Sapta 21
Ahap i mangalim gaden wain bilong Nabot
Nabot em i wanpela man bilong taun Jesril na gaden wain bilong en i stap klostu long bikpela haus bilong King Ahap long Jesril. Na bihain long dispela bikpela pait long ol Siria, Ahap i tokim Nabot olsem, “Gaden wain bilong yu i stap klostu long haus bilong mi. Olsem na mi laik bai yu givim long mi na bai mi ken planim ol kumu samting long dispela graun. Sapos yu givim mi, orait bai mi givim yu narapela gaden wain i winim dispela gaden bilong yu. O sapos yu laikim mani, mi ken baim gaden long gutpela pe.” Tasol Nabot i tokim king olsem, “Bipo yet dispela hap graun i bilong ol lain tumbuna bilong mi, na nau mi holim i stap. Olsem na long nem bilong Bikpela, mi no inap givim long yu.”
Ahap i harim dispela tok bilong Nabot na em i kros na bel nogut. Na em i go long haus bilong en long Samaria na i slip long bet na tanim pes i go long banis. Na em i no laik kaikai. Bihain, meri bilong en, Jesebel, i go lukim em na i askim em olsem, “Bilong wanem yu bel nogut na yu no laik kaikai?” Na em i tokim Jesebel olsem, “Nabot, dispela man bilong Jesril, i no harim tok bilong mi. Mi bin tokim em long mi laik baim gaden wain bilong en. O sapos em i no laikim mani, mi inap givim em narapela gaden wain. Tasol em i no laik givim mi.” Na Jesebel i tokim em olsem, “Husat tru i king bilong kantri Israel, yu o narapela man? Maski wari. Kirap na kaikai. Mi bai kisim gaden wain bilong Nabot na givim yu.”
Orait Jesebel i raitim ol pas na i putim nem na mak bilong Ahap long ol dispela pas. Na em i salim i go long ol hetman na ol bikman bilong Jesril. Ol dispela pas i gat tok olsem, “Yupela i mas makim wanpela de bilong tambu long kaikai. Na long dispela de, yupela i mas singautim ol manmeri bilong Jesril i kam bung. Na larim Nabot i sindaun long namba wan sia long dispela bung. 10 Na larim tupela man nogut i sindaun klostu long em, na tupela i ken sutim tok long em na tok olsem, ‘Nabot, yu bin tok nogut long God na long king.’ Na bihain yupela i mas kisim Nabot i go ausait long taun na tromoi ston long em na kilim em i dai.”
11 Ol hetman na ol bikman bilong Jesril i kisim ol dispela pas, orait ol i bihainim tok bilong Jesebel 12 na ol i makim wanpela de bilong tambu long kaikai. Na ol i singautim ol manmeri i kam bung. Na ol i larim Nabot i sindaun long namba wan sia. 13 Orait tupela man nogut i kam sindaun klostu long Nabot, na long ai bilong ol manmeri tupela i sutim tok long Nabot olsem, “Nabot i bin tok nogut long God na long king.” Ol manmeri i harim dispela tok na ol i kisim Nabot i go ausait long taun na ol i tromoi ston long em na kilim em i dai. 14 Bihain ol i salim tok i go long Jesebel olsem, “Mipela i bin kilim Nabot long ston na em i dai pinis.”
15 Jesebel i harim dispela tok na kwiktaim em i go tokim Ahap olsem, “Nabot i no i stap moa. Em i dai pinis. Olsem na yu ken i go kisim dispela gaden wain, bipo em i no laik salim long yu.” 16 Ahap i harim dispela tok, orait em i kirap i go bilong kisim dispela gaden wain.
17 Na long dispela taim Bikpela i tokim profet Elaija, dispela man bilong taun Tisbe, olsem, 18 “Yu kirap i go givim tok long King Ahap bilong Israel. Nau em i lusim Samaria na i stap long gaden wain bilong Nabot. Em i laik kisim dispela gaden. 19 Yu mas tokim em olsem, ‘Mi Bikpela, mi tok, yu kilim dispela man pinis na nau yu laik kisim gaden wain bilong en tu, a? Tasol mi tok stret long yu olsem, long ples ol dok i bin dringim blut bilong Nabot long en, bai ol i dringim blut bilong yu tu.’ ”
20 Elaija i harim tok bilong Bikpela na em i go long Ahap. Na taim Ahap i lukim Elaija, em i tok olsem, “Birua bilong mi, yu kamap long mi gen, a?” Na Elaija i bekim tok olsem, “Yes, mi kam lukim yu, long wanem, olgeta laik na tingting bilong yu i strong long mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. 21 Olsem na Bikpela i gat dispela tok long yu, ‘Mi Bikpela, bai mi bagarapim yu. Na bai mi pinisim olgeta man i kamap long lain bilong yu long Israel, maski ol i yangpela yet o ol i kamap bikpela pinis. 22 Yu pulim ol manmeri long mekim sin, na dispela pasin bilong yu i mekim mi i belhat. Olsem na bai mi mekim wankain pasin long famili bilong yu, olsem mi bin mekim long famili bilong King Jeroboam, pikinini man bilong Nebat, na long famili bilong King Basa, pikinini man bilong Ahiya.’ 23 Na Bikpela i gat tok long Jesebel tu. Em i tok olsem, taim Jesebel i dai, ol dok bai i kaikai bodi bilong en klostu long banis bilong taun Jesril. 24 Na Ahap, sapos sampela man long famili bilong yu i dai insait long taun, orait bai ol dok i kaikai bodi bilong ol. Na sapos sampela i dai ausait long taun, orait bai ol tarangau i kaikai bodi bilong ol.”
25 Tru tumas, long taim Ahap i stap king, olgeta laik na tingting bilong en i strong long mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. Bipo i no gat wanpela man i mekim kain pasin olsem. Meri bilong en Jesebel tasol, i bin grisim em long mekim ol dispela sin. 26 Ahap i lotuim ol giaman god na em i bihainim ol stingpela pasin bilong ol Amor, em ol manmeri i bin stap long dispela graun bipo. Tasol Bikpela i bin rausim ol na givim dispela graun long ol Israel.
27 Taim Ahap i harim pinis tok bilong Elaija, orait em i pilim nogut tru. Em i brukim klos bilong en na i pasim klos bilong sori. Na em i tambu long kaikai. Na long nait tu em i save slip wantaim klos bilong sori. Em i tingting planti na em i no moa smat long mekim wok bilong em. 28 Orait Bikpela i tokim profet Elaija olsem, 29 “Nau Ahap i daunim em yet long ai bilong mi. Yu lukim dispela pasin bilong en, o nogat? Em i mekim dispela pasin, olsem na bai mi no ken mekim save long lain bilong en long taim em i stap yet. Nogat. Mi bai bagarapim lain bilong en long taim pikinini man bilong en i kamap king.”
Stori bilong profet Mikaia
(Sapta 22)