Sapta 14
Pikinini man bilong Jeroboam i kisim sik
Long dispela taim Abiya, pikinini man bilong King Jeroboam, i kisim sik. Na Jeroboam i tokim meri bilong en olsem, “Mi laik yu putim narakain bilas na bai ol man i no inap save yu meri bilong mi. Orait yu mas i go long Silo. Profet Ahiya i stap long dispela ples. Em dispela man i bin tok long mi bai i kamap king bilong Israel. Yu mas kisim 10-pela bret na sampela bisket na wanpela sospen hani na go givim em. Na mi laik yu askim em long wanem samting bai i kamap long pikinini bilong mitupela. Na em bai i toksave long yu.” Orait meri bilong Jeroboam i harim tok na em i go long Silo na i kamap long haus bilong Ahiya.
Nau Ahiya i lapun pinis na ai bilong en i pas olgeta. Tasol taim meri i no kamap yet, Bikpela i bin tokim Ahiya olsem, “Pikinini man bilong Jeroboam i gat sik. Na meri bilong Jeroboam bai i kam bilong askim yu bai pikinini i ken orait gen, o nogat. Em bai i giaman olsem em i narapela meri na i kam long yu.” Na Bikpela i tokim Ahiya long olgeta samting em i mas tokim meri bilong Jeroboam.
Taim meri bilong Jeroboam i kam kamap, Ahiya i harim lek bilong en i pairap klostu long dua na em i tok olsem, “Meri bilong Jeroboam, kam insait. Bilong wanem yu laik giaman olsem yu narapela meri? Mi gat wanpela tok bilong givim yu na bai dispela tok i mekim bel bilong yu i hevi. Yu go bek long Jeroboam, na givim dispela tok bilong Bikpela long em, ‘Mi God, Bikpela bilong Israel, mi tok olsem. Jeroboam, mi bin kisim yu namel long ol Israel, ol manmeri bilong mi, na mi mekim yu i kamap king bilong ol. Mi bin rausim wok king long lain bilong Devit na mi givim dispela wok long yu. Tasol yu no bin bihainim gutpela pasin bilong Devit, wokman bilong mi. Em i bin strong long bihainim olgeta lo bilong mi. Na wanem ol pasin i stret long ai bilong mi, em tasol Devit i save mekim. Tasol yu wok long mekim sin moa yet. Sin bilong yu i winim sin bilong olgeta lida i bin kamap bipo. Yu givim baksait tru long mi na yu wokim ol giaman god long bras samting na yu lotuim ol. Long dispela pasin yu mekim mi i belhat nogut tru. 10 Olsem 1 Kin 15.29 na tru tumas, bai mi bagarapim lain famili bilong yu. Na Jeroboam, bai mi pinisim olgeta man i kamap long lain bilong yu long Israel, maski ol i yangpela yet o ol i kamap bikpela pinis. Bai mi rausim ol olgeta, olsem man i rausim pekpek na i no gat wanpela liklik hap i stap. 11 Sapos sampela man long famili bilong yu i dai insait long taun, orait bai ol dok i kaikai bodi bilong ol. Na sapos sampela i dai ausait long taun, orait bai ol tarangau i kaikai bodi bilong ol. Mi Bikpela, mi tok pinis.’ ”
12 Na Ahiya i skruim tok long meri bilong Jeroboam olsem, “Yu ken i go bek long ples bilong yu. Na long taim yu go insait long taun, orait bai pikinini bilong yu i dai. 13 Na bai olgeta Israel i krai long en na planim em long matmat. God, Bikpela bilong yumi Israel, i lukim em wanpela tasol i mekim gutpela pasin namel long olgeta lain famili bilong Jeroboam. Olsem na Bikpela bai i larim ol i planim bodi bilong en. Tasol ol arapela man long lain bilong Jeroboam, nogat. 14 Bikpela bai i makim wanpela man i kamap king bilong Israel, na dispela king bai i pinisim tru ol lain bilong Jeroboam. Dispela samting bai i kamap nau tasol.* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.
15 “Ol Israel i bin wokim ol piksa bilong god meri Asera na lotuim ol, na long dispela pasin ol i mekim Bikpela i belhat long ol. Olsem na Bikpela bai i mekim save long ol na bai ol i pret na guria nogut olsem pitpit i stap long wara na tait i sakim. Na bai Bikpela i rausim ol Israel long dispela gutpela graun em i bin givim long ol tumbuna bilong ol. Na bai em i tromoi ol i go nabaut long hapsait bilong wara Yufretis. 16 Jeroboam yet i bin mekim sin na tu em i pulim ol Israel long mekim sin. Bikpela bai i tingim sin bilong ol na givim baksait long ol Israel.”
17 Meri bilong Jeroboam i harim dispela tok pinis, orait em i kirap i go bek long taun Tirsa. Long taim em i stat long go insait long haus, orait dispela pikinini i dai. 18 Na ol i planim bodi bilong en na olgeta manmeri bilong Israel i krai sori long dispela pikinini. Na dispela i inapim tok Bikpela i bin autim long maus bilong profet Ahiya, wokman bilong en.
Jeroboam i dai
19 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Jeroboam i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Long buk Baibel bilong yumi, i gat tupela buk ol i kolim Ol King Bilong Israel Na Juda na tupela buk ol i kolim Stori Bilong Ol King. Tasol i luk olsem bipo i gat ol arapela buk tu, olsem Stori Bilong Ol King Bilong Israel, na Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Sampela taim ol buk bilong Baibel i gat tok long ol dispela arapela buk. Tasol nau dispela ol arapela buk i lus olgeta na yumi no inap lukim moa. Dispela buk i stori long ol pait em i mekim long ol birua na long ol pasin em i bin mekim bilong bosim kantri. 20 Jeroboam i stap king inap 22 yia. Na em i dai na ol i planim em. Na pikinini man bilong en, Nadap, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Rehoboam i stap king bilong Juda
(2 Stori 11.5—12.16)
21 Rehoboam, pikinini man bilong Solomon, i stap king bilong Juda. Long taim em i kamap king em i gat 41 krismas na em i stap king inap 17 yia. Em i stap long Jerusalem, dispela taun Bikpela i bin makim namel long olgeta hap bilong Israel olsem ples bilong olgeta Israel i ken i kam klostu long em na lotuim em. Mama bilong Rehoboam, em Nama bilong kantri Amon.
22 Long dispela taim ol manmeri bilong Juda i wok long mekim planti pasin nogut long ai bilong Bikpela, na dispela i mekim Bikpela i kros na bel nogut long ol. Bipo ol tumbuna bilong ol i bin mekim sin, tasol ol i no bin mekim Bikpela i kros nogut tru olsem ol dispela lain nau. 23 Nau 2 Kin 17.9-10 ol Juda i save wokim ol ples bilong lotu antap long ol maunten na aninit long ol bikpela diwai. Na ol i sanapim ol pos ston na ol piksa bilong god meri Asera long ol dispela ples, na ol i lotuim ol dispela samting. 24 Na Lo 23.17 wanpela pasin nogut tru i kamap. Sampela man na meri i kisim wok bilong mekim pasin pamuk long ol dispela ples bilong lotu. Ol manmeri bilong Juda i bihainim olgeta stingpela pasin bilong ol lain manmeri i bin i stap long dispela graun bipo. Tasol Bikpela i bin rausim ol dispela lain na i givim dispela graun long Israel.
25 Long 2 Sto 12.2-8 namba 5 yia bilong Rehoboam i stap king, Sisak, king bilong Isip, wantaim ol soldia bilong en i kam pait long Jerusalem. 26 Na 1 Kin 10.16-17, 2 Sto 9.15-16 ol i winim ol Jerusalem na ol i kisim olgeta gutpela gutpela samting bilong haus bilong Bikpela na bilong haus bilong king. Na tu ol i kisim dispela olgeta hap plang bilong pait Solomon i bin wokim na karamapim long gol. Na ol i karim ol dispela samting i go long Isip. 27 Tasol bihain long dispela, King Rehoboam i tokim ol wokman na ol i kisim bras na wokim ol hap plang bilong pait, bilong senisim ol dispela hap plang ol Isip i bin kisim. Na Rehoboam i givim long ol ofisa bilong en i gat wok bilong was long ol dua bilong haus king, na ol i save lukautim ol dispela hap plang. 28 Na taim king i go long haus bilong Bikpela, orait ol dispela wasman i save karim dispela ol hap plang na i go wantaim em. Na taim king i go bek long haus bilong en, orait ol i save bringim ol hap plang i go bek long rum bilong ol wasman.
29 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Rehoboam i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. 30 Long taim Rehoboam na Jeroboam i stap king, tupela kantri i save pait oltaim. 31 Na bihain Rehoboam i dai na ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Abiya, i kisim ples bilong en na i kamap king. Mama bilong Rehoboam, em Nama bilong kantri Amon.

14:10: 1 Kin 15.29

*14:14: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

14:19: Long buk Baibel bilong yumi, i gat tupela buk ol i kolim Ol King Bilong Israel Na Juda na tupela buk ol i kolim Stori Bilong Ol King. Tasol i luk olsem bipo i gat ol arapela buk tu, olsem Stori Bilong Ol King Bilong Israel, na Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Sampela taim ol buk bilong Baibel i gat tok long ol dispela arapela buk. Tasol nau dispela ol arapela buk i lus olgeta na yumi no inap lukim moa.

14:23: 2 Kin 17.9-10

14:24: Lo 23.17

14:25: 2 Sto 12.2-8

14:26: 1 Kin 10.16-17, 2 Sto 9.15-16