gutpela sapos mi gat wanpela haus win long ples wesan nating. Na bai mi inap lusim ol dispela lain bilong mi na mi go longwe long ol na mi stap long dispela haus. Long wanem, olgeta i lusim God, olsem man i lusim meri bilong en na i bihainim ol arapela meri nabaut. Na ol i olsem bikpela lain stilman. Bikpela i tok olsem, “Oltaim ol manmeri bilong mi i redi long mekim tok giaman, olsem man i redi long sut long banara. Tok tru i no kamap bikpela long kantri bilong ol. Tok giaman tasol i win. Ol i save mekim kain kain pasin nogut moa moa yet, na ol i no save bilip long mi.
“Yupela Stt 27 manmeri i mas lukaut gut long ol wantok bilong yupela, nogut ol i tok baksait long yupela. Na yupela i no ken bilipim tok bilong ol brata, long wanem, olgeta brata i man bilong trik olsem Jekop. Olgeta man i save giamanim ol wantok bilong ol, na i no gat wanpela man i save mekim tok tru. Ol i lain pinis long mekim tok giaman na ol i no inap tanim bel na lusim ol kain kain pasin nogut bilong ol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Ol i save wok strong long daunim ol arapela man na long mekim olkain pasin bilong giaman. Na ol i no laik bilip long mi, Bikpela.
“Olsem na mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok, bai mi traim ol dispela manmeri bilong mi, olsem man i kukim silva long paia, bilong rausim pipia bilong silva. I gat wanem arapela samting mi inap mekim long ol? Nogat. Toktok bilong ol i save bagarapim ol wantok bilong ol, olsem man i sutim spia bilong kilim man i dai. Ol i man bilong tok giaman. Long maus ol i save mekim gutpela tok long ol wantok, tasol long bel ol i save tingting long bagarapim ol. Tru tumas, bai mi mekim save long ol dispela manmeri, bilong bekim ol dispela pasin nogut bilong ol. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
10 Orait mi Jeremaia, mi tingting long ol maunten na long ol ples kunai i bagarap pinis, na mi krai nogut na singsing sori. I no gat man i save wokabaut moa long ol dispela ples, na ol bulmakau i no moa i go kaikai gras long ol ples kunai. Ol pisin na ol abus i ranawe pinis na i lusim ol dispela hap.
11 Bikpela i tok olsem, “Bai mi bagarapim Jerusalem na bai ol hip ston tasol i stap. Na bai em i kamap ples bilong ol wel dok. Na bai mi bagarapim olgeta taun bilong Juda, na bai ol taun i stap nating na i no gat man i stap long ol.”
12 Orait na mi Jeremaia, mi tok olsem, “Bilong wanem na dispela graun i bagarap pinis, na i kamap olsem ples wesan nating na i no gat man i stap long en? Wanem man i gat gutpela tingting tru na em bai i save long as bilong dispela samting? Bikpela i bin toksave long wanem man na dispela man inap autim as bilong dispela samting long ol manmeri?” 13 Na Bikpela i bekim tok olsem, “As bilong dispela samting i olsem. Ol dispela manmeri i no bin bihainim dispela lo mi bin givim ol, na ol i sakim tok bilong mi, na ol i no bin wokabaut long rot mi bin soim ol. 14 Ol i bikhet tru na bihainim laik bilong ol yet. Na ol i bin lotuim ol god Bal, olsem ol tumbuna bilong ol i bin lainim ol long mekim. 15 Olsem na mi God bilong Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai mi givim bikpela pen long ol dispela manmeri. I olsem mi givim kumu i pait tru long maus long ol na mekim ol i kaikai, na i olsem mi givim marasin nogut long ol, na mekim ol i dring. 16 Bai Wkp 26.33, Lo 28.64, Ese 5.2, 5.12 mi rausim ol na bai ol i go i stap nabaut long ol arapela kantri ol tumbuna bilong ol na ol yet tu i no bin i go long en bipo. Na bai mi mekim ol man i birua long ol na kilim ol, i go inap olgeta i dai pinis.”
Ol Jerusalem i krai sori
17 Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Yupela tingting gut long ol dispela samting i kamap long yupela. Na yupela singaut long ol meri i save gut tru long singsing sori, na bai ol i kam.” 18 Orait ol manmeri i tok olsem, “Yes, ol i ken kam hariap na singsing sori long mipela, inap mipela i krai moa yet na wara bai i kapsait long ol ai bilong mipela na ran i go daun long pes bilong mipela.” 19 Long Saion ol manmeri i krai na singsing sori olsem, “O sori, mipela i bagarap olgeta. Mipela i sem nogut tru, long wanem, ol birua i bagarapim pinis ol haus bilong mipela, na mipela i mas lusim graun bilong mipela.”
20 Yupela meri bilong Jerusalem, Bikpela i bin tokim mi long autim tok long yupela, na yupela i mas putim yau gut long tok bilong en. Yupela i mas lainim ol pikinini meri bilong yupela long pasin bilong singsing sori. Na yupela wan wan meri i mas skulim ol arapela meri long ol song bilong sori, 21 long wanem, dai i kamap pinis long yumi. Maski yumi stap long haus bilong bikman o long haus bilong man nating, dai i no inap abrusim yumi. Dai i bungim ol pikinini i pilai i stap long ol rot na i bungim ol yangpela man i stap long ol ples bung. 22 Na ol bodi bilong ol man i dai pinis bai i stap nabaut long graun, olsem pekpek bilong dok, na olsem ol mekpas wit i stap nabaut long gaden. Na bai i no gat man bilong bungim ol. Bikpela i bin tokim mi long autim ol dispela tok.
23 Bikpela i tok olsem, “Saveman i no ken amamas long save bilong en. Na strongpela man i no ken amamas long strong bilong en. Na maniman i no ken amamas long mani bilong en. Nogat. 24 Man Mai 6.8, 1 Ko 1.31, 2 Ko 10.17 i laik amamas, em i mas amamas long wanpela samting tasol. Em i mas amamas long em i save long mi, Bikpela. Oltaim mi save laikim tumas olgeta manmeri bilong graun na mi save mekim gutpela na stretpela pasin long ol. Mi Bikpela, mi save amamas long mekim dispela kain pasin.
25 “Mi Bikpela, mi tok olsem. Mi makim pinis taim bilong mekim save long ol lain i save bihainim pasin bilong katim skin bilong sem bilong ol man, tasol ol i no save bihainim tok bilong mi. 26 Em ol Isip na ol Juda na ol Idom na ol Amon na ol Moap na ol lain i stap long ples wesan nating, na i save sotim gras long poret bilong ol. Ol dispela lain i haiden na ol Israel tu i bihainim pasin bilong ol haiden. I olsem ol Israel i no bin katim skin bilong sem bilong ol.”

9:4: Stt 27

*9:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

9:16: Wkp 26.33, Lo 28.64, Ese 5.2, 5.12

9:24: Mai 6.8, 1 Ko 1.31, 2 Ko 10.17