Sapta 2
Tok i go long sios bilong Efesus
Dispela KTH 1.16, 1.20 man i tok moa olsem, “Yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Efesus. * Dispela tok i go long ensel bilong sios, tasol em i tok long pasin ol manmeri bilong sios i save mekim. Dispela tok i olsem, ‘Mi save holim ol 7-pela sta long han sut bilong mi, na mi save wokabaut namel long ol 7-pela lam gol. Na mi salim dispela tok i kam long yu. Mi 2 Ko 11.13, 2 Pi 2.1, 1 Jo 4.1, KTH 2.9, 2.13, 2.19, 3.1, 3.8, 3.15 save pinis long olgeta pasin yu save mekim, na long hatwok bilong yu. Na mi save, yu save sanap strong, na yu no laikim tru ol man nogut. Ol dispela man i bin tokim yu olsem, “Mipela i aposel tu.” Tasol nogat, ol i no aposel. Na yu skelim pinis tok bilong ol, na yu painimaut olsem ol i man bilong giaman tasol. Ol Ga 6.9, Hi 12.3-5 man i lukim yu i holim nem bilong mi, na ol i save mekim nogut long yu. Tasol mi save olsem, yu save sanap strong na karim dispela hevi, na yu no bin les long dispela hatwok.
“ ‘Tasol mi gat tok long yu olsem, taim yu bilip nupela, yu bin laikim mi tru, tasol nau nogat. Bipo Mt 21.41-43, KTH 2.16, 2.22, 3.3, 3.19 yu bin mekim gutpela pasin, tasol yu lusim dispela pasin na yu pundaun pinis. Olsem na yu mas tingim gen dispela pasin yu bin mekim bipo, na yu mas tanim bel na mekim kain pasin olsem pastaim yu save mekim. Sapos yu no mekim olsem, orait bai mi kam long yu na rausim dispela lam bilong yu. Tasol Sng 139.21 wanpela gutpela pasin bilong yu i olsem. Yu no laikim tru pasin bilong ol lain bilong Nikolas. Mi tu, mi no laikim tru pasin bilong ol.
“ ‘Orait Stt 2.9, Ese 28.13, 31.8, Mt 11.15, KTH 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22, 22.2, 22.14, 22.19 man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios. Sapos man i winim pait, bai mi larim em i kisim kaikai long diwai bilong givim laip. Dispela diwai i stap long heven, long gaden bilong God.’ ”
Tok i go long sios bilong Smerna
Dispela Ais 44.6, 48.12, KTH 1.17, 22.13 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Smerna. Dispela tok i olsem, ‘Mi man i stap namba wan tru na i stap bihain tru. Bipo mi dai pinis, tasol nau mi stap laip. Na mi salim dispela tok i kam long yu. Mi Ro 2.17, 2 Ko 11.14-15, 1 Ti 6.18, Je 2.5, KTH 3.9 save long ol hevi na pen i bin kamap long yu, na mi save olsem yu stap rabis tru. Tasol yu gat planti samting moa yet. Long ol samting bilong graun, ol manmeri bilong sios bilong Smerna i stap rabis tru. Tasol long ol samting bilong spirit, ol i gat planti samting moa yet. Na mi save long dispela tok bilas ol sampela man i save mekim long yu. Dispela ol man i save tok, ol i bilong lain Juda. Tasol ol i no bilong lain Juda. Nogat. Ol i lain bilong Satan tasol. 10 Bihain Mt 10.22, 10.28, 24.13, 2 Ti 4.8, Je 1.12, KTH 3.11 liklik yu bai karim pen, tasol dispela i no ken mekim yu i pret. Harim. Satan bai i mekim, na ol bai i kalabusim sampela man namel long yupela, bilong traim yupela. Na bai yupela i karim hevi na pen inap long 10-pela de. Tasol yu mas holim bilip, i go inap long taim yu dai, na bai mi givim yu laip olsem prais.
11 “ ‘Orait KTH 13.9, 20.14, 21.8 man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios. Sapos man i winim pait, orait namba 2 dai bai i no inap long bagarapim em. Nogat tru.’ ”
Tok i go long sios bilong Pergamum
12 Dispela Ais 49.2, KTH 1.16 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Pergamum. Dispela tok i olsem, ‘Mi holim longpela bainat i sap tumas na i gat tupela sap bilong en. Mi salim dispela tok i kam long yu. 13 Mi KTH 3.8 save gut long dispela ples yu stap long en. Sia king bilong Satan i stap long dispela ples. Tasol yu save holim strong nem bilong mi, na yu bilip long mi, na yu no save haitim dispela bilip. Bipo dispela man Antipas, em man bilong autim tok bilong mi, em i bin i stap wantaim yupela. Em i bihainim tru tok bilong mi, na ol i kilim em i dai long ples bilong yupela, em dispela ples Satan i stap long en. Na long dispela taim tu yu no bin givim baksait long mi.
14 “ ‘Tasol Nam 22—24, 25.1-3, 31.16, Lo 23.4, Ap 15.29, 1 Ko 6.13, 8.9, 2 Pi 2.15, Ju 1.11 mi gat sampela tok long yu. Yu gat sampela man i stap long Pergamum, ol i holim strong pasin bilong Balam. Pasin bilong Balam em i olsem. Bipo em i bin soim Balak long pasin bilong giamanim ol manmeri bilong Israel na mekim ol i pundaun long sin. Na Balak i kirapim ol Israel long kaikai abus ol i bin ofaim long ol giaman god, na long mekim pasin pamuk. 15 Olsem tasol, sampela man i stap long yu, ol i save bihainim tok bilong ol lain bilong Nikolas. 16 Olsem Ais 11.4, 2 Te 2.8, KTH 1.16, 3.11, 19.15, 19.21, 22.7, 22.12, 22.20 na yu mas tanim bel. Sapos nogat, orait bihain liklik bai mi kam long yu, na bai mi pait long ol dispela man long dispela bainat i stap long maus bilong mi.
17 “ ‘Orait Kis 16.4, 16.14-15, 16.33-34, Ais 62.2, 65.15, Jo 6.48-50, KTH 2.7, 2.11, 3.12, 19.12 man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios. Sapos man i winim pait, orait mi bai givim em sampela mana nau i stap hait, Mana em dispela kaikai God i bin givim long ol Israel long taim ol i wokabaut long ples drai nating. Lukim Kisim Bek 16 na Song 78.24. na mi bai givim em wanpela waitpela ston. Na long dispela ston mi bai raitim nupela nem, na i no gat wanpela man i save long dispela nem. Man i kisim ston, em tasol bai i save.’ ”
Tok i go long sios bilong Taiataira
18 Dispela KTH 1.14-15 man i tok moa olsem, “Na yu mas raitim sampela tok long ensel bilong sios i stap long taun Taiataira. Dispela tok i olsem, ‘Mi Pikinini Bilong God, na ai bilong mi i lait olsem paia i lait strong moa, na lek bilong mi i lait tru olsem bras ol bin polisim gut tru. Mi salim dispela tok i kam long yu. 19 Mi save pinis long olgeta pasin yu save mekim. Mi save, yu laikim tru ol manmeri, na yu bilip long mi, na yu save mekim olkain wok bilong helpim ol arapela. Mi save, yu sanap strong long olgeta hevi i kamap long yu. Mi save, ol pasin yu bin mekim bipo, ol i gutpela, na nau ol pasin bilong yu i kamap gutpela moa yet.
20 “ ‘Tasol 1 Kin 16.31, 2 Kin 9.7, Ap 15.20, 15.29, 1 Ko 10.19, KTH 2.14 mi gat dispela tok long yu. Yu save larim dispela meri Jesebel i stap wantaim yu.§ Jesebel em nem bilong wanpela meri nogut tru i bin i stap kwin bilong Israel bipo. Lukim 1 King 18.4 na 19.1-2 na 21.1-26, na 2 King 9.22 na 9.30-37. I luk olsem wanpela meri bilong ol lain bilong Nikolas em i pulim sampela manmeri bilong Taiataira long bihainim ol pasin nogut bilong en, na long dispela as ol i kolim em long dispela nem, Jesebel. Dispela meri i save tok olsem em i profet, tasol em i save giamanim ol wokman bilong mi na em i lainim ol long mekim pasin pamuk na long kaikai abus ol i bin ofaim long ol giaman god. 21 Mi Ro 2.4, KTH 9.20 laik bai em i tanim bel, olsem na mi larim em i stap sampela taim. Tasol nogat. Em i no laik tanim bel na givim baksait long pasin pamuk bilong en. 22 Orait harim. Bai mi mekim dispela meri i kisim sik na i gat bikpela pen. Na ol dispela man i mekim pasin pamuk wantaim em, sapos ol i no tanim bel na givim baksait long ol pasin em i mekim, orait bai mi givim bikpela pen na hevi long ol tu. 23 Ol Sng 7.9, 62.12, Jer 11.20, 17.10, Ro 8.27, 2 Ko 5.10, 2 Ti 4.14, KTH 20.12-13 pikinini bilong em tu, bai mi kilim ol i dai. Olsem na olgeta sios bai i save, mi save skelim gut bel na tingting bilong olgeta man. Na bai mi givim pe long yupela wan wan, inap long pasin yupela i mekim.
24 “ ‘Tasol nau mi tok long yupela ol arapela manmeri bilong sios i stap long Taiataira. Yupela i no bihainim tok bilong dispela meri, na yupela i no bin kisim save long dispela pasin ol i kolim “Ol toktok hait bilong Satan.” Mi tokim yupela olsem, mi no inap putim narapela hevi long yupela. 25 Tasol KTH 3.11 olgeta samting yupela i save holim, em yupela i mas holim strong, i go inap long taim mi kam.
26 “ ‘Sapos Mt 19.28, Jo 6.29, 1 Ko 6.3, 1 Jo 3.23, KTH 20.4 Sng 2.8-9 man i winim pait, na em i bihainim pasin bilong mi i go inap taim bilong olgeta samting i pinis, orait mi bai givim em namba bilong i stap hetman bilong ol lain manmeri. 27 Na Dan 7.22, KTH 12.5 em bai i bosim ol strong tru na brukim ol liklik liklik, olsem man i brukim wanpela sospen graun. Dispela wok mi bai givim em, em i wankain olsem dispela wok Papa bilong mi i bin givim mi bilong bosim ol manmeri. 28 Na KTH 22.16 tu, mi bai givim em dispela sta i save kamap long moningtaim tru. 29 Orait man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok Holi Spirit i autim long ol sios.’ ”

2:1: KTH 1.16, 1.20

*2:1: Dispela tok i go long ensel bilong sios, tasol em i tok long pasin ol manmeri bilong sios i save mekim.

2:2: 2 Ko 11.13, 2 Pi 2.1, 1 Jo 4.1, KTH 2.9, 2.13, 2.19, 3.1, 3.8, 3.15

2:3: Ga 6.9, Hi 12.3-5

2:5: Mt 21.41-43, KTH 2.16, 2.22, 3.3, 3.19

2:6: Sng 139.21

2:7: Stt 2.9, Ese 28.13, 31.8, Mt 11.15, KTH 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22, 22.2, 22.14, 22.19

2:8: Ais 44.6, 48.12, KTH 1.17, 22.13

2:9: Ro 2.17, 2 Ko 11.14-15, 1 Ti 6.18, Je 2.5, KTH 3.9

2:9: Long ol samting bilong graun, ol manmeri bilong sios bilong Smerna i stap rabis tru. Tasol long ol samting bilong spirit, ol i gat planti samting moa yet.

2:10: Mt 10.22, 10.28, 24.13, 2 Ti 4.8, Je 1.12, KTH 3.11

2:11: KTH 13.9, 20.14, 21.8

2:12: Ais 49.2, KTH 1.16

2:13: KTH 3.8

2:14: Nam 22—24, 25.1-3, 31.16, Lo 23.4, Ap 15.29, 1 Ko 6.13, 8.9, 2 Pi 2.15, Ju 1.11

2:16: Ais 11.4, 2 Te 2.8, KTH 1.16, 3.11, 19.15, 19.21, 22.7, 22.12, 22.20

2:17: Kis 16.4, 16.14-15, 16.33-34, Ais 62.2, 65.15, Jo 6.48-50, KTH 2.7, 2.11, 3.12, 19.12

2:17: Mana em dispela kaikai God i bin givim long ol Israel long taim ol i wokabaut long ples drai nating. Lukim Kisim Bek 16 na Song 78.24.

2:18: KTH 1.14-15

2:20: 1 Kin 16.31, 2 Kin 9.7, Ap 15.20, 15.29, 1 Ko 10.19, KTH 2.14

§2:20: Jesebel em nem bilong wanpela meri nogut tru i bin i stap kwin bilong Israel bipo. Lukim 1 King 18.4 na 19.1-2 na 21.1-26, na 2 King 9.22 na 9.30-37. I luk olsem wanpela meri bilong ol lain bilong Nikolas em i pulim sampela manmeri bilong Taiataira long bihainim ol pasin nogut bilong en, na long dispela as ol i kolim em long dispela nem, Jesebel.

2:21: Ro 2.4, KTH 9.20

2:23: Sng 7.9, 62.12, Jer 11.20, 17.10, Ro 8.27, 2 Ko 5.10, 2 Ti 4.14, KTH 20.12-13

2:25: KTH 3.11

2:26: Mt 19.28, Jo 6.29, 1 Ko 6.3, 1 Jo 3.23, KTH 20.4

2:26: Sng 2.8-9

2:27: Dan 7.22, KTH 12.5

2:28: KTH 22.16