Sapta 15
Abiya i kamap king bilong Juda
(2 Stori 13.1—14.1)
Long namba 18 yia bilong Jeroboam i stap king bilong Israel, Abiya, narapela nem bilong en Abijam, i kamap king bilong Juda. Na em i stap king long Jerusalem inap tripela yia. Maka, pikinini bilong Apsalom, em i mama bilong Abiya. Abiya i save mekim olgeta kain sin olsem papa bilong en i bin mekim. Em i no bihainim gutpela pasin bilong tumbuna bilong en, Devit, na em i no i stap wanbel wantaim God, Bikpela bilong en. Tasol 1 Kin 11.36 God, Bikpela, i tingim Devit, olsem na em i givim wanpela pikinini man long Abiya, bilong kisim ples bilong en na kamap king. Olsem na bai lam bilong Devit i no ken i dai. Na tu Bikpela i mekim Jerusalem i stap gut. Bikpela 2 Sml 11.1-27 i tingim Devit, long wanem, Devit i save mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela. Na oltaim em i save bihainim olgeta tok bilong Bikpela. Wanpela taim tasol, nogat. Em dispela taim em i bin mekim nogut long Uria bilong lain Hit. Long 2 Sto 13.3-21 taim Abiya* Ol olpela buk long tok Hibru i no wankain long dispela hap. Planti bilong ol i gat nem Rehoboam, na sampela tasol i gat dispela nem Abiya. na Jeroboam i stap king, tupela kantri i save pait oltaim. Ol stori bilong olgeta arapela samting King Abiya i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Bihain Abiya i dai na ol i planim em long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Asa, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Asa i kamap king bilong Juda
(2 Stori 15.16—16.14)
Long namba 20 yia bilong Jeroboam i stap king bilong Israel, Asa i kamap king bilong Juda. 10 Asa i stap king long Jerusalem inap 41 yia. Maka, pikinini meri bilong Apsalom, em i tumbuna mama bilong Asa. 11 Asa i mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, olsem Devit, tumbuna bilong en, i bin mekim. 12 Asa 2 Sto 15.8-15 i rausim ol dispela manmeri i gat wok bilong mekim pasin pamuk long ol ples bilong lotuim ol giaman god. Na em i rausim tu ol dispela piksa bilong ol giaman god ol tumbuna bilong en i bin wokim. 13 Na em i rausim tumbuna mama bilong en, Maka, long wok bilong en na i no larim em i gat namba moa olsem mama bilong king. Long wanem, Maka i bin wokim wanpela piksa bilong god meri Asera. Asa i tok, na ol i katim dispela stingpela piksa na karim i go kukim long ples daun bilong wara Kidron. 14 I tru, Asa i no bagarapim olgeta dispela ples bilong lotuim ol giaman god, tasol oltaim em i save laikim tumas Bikpela na i aninit tru long em. 15 Na Asa i kisim ol samting papa bilong en i bin makim bilong Bikpela na ol samting em yet i makim bilong Bikpela, na em i putim olgeta dispela samting insait long haus bilong Bikpela. Ol dispela samting, em ol silva na gol na ol kain kain dis.
16 Long dispela taim Basa i stap king bilong Israel. Na long taim Asa na Basa i stap king, tupela kantri i save pait oltaim. 17 Wanpela taim Basa i kisim ol soldia na i go pait long ol Juda. Ol i kisim taun Rama na mekim wok bilong strongim banis i raunim dispela taun, bilong pasim rot long ol manmeri i no ken i go i kam long Juda. 18 Olsem na Asa i kisim olgeta silva na gol i stap yet long ol rum mani bilong haus bilong Bikpela na bilong haus bilong king. Na em i givim long ol ofisa bilong en na salim ol i go long Damaskus bilong givim long Benhadat, king bilong Siria. Benhadat em i pikinini bilong Taprimon na tumbuna pikinini bilong Hesion. Na Asa i tokim ol ofisa long tokim King Benhadat olsem, 19 “Mi laik bai mitupela i ken promis long stap pren, olsem bipo papa bilong mitupela i bin mekim. Olsem na mi salim dispela silva na gol long yu olsem presen. Mi laik bai yu brukim dispela promis yu bin mekim wantaim Basa, king bilong Israel. Na bai em i ken kisim olgeta ami bilong en i go na lusim graun bilong mi.”
20 King Benhadat i harim dispela tok bilong King Asa, na em i orait long en. Olsem na em i tokim ol ofisa bilong en long kisim ol soldia na i go pait long ol taun bilong Israel. Orait ol i go pait na kisim taun Ijon na taun Dan na taun Abel Betmaka. Na tu ol i kisim dispela graun i stap klostu long raunwara Galili na olgeta graun bilong lain Naptali. 21 Na taim King Basa i harim tok olsem ol Siria i kam pait long ol taun bilong Israel, orait em i lusim dispela wok em i mekim long taun Rama, na em i go i stap long taun Tirsa.
22 Bihain King Asa i salim tok long olgeta man bilong Juda long ol i mas i go long Rama. Na ol i go na kisim olgeta ston na plang King Basa i bin bungim bilong mekim wok bilong strongim banis bilong taun. Na ol i karim i go, bilong Asa i ken strongim banis bilong taun Mispa na banis bilong dispela taun Geba i stap long graun bilong lain Benjamin.
23 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Asa i bin mekim i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Dispela buk i stori long olgeta strongpela wok em i bin mekim na long ol arapela wok em i bin mekim bilong strongim banis bilong ol taun. Tasol taim Asa i lapun pinis, wanpela sik nogut i kamap long lek bilong en. 24 Bihain Asa i dai na ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Jehosafat, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Nadap i kamap king bilong Israel
25 Long namba 2 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Nadap, pikinini man bilong King Jeroboam, i kamap king bilong Israel. Na em i stap king inap tupela yia tasol. 26 Em i bihainim pasin nogut bilong papa bilong en. Em yet i mekim sin long ai bilong Bikpela na tu em i pulim ol Israel long mekim sin.
27 Na Basa, pikinini man bilong Ahiya bilong lain Isakar, i painim rot bilong kilim Nadap i dai. Olsem na long taim Nadap wantaim ol ami bilong en i go pait long ol Filistia na banisim taun Gibeton, orait Basa i kamap long Nadap na i kilim em i dai. 28 Na em yet i kamap king bilong Israel. Dispela samting i kamap long namba 3 yia bilong Asa i stap king bilong Juda. 29 Na 1 Kin 14.10, 14.14 kwiktaim Basa i kilim i dai olgeta lain famili bilong Jeroboam. Em i no larim wanpela i stap. Nogat tru. Na long dispela pasin em i inapim tok Bikpela i bin autim long maus bilong wokman bilong en, profet Ahiya bilong taun Silo. 30 As bilong dispela samting i kamap long lain bilong Jeroboam, i olsem. Bipo Jeroboam yet i bin mekim sin long ai bilong God, Bikpela bilong Israel, na tu em i bin pulim ol Israel long mekim sin. Ol dispela sin bilong Jeroboam i mekim Bikpela i belhat, olsem na Bikpela i bagarapim ol lain bilong Jeroboam.
31 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Nadap i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel.
Basa i kamap king bilong Israel
32-33 Long namba 3 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Basa, pikinini man bilong Ahiya i kamap king bilong Israel. Na em i stap king long taun Tirsa inap 24 yia. Long taim Asa na Basa i stap king, tupela kantri i save pait oltaim. 34 Basa i bihainim pasin nogut bilong King Jeroboam. Em yet i mekim sin long ai bilong Bikpela, na tu em i pulim ol Israel long mekim sin.

15:4: 1 Kin 11.36

15:5: 2 Sml 11.1-27

15:6: 2 Sto 13.3-21

*15:6: Ol olpela buk long tok Hibru i no wankain long dispela hap. Planti bilong ol i gat nem Rehoboam, na sampela tasol i gat dispela nem Abiya.

15:12: 2 Sto 15.8-15

15:29: 1 Kin 14.10, 14.14