Sapta 8
“Na mi Bikpela, mi tok moa olsem. Long dispela taim ol birua bai i go long ol ples matmat na kamautim ol bun bilong ol king na ol hetman bilong Juda, na ol bun bilong ol pris na ol profet na bilong olgeta manmeri bilong Jerusalem. Ol Juda i bin laikim tumas san na mun na ol sta. Na ol i bin brukim skru long ol dispela samting na beten long ol na askim ol long helpim ol. Na ol i bin mekim olkain pasin bilong lotu long ol. Olsem na ol birua bai i kisim ol bun bilong ol Juda na tromoi nabaut long graun olsem pekpek bilong dok. Na san na mun na ol sta bai i lukim ol dispela bun. Na bai i no gat man bilong kisim ol dispela bun na planim ol gen. Na liklik lain tasol bilong ol dispela manmeri nogut bilong Juda bai i stap yet, na bai mi rausim ol i go long ol kantri nabaut. Na bai ol dispela Juda i no laikim moa laip bilong ol yet. Bai ol i laik i dai tasol. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.”
Ol Juda i no sem long sin bilong ol
Bikpela i tokim mi long autim dispela tok long ol manmeri, “Mi Bikpela, mi tok olsem. Long taim ol man i pundaun, ating ol i no save kirap gen, a? Na long taim ol man i abrusim rot, ating ol i no save tanim na i go bek, a? Nogat. Ol i save mekim. Tasol ol dispela manmeri bilong Jerusalem i bin lusim mi na ol i no kam bek. Ol i save givim baksait long mi oltaim. Ol i strong tumas long bihainim pasin giaman, na ol i no laik i kam bek long mi. Mi bin putim yau gut long tok bilong ol, tasol mi no harim ol i mekim tok i tru. Na i no gat wanpela man i tanim bel na i tok, ‘Olaman. Mi mekim bikpela sin tru.’ Nogat. Olgeta i strong tru long bihainim laik bilong ol yet, olsem ol soldia i sindaun long hos na i ran strong long pait. Olkain bikpela na liklik pisin i save long taim bilong kam i stap long wanpela hap na long taim bilong lusim dispela hap gen. Tasol ol manmeri bilong mi i no save tingting long ol lo bilong mi, Bikpela.
“Olsem wanem na yupela Juda i save tok olsem, ‘Mipela i gat gutpela tingting na save, na Bikpela i bin givim lo bilong en long mipela.’ Yupela i no ken tok olsem, long wanem, ol tisa bilong lo i bin senisim lo na raitim tok giaman tasol. Ol saveman i bin givim baksait long tok bilong mi, Bikpela. Olsem wanem na ol i ting ol i gat bikpela save? Bai ol i sem moa yet na bai ol i painim taim nogut, olsem abus i pas long umben. Na bai tingting bilong ol i bagarap.
10 “Olsem Jer 6.12-15 na mi bai larim ol arapela man i kam kisim meri na graun bilong ol Juda. Long wanem, olgeta manmeri i save mekim kain kain pasin nogut bilong kisim planti samting. Ol man nating na ol bikman tu i bihainim dispela pasin. Na ol pris na profet tu i save giamanim ol manmeri. 11 Ol Ese 13.10 manmeri bilong mi i gat ol bikpela sua, tasol ol pris na profet i lukim ol dispela sua i olsem samting nating, na ol i no pasim gut. Ol i save tokim ol manmeri olsem, ‘Yupela i no ken wari. Yumi stap gut.’ Tasol nogat. Ol i no stap gut. 12 Ating ol Israel i bin sem long ol stingpela pasin ol i bin mekim? Nogat tru. Ol i no sem liklik. Ol i no save pilim sem long dispela kain pasin. Olsem na bai mi mekim save long ol na bai ol i bagarap tru, olsem ol arapela lain i bin bagarap. Dispela em i tok bilong mi, Bikpela.
13 “Mi Bikpela, mi tok stret, bai mi pinisim ol olgeta. Ol i olsem ol diwai wain na diwai fik i no karim kaikai moa na lip bilong ol i drai. Olsem na bai mi salim ol lain birua i kam daunim ol.”
14 Na ol Juda bai i tok olsem, “Bilong wanem yumi sindaun nating? Yumi bung na yumi go hait long ol taun i gat strongpela banis, na yumi ken i dai insait long ol dispela taun. Yumi bin mekim sin long God, Bikpela bilong yumi, olsem na em i tok, yumi mas i dai. I olsem em i givim yumi marasin nogut bilong bagarapim man, na mekim yumi dring. 15 Yumi bin ting bai yumi sindaun gut, tasol yumi no sindaun gut. Na yumi bin ting bai yumi gat taim bilong kamap orait gen, tasol ol birua i kam na mekim yumi pret nogut tru. 16 Ol birua i kamap pinis long graun bilong lain Dan long hap not, na yumi harim ol hos bilong ol i pulim win strong tumas. Ol dispela hos i singaut na olgeta hap graun bilong yumi i guria. Ol birua i kam bilong bagarapim taun Jerusalem na olgeta manmeri i stap long en, na bilong pinisim olgeta samting bilong graun bilong yumi.”
17 Na Bikpela i tok olsem, “Harim. Bai mi salim ol snek nogut i kam long yupela na bai ol i kaikaim yupela. Na bai yupela i no gat rot bilong mekim ol snek i stap isi na lusim yupela. Nogat tru.”
Mi Jeremaia, mi sori tru long ol lain bilong mi
18 Mi sori na bel hevi nogut tru,* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. na tingting bilong mi i bagarap olgeta. 19 Tarangu, ol lain bilong mi i stap long olgeta hap bilong kantri na ol i krai na singaut olsem, “Ating Bikpela i no moa i stap king long taun Saion, a? Bilong wanem na em i no helpim yumi?” Tasol Bikpela i bekim tok olsem, “Bilong wanem na yupela ol manmeri bilong mi i bin wokim ol piksa bilong ol rabis god bilong ol arapela kantri na lotuim ol? Dispela pasin bilong yupela i mekim mi i belhat nogut tru.” 20 Ol manmeri i singaut olsem, “Gutpela taim i pinis na ol i kisim pinis olgeta kaikai i mau. Tasol God i no kisim bek yumi yet.” 21 Mi Jeremaia, mi lukim ol lain bilong mi i bagarap, olsem na tingting bilong mi i bagarap. Mi bel hevi nogut tru na mi krai moa yet. 22 Ating Jer 14.19 distrik Gileat i no gat gutpela marasin i stap moa long en, a? Na ol i no gat dokta tu, a? Olsem wanem na tarangu ol manmeri bilong mi i no kamap orait yet? Jeremaia i tok piksa long dispela hap. Ol Juda i save kisim ol gutpela marasin long distrik Gileat. Lukim Stat 37.25. Tasol Jeremaia i save olsem, kain sik bilong ol manmeri bilong en, em i kamap long pasin nogut ol i mekim, na ol gutpela dokta na gutpela marasin i no inap mekim ol i kamap orait.

8:10: Jer 6.12-15

8:11: Ese 13.10

*8:18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

8:22: Jer 14.19

8:22: Jeremaia i tok piksa long dispela hap. Ol Juda i save kisim ol gutpela marasin long distrik Gileat. Lukim Stat 37.25. Tasol Jeremaia i save olsem, kain sik bilong ol manmeri bilong en, em i kamap long pasin nogut ol i mekim, na ol gutpela dokta na gutpela marasin i no inap mekim ol i kamap orait.