Sapta 13
Jeroboam i sanap long alta na mekim ofa i stap, na wanpela profet bilong God i kam kamap long em. Dispela profet em i man bilong Juda, na Bikpela i bin tokim em long lusim Juda na i kam long Betel. Na 2 Kin 23.15-16 Bikpela i gat tok long alta na em i tokim profet long autim tok olsem, “Alta, mi Bikpela, mi gat tok long yu. Wanpela pikinini man, nem bilong en Josaia, bai i kamap long lain famili bilong Devit. Na taim em i stap king, em bai i kisim ol dispela pris i save mekim ofa antap long yu na em bai i putim ol yet antap long yu na kilim ol i dai. Na bai em i kukim bun bilong ol dispela man antap long yu na bai yu kamap doti olgeta.” Profet i autim dispela tok, na em i skruim tok olsem, “Nau bai mi tokim yu long wanpela samting Bikpela i laik mekim bilong soim dispela tok mi autim, em i tok bilong Bikpela stret. Dispela alta bai i bruk na sit bilong paia i stap long en bai i kapsait nabaut.”
Jeroboam i sanap yet long alta na em i harim dispela tok. Orait em i apim han na makim dispela profet, na i tok, “Holimpas dispela man.” Orait na wantu han bilong Jeroboam i kamap stret olgeta na em i no inap daunim. Na tu alta i bruk na sit bilong paia i kapsait nabaut long graun, olsem Bikpela i bin tok long maus bilong dispela profet. Orait na King Jeroboam i tokim dispela profet olsem, “Mi laik bai yu beten long God, Bikpela bilong yu, bai em i ken helpim mi na mekim han bilong mi i orait gen.” Orait profet i beten na Bikpela i mekim han bilong king i kamap gutpela gen na king i daunim han.
Bihain king i tokim profet olsem, “Mi laik bai yu kam long haus bilong mi na kaikai wantaim mi. Na bai mi givim yu wanpela presen.” Tasol profet i tokim em, “Maski sapos yu ting long tilim ol mani samting bilong yu long tupela hap na givim wanpela hap long mi, mi no inap i go long haus bilong yu na mi no inap kaikai na dring hia long Betel. Long wanem, Bikpela i tok long mi mas i no ken kaikai na dring wanpela samting na tu mi mas i no ken bihainim dispela rot mi bin kam long en na mi go bek long ples. Mi mas bihainim narapela rot.” 10 Orait profet i lusim Betel na i bihainim narapela rot na i go. Em i no bihainim rot em i bin kam long en.
Lapun profet i giamanim profet bilong Juda
11 Long dispela taim wanpela lapun profet i stap long Betel. Na wanpela bilong ol pikinini man bilong en i kam na tokim em long ol samting dispela profet bilong Juda i bin mekim long Betel long dispela de. Na bihain ol pikinini man bilong en i tokim em long dispela tok profet i bin mekim long King Jeroboam. 12 Orait lapun papa i askim ol pikinini olsem, “Dispela profet i bihainim wanem rot na i go?” Ol pikinini i lukim pinis rot dispela profet i bihainim na ol i toksave long papa. 13 Orait na em i tokim ol olsem, “Yupela go putim satel long donki bilong mi.” Ol i mekim olsem na em i sindaun long donki na i go. 14 Em i bihainim profet bilong Juda i go na bihain em i lukim em i sindaun long as bilong wanpela diwai ok. Na lapun profet i askim em olsem, “Yu dispela profet i bin lusim Juda na kam, a?” Na profet i tok, “Yes, em mi tasol.”
15 Orait na lapun i tokim em olsem, “Mi laik yu kam long haus bilong mi na kaikai wantaim mi.” 16 Tasol profet bilong Juda i tokim em, “Mi no inap i go bek wantaim yu long haus bilong yu. Na mi no inap kaikai na dring wanpela samting long dispela hap. 17 Long wanem, Bikpela i tok long mi mas i no ken kaikai na dring wanpela samting na tu mi mas i no ken bihainim dispela rot mi bin kam long en, na mi go bek long ples. Mi mas bihainim narapela rot.”
18 Orait lapun profet i tokim em olsem, “Mi tu mi wanpela profet olsem yu. Na Bikpela i bin salim wanpela ensel i kam tokim mi long mi mas kisim yu i go bek long haus bilong mi na givim yu sampela kaikai na wara bilong dring.” Tasol dispela lapun i giamanim em. 19 Profet bilong Juda i harim dispela tok na em i go bek wantaim lapun long haus bilong em na i kaikai na dring. 20 Tupela i sindaun long tebol i stap, orait Bikpela i givim wanpela tok long lapun profet. 21 Na lapun profet i bikmaus na tokim profet bilong Juda olsem, “God, Bikpela i tok olsem, yu sakim pinis tok bilong en na yu no mekim olsem em i bin tokim yu. Nogat. 22 Yu bin kam bek na kaikai na dring long ples em i bin tambuim yu long kaikai long en. Olsem na bai yu dai na bai ol i no inap planim bodi bilong yu long matmat bilong famili bilong yu.”
23 Profet bilong Juda i kaikai pinis, orait lapun profet i redim donki bilong em yet na em i larim profet bilong Juda i sindaun long en na i go. 24 Taim 1 Kin 20.36 em i go, wanpela laion i bungim em na kilim em i dai. Na bodi bilong en i slip i stap long rot na donki i sanap i stap klostu long bodi na laion tu i sanap i stap klostu long bodi. 25 Na bihain sampela man i wokabaut long dispela rot na ol i lukim bodi i slip i stap long rot na laion i sanap i stap klostu long en. Orait na ol i go long Betel na tokim ol manmeri long dispela samting ol i bin lukim.
26 Lapun profet i harim tok long dispela samting na em i tok olsem, “Em bodi bilong dispela profet tasol. Em i bin sakim tok bilong Bikpela na Bikpela i salim dispela laion i kam bagarapim em na kilim em i dai, olsem Bikpela i bin tok long mekim.” 27 Orait na em i tokim ol pikinini man bilong en olsem, “Putim satel long donki bilong mi.” Na ol i mekim olsem. 28 Orait em i bihainim rot i go na lukim bodi bilong profet i slip i stap long rot. Na donki wantaim laion i sanap i stap klostu long bodi. Laion i no bin kaikai bodi na tu em i no bin mekim wanpela samting long donki. 29 Orait lapun profet i kisim dispela bodi na putim antap long donki. Na em i bringim i go bek long Betel, bilong em i ken krai sori long em na planim em. 30 Lapun profet i planim bodi long matmat bilong em yet. Na em wantaim ol lain pikinini bilong en i krai sori na ol i tok olsem, “O sori tumas, brata bilong mipela. Sori tumas, brata bilong mipela.” 31 Ol 2 Kin 23.17-18 i planim bodi pinis, orait lapun profet i tokim ol pikinini man bilong en olsem, “Taim mi dai, yupela i mas putim bodi bilong mi klostu long bodi bilong dispela profet bilong God long dispela matmat yet. 32 Tru tumas, Bikpela bai inapim olgeta tok em i bin autim long maus bilong dispela profet. Bikpela bai i bagarapim dispela alta long Betel na em bai i bagarapim olgeta ples bilong lotu i stap long ol taun bilong Samaria.”
Jeroboam i mekim sin moa yet
33 Jeroboam i lukim ol dispela samting i kamap, tasol em i no lusim pasin nogut bilong en. Nogat. Em i wok yet long makim ol man nabaut long kamap pris na ol i mekim wok long ol ples bilong lotu em yet i bin wokim. Wanem man i laik kamap pris, orait Jeroboam i save makim em bilong mekim dispela wok. 34 Jeroboam wantaim ol lain bilong en i mekim ol dispela kain sin na ol i gat asua long dispela pasin nogut bilong ol. Na long dispela as, Bikpela i bagarapim lain bilong Jeroboam olgeta.

13:2: 2 Kin 23.15-16

13:24: 1 Kin 20.36

13:31: 2 Kin 23.17-18