Sapta 20
Ol Siria i pait long ol Israel
Benhadat, king bilong Siria, i bungim olgeta soldia bilong en, na i redi long i go pait long ol Israel. Na 32 arapela king i kisim ol lain hos na karis bilong pait na i kam bilong helpim em. Orait na olgeta i go na banisim taun Samaria na pait long ol Israel. King Ahap i stap long Samaria na Benhadat i salim ol man i go tokim Ahap olsem, “Yu mas givim mi olgeta silva na gol bilong yu na ol gutpela meri na ol pikinini bilong yu.” Na King Ahap i salim tok i go long Benhadat olsem, “King Benhadat, bikman bilong mi, bai mi mekim olsem yu tok. Mi na olgeta samting bilong mi, em olgeta i bilong yu tasol.”
Bihain Benhadat i salim ol dispela man i go bek gen long Ahap bilong givim dispela tok long em, “Pastaim mi bin tok long yu mas givim mi ol silva na gol na ol meri na pikinini bilong yu. Tasol nau mi ting long salim ol ofisa bilong mi i kam long haus bilong yu na long ol haus bilong ol ofisa bilong yu. Na bai ol i kisim olgeta samting yu save laikim tumas. Tumora bai ol i kam long yu, long wankain taim olsem nau.”
King Ahap i harim dispela tok, orait em i singautim olgeta hetman bilong Israel i kam bung na em i tokim ol olsem, “Pastaim dispela man i bin tok long mi mas givim em ol meri na pikinini bilong mi na ol silva na gol bilong mi. Na mi bin orait long dispela tok bilong em. Tasol nau em i senisim tok, na dispela i soim yumi olsem em i laik bagarapim yumi tasol.” Na ol hetman wantaim olgeta manmeri i tokim Ahap olsem, “Yu no ken bihainim dispela tok bilong en. Yu no ken mekim dispela pasin.”
Orait na Ahap i tokim ol man bilong Benhadat olsem, “Yupela go tokim King Benhadat olsem, mi orait long namba wan tok bilong en, tasol mi no ken orait long dispela namba 2 tok. Nogat tru.” Orait ol dispela man i go tokim Benhadat long tok bilong Ahap. 10 Tasol Benhadat i salim ol i kam bek gen bilong givim narapela tok long Ahap olsem, “Nau bai mi bringim planti soldia moa i kam bilong bagarapim dispela taun bilong yu. Ol bai i bagarapim olgeta samting na bai i kamap pipia nating. Sapos mi no mekim olsem, orait ol god bilong mi i ken kilim mi i dai.” 11 Tasol Ahap i givim dispela tok long ol dispela man, “Yupela go tokim Benhadat olsem. Man i soldia tru, em i no save bikmaus na amamas taim em i pasim bainat samting bilong i go pait. Nogat. Em i save winim pait pastaim na bihain em i ken amamas.” 12 King Benhadat wantaim ol arapela king i stap long taun Sukot* Sampela man i ting tok Hibru i tok long taun Sukot long lain 12 na lain 16. Ol arapela man i ting dispela i tok long ol haus sel bilong ol soldia. na i wok long dring i stap. Na ol man i bringim tok bilong Ahap i kam long em. Em i harim dispela tok na em i tokim ol soldia bilong en long go long Samaria na kirapim pait. Orait ol i lusim Sukot na i go.
13 Long dispela taim, wanpela profet i go long King Ahap na tokim em, “Bikpela i tok olsem, ‘Lukim dispela bikpela lain soldia bilong Benhadat. Nau bai mi larim yu i winim ol. Na bai yu ken save, mi yet mi Bikpela.’ ” 14 Orait Ahap i askim profet olsem, “Husat bai pait long ol na winim ol?” Na profet i tokim Ahap olsem, “Bikpela i tok, ol yangpela soldia bilong ol hetman bilong ol distrik, em ol dispela lain bai i winim ol.” Na king i askim em gen, “Na husat bai i givim oda long ol long go pait?” Na profet i tok, “Yu tasol.”
15 Orait na king i singautim ol dispela yangpela soldia i kam bung. Namba bilong ol inap 232. Na bihain em i singautim olgeta arapela soldia bilong Israel i kam bung. Namba bilong ol inap 7,000. 16 Long belo ol i lusim taun na i go bilong pait. Long dispela taim Benhadat wantaim ol 32 arapela king i stap long Sukot na ol i mekim save dring i stap na ol i stat long spak. 17 Benhadat i bin salim ol soldia i go bilong lukluk long ol Israel, na ol i lukim ol dispela soldia bilong Israel i wokabaut i kam. Na ol i go bek na tokim Benhadat olsem, “Sampela man i lusim Samaria na i kam.” 18 Orait Benhadat i tokim ol soldia bilong en olsem, “Yupela go holimpas ol, maski ol i kam bilong pait o bilong tokim yumi long ol i no laik pait. Tasol yupela i no ken kilim ol i dai.”
19 Ol dispela yangpela soldia bilong Israel i go pas na olgeta arapela soldia i bihainim ol, na ol i go pait long ol Siria. 20 Na taim pait i stat, ol wan wan soldia bilong Israel i pait gut tru na kilim i dai olgeta Siria ol i pait long ol. Orait ol arapela Siria i ranawe na ol Israel i ranim ol. Tasol Benhadat i sindaun long hos na i ranawe wantaim ol sampela soldia i save sindaun long hos na pait. 21 Na King Ahap wantaim ol sampela soldia i lusim Samaria na i go pait long ol ami bilong Siria i stap long ol hos na karis. Na ol i kilim planti Siria na winim ol tru. 22 Na bihain, dispela profet i go long King Ahap na tokim em gen olsem, “Yu go bek na strongim ami bilong yu, na tingting gut bai yu mekim wanem pasin bilong pait long ol Siria. Long wanem, king bilong Siria bai i kam pait long yupela gen long yia bihain.”
Ol Siria i pait long ol Israel gen
23 Bihain long namba wan pait, ol ofisa bilong King Benhadat i tokim em olsem, “Ol god bilong Israel em ol god bilong ples maunten, olsem na long taim yumi bin pait long ples maunten, ol dispela god i bin helpim ol Israel na ol i winim yumi. Tasol sapos yumi pait long ol long stretpela ples, bai yumi winim ol. 24 Na tu yu mas rausim ol dispela king, bai ol i no ken bosim moa ol soldia bilong yu, na yu mas putim ol ofisa bilong ami bilong bosim ol soldia. 25 Na tu yu mas kisim planti man long kamap soldia, bai ol lain ami bilong yu i kamap bikpela olsem bipo. Na tu yu mas kisim planti hos na karis bilong pait, bilong kisim ples bilong ol dispela hos na karis i bagarap pinis. Na bai yumi go pait long ol Israel long stretpela ples na bai yumi winim ol.”
King Benhadat i harim dispela tok bilong ol na em i mekim olsem ol i bin tok. 26 Na long yia bihain em i kisim ol ami bilong en na ol i go long taun Afek bilong pait long ol Israel. 27 Orait king bilong Israel i singautim ol soldia bilong en i kam bung na ol i redim ol samting bilong pait. Na ol i wokabaut i go klostu long ples ol Siria i stap long en, na ol Israel i wokim kem long tupela hap. Ol Israel i liklik lain tru olsem tupela lain meme. Tasol ami bilong Siria i planti moa na i stap nabaut long olgeta hap.
28 Orait dispela profet i go long King Ahap gen na i tokim em olsem, “Bikpela i tok, ‘Ol Siria i save tok olsem mi God bilong ples maunten tasol, na mi no God bilong stretpela ples. Olsem na bai mi larim yupela i winim dispela bikpela lain ami bilong ol na bai yupela Israel i ken save, mi yet mi Bikpela.’ ”
29 Ol Siria na ol Israel i stap tasol long kem bilong ol inap 6-pela de, na long de namba 7 ol i stat long pait. Na long dispela de yet ol Israel i kilim i dai 100,000 soldia bilong Siria. 30 Na ol arapela soldia bilong Siria i ranawe i go insait long taun Afek. Na bikpela banis bilong taun i bruk na pundaun antap long ol na kilim 27,000 moa i dai.
Benhadat tu i ranawe, na em i go insait long taun na i hait insait long wanpela rum bilong wanpela haus. 31 Na ol ofisa bilong en i go lukim em na tokim em olsem, “Mipela i harim tok olsem ol king bilong Israel i man bilong marimari. Olsem na mipela i ting long pasim klos bilong sori na raunim baklain long nek bilong mipela na i go long king bilong Israel. Inap yu larim mipela i mekim olsem, o nogat? Sapos mipela i mekim olsem, ating bai em i marimari long yu na i no kilim yu i dai.” 32 Benhadat i orait long askim bilong ol, na ol i pasim klos bilong sori na raunim baklain long nek bilong ol. Na ol i go long Ahap na tokim em olsem, “Wokman bilong yu, Benhadat, i laik bai yu sori long em na yu no ken kilim em i dai.” Na Ahap i tokim ol, “Em i stap yet, a? Gutpela. Em i olsem brata bilong mi.”
33 Ol ofisa bilong Benhadat i putim yau long tok bilong Ahap, na taim ol i harim dispela tok, “brata,” orait ol i save dispela samting ol i laik mekim bai i kamap i orait. Olsem na kwiktaim ol i kisim dispela tok “brata,” na ol i tok olsem, “Tru tumas, Benhadat em i brata bilong yu.” Na Ahap i tokim ol, “Bringim em i kam long mi.” Orait ol i go tokim Benhadat na em i go long Ahap. Na Ahap i tokim Benhadat long kam antap long karis bilong en. 34 Na Benhadat i tokim Ahap olsem, “Bai mi bekim dispela olgeta taun bipo papa bilong mi i bin pait na kisim long papa bilong yu. Na tu yu ken kirapim olkain bisnis long taun Damaskus, olsem bipo papa bilong mi i bin mekim long taun Samaria.” Na Ahap i tokim em, “Sapos yu laik mekim olsem, orait bai mi larim yu i go.” Na Ahap i mekim wanpela kontrak wantaim Benhadat na i larim Benhadat i go.
Wanpela profet i tok bai Ahap i bagarap
35 Benhadat i go pinis, orait Bikpela i kirapim tingting bilong wanpela bilong ol lain profet, na dispela profet i tokim narapela profet olsem, “Mi laik yu paitim mi.” Tasol dispela arapela profet i no laik. 36 Olsem 1 Kin 13.24 na profet i tokim dispela arapela profet olsem, “Dispela tok mi bin givim yu, em i tok bilong Bikpela yet. Tasol yu sakim tok bilong Bikpela, olsem na taim yu lusim mi na yu go, bai wanpela laion i kilim yu i dai.” Na taim dispela arapela profet i go, na wanpela laion i kamap na kilim em i dai.
37 Orait bihain profet i go long narapela man na i tokim em olsem, “Mi laik yu paitim mi.” Orait dispela man i paitim profet strong na bagarapim skin bilong profet. 38 Na profet i karamapim pes bilong em yet long hap laplap, bai ol man i no ken luksave long em i profet. I luk olsem ol profet i save putim mak long pes bilong ol, na dispela profet i laik haitim dispela mak. Lukim tu Esekiel 9.4. Na em i go sanap klostu long rot na i wet long King Ahap i kam. 39 Na taim king i kamap, profet i singaut long em olsem, “King, harim. Mi stap long pait na wanpela soldia bilong yumi i bringim wanpela birua i kam long mi na i tokim mi olsem, ‘Lukautim gut dispela man. Sapos em i ranawe, bai mi mas kilim yu i dai. O sapos mi no kilim yu, bai yu mas baim kot long 30,000 kina silva.’ Dispela soldia i tokim mi pinis na i go. 40 Tasol king, mi mekim planti arapela wok na mi no was gut long dispela birua, na em i ranawe.”
Orait na king i tokim em, “Yu kotim yu yet pinis. Olsem na yu save wanem samting i mas kamap long yu.” 41 King i tok pinis na wantu profet i rausim dispela hap laplap em i bin karamapim pes long en, na king i luksave long em i profet. 42 Na profet i tokim king, “Bikpela i tok olsem. Mi, Bikpela, mi bin tok, long taim yupela i pait, yupela i mas kilim i dai olgeta birua. Tasol yu bin larim Benhadat i go, na yu larim ol soldia bilong en i ranawe. Olsem na yu mas i dai bilong kisim ples bilong Benhadat, na ol soldia bilong yu bai i bagarap bilong kisim ples bilong ol soldia bilong en.” 43 King i harim pinis dispela tok, orait em i kros na bel nogut, na em i go bek long ples bilong en long Samaria.

*20:12: Sampela man i ting tok Hibru i tok long taun Sukot long lain 12 na lain 16. Ol arapela man i ting dispela i tok long ol haus sel bilong ol soldia.

20:36: 1 Kin 13.24

20:38: I luk olsem ol profet i save putim mak long pes bilong ol, na dispela profet i laik haitim dispela mak. Lukim tu Esekiel 9.4.