Sapta 16
Wanpela taim Bikpela i tokim profet Jehu, pikinini man bilong Hanani, long autim dispela tok long Basa. Tok bilong Bikpela i olsem, “Basa, harim gut. Pastaim yu man nating, tasol mi mekim yu i kamap king na yu bosim ol Israel, ol manmeri bilong mi. Tasol yu save mekim pasin nogut olsem Jeroboam. Na yu save pulim ol manmeri long mekim sin. Na dispela sin bilong ol i mekim mi i belhat long ol. Olsem na bai mi pinisim yu wantaim ol lain famili bilong yu, olsem mi bin mekim long ol lain bilong Jeroboam. Na sapos sampela man long famili bilong yu i dai insait long taun, bai ol dok i kaikai bodi bilong ol. Na sapos sampela i dai ausait long taun, orait bai ol tarangau i kaikai bodi bilong ol”.
Ol stori bilong olgeta arapela samting King Basa i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Dispela buk i stori long olgeta strongpela wok em i bin mekim. Bihain Basa i dai, na ol i planim em long taun Tirsa. Na pikinini man bilong en, Ela, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Basa i bin mekim sin long ai bilong Bikpela, olsem ol lain bilong King Jeroboam i bin mekim, na ol pasin nogut bilong Basa i mekim Bikpela i belhat nogut tru. Na tu, Basa i bin kilim olgeta manmeri long famili bilong Jeroboam. Olsem na Bikpela i salim profet Jehu i go long Basa na i tokim em olsem Bikpela bai i bagarapim em wantaim ol lain famili bilong en.
Ela i kamap king bilong Israel
Long namba 26 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Ela, pikinini man bilong Basa, i kamap king bilong Israel. Na Ela i stap king long taun Tirsa inap tupela yia tasol. Na wanpela ofisa bilong Ela, nem bilong en Simri, i painim rot bilong kilim Ela i dai. Simri i gat wok bilong bosim hap lain bilong ol karis pait bilong king. Wanpela taim king i go long haus bilong Arsa, dispela man i save bosim haus king. King i mekim save dring i stap na em i stat long spak. 10 Orait Simri i go insait long dispela haus na em i kilim Ela i dai. Na Simri yet i kamap king. Dispela samting i kamap long namba 27 yia bilong Asa i stap king bilong Juda.
11 Simri i kamap pinis, orait kwiktaim em i kilim i dai olgeta man long lain famili bilong Basa. Na em i kilim tu ol wanblut na pren bilong Basa. Em i no larim wanpela man i stap. 12 Simri i pinisim olgeta lain bilong Basa. Na long dispela pasin, em i inapim dispela tok Bikpela i bin mekim long maus bilong profet Jehu. 13 As bilong dispela samting i kamap long lain bilong Basa i olsem. Basa na pikinini bilong en, Ela, i bin mekim sin long ai bilong God, Bikpela bilong Israel, na ol i bin lotuim ol giaman god. Na tupela i pulim ol Israel long mekim sin. Ol dispela sin bilong tupela i mekim Bikpela i belhat, olsem na Bikpela i bagarapim lain bilong Basa. 14 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Ela i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel.
Simri i kamap king bilong Israel
15 Long namba 27 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Simri i kamap king bilong Israel. Na em i stap king long taun Tirsa inap 7-pela de tasol. Long dispela taim ol soldia bilong Israel i banisim taun Gibeton long kantri Filistia na ol i wok long pait bilong kisim dispela taun. 16 Ol i pait i stap na ol i harim tok olsem, Simri i bin mekim pasin nogut na kilim king i dai. Orait long dispela de yet olgeta soldia i makim namba wan ofisa bilong ol, Omri, i kamap king bilong Israel. 17 Orait Omri wantaim olgeta soldia bilong en i lusim Gibeton na ol i go banisim taun Tirsa na pait bilong kisim Tirsa. 18 Simri i stap long Tirsa na taim em i lukim ol soldia bilong Omri i winim ol lain bilong en na i kisim taun, orait em i go insait long wanpela strongpela haus long kompaun bilong king. Na em i laitim paia na kukim ol haus bilong king. Na em yet i dai insait long dispela paia. 19 Dispela samting i kamap long Simri, long wanem, em i bin bihainim pasin nogut bilong King Jeroboam. Em yet i mekim sin long ai bilong Bikpela na tu em i pulim ol Israel long mekim sin. 20 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Simri i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Na dispela buk i stori tu long pasin em i bin mekim long daunim King Ela.
Omri i kamap king bilong Israel
21 Bihain long Simri i dai, ol manmeri bilong Israel i bruk long tupela lain. Narapela lain i laik bai Tipni i kamap king. Tipni em i pikinini man bilong Ginat. Na narapela lain i laik bai Omri i kamap king. 22 Na bihain, ol lain bilong Omri i winim ol lain bilong Tipni. Na Tipni i dai na Omri i kamap king.
23 Long namba 31 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Omri i kamap king bilong Israel. Na em i stap king inap 12-pela yia. Pastaim em i stap long Tirsa inap 6-pela yia. 24 Na bihain Omri i baim wanpela hap graun i gat liklik maunten, na long dispela maunten em i wokim taun i gat strongpela banis. Em i baim dispela graun long wanpela man, nem bilong en Semer, na em i givim 60,000 kina silva long Semer. Omri i ting long dispela man Semer, olsem na em i givim nem Samaria long dispela taun.
25 Omri 1 Kin 14.9, 16.30-33, Mai 6.16 i mekim planti sin long ai bilong Bikpela. Sin bilong Omri i moa yet na i winim sin bilong ol king i bin kamap paslain long em. 26 Em i bihainim ol pasin nogut bilong Jeroboam. Em yet i mekim sin long ai bilong God, Bikpela bilong Israel. Na tu em i pulim ol Israel long mekim sin na ol i lotuim ol giaman god. Na ol dispela sin bilong ol i mekim Bikpela i belhat long ol. 27 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Omri i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Dispela buk i stori long olgeta strongpela wok em i bin mekim. 28 Bihain Omri i dai na ol i planim em long taun Samaria. Na pikinini man bilong en, Ahap, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Ahap i kamap king bilong Israel
29 Long namba 38 yia bilong Asa i stap king bilong Juda, Ahap pikinini man bilong Omri, i kamap king bilong Israel. Na em i stap king long Samaria inap 22 yia. 30 Na Ahap i mekim planti sin long ai bilong Bikpela. Sin bilong Ahap i moa yet na i winim sin bilong ol king i bin kamap paslain long em. 31 Em i mekim sin olsem king Jeroboam, tasol em i ting dispela i samting nating. Olsem na em i maritim Jesebel, pikinini meri bilong King Etbal bilong taun Saidon, na em i stat long lotuim giaman god Bal, dispela god bilong ol Saidon. 32 Na Ahap i wokim wanpela haus long Samaria bilong lotuim god Bal na em i wokim wanpela alta bilong Bal long dispela haus lotu. 33 Na tu em i wokim piksa bilong god meri Asera. Ol dispela sin bilong Ahap i mekim God, Bikpela bilong Israel, i belhat tru long em. Sin bilong Ahap i moa yet na i winim sin bilong ol king i bin kamap paslain long em.
34 Long taim Ahap i stap king, Hiel bilong taun Betel i wokim taun Jeriko gen. Taim Hiel i kirapim wok, orait Abiram, namba wan pikinini man bilong en, i dai. Na taim em i wokim ol bikpela dua bilong taun, orait Segup, las pikinini man bilong en, i dai. Dispela samting i kamap long Hiel, em inapim dispela tok bipo Bikpela i bin mekim long maus bilong Josua, pikinini man bilong Nun.* Lukim Josua 6.26.
Stori bilong profet Elaija
(Sapta 17-21)

16:25: 1 Kin 14.9, 16.30-33, Mai 6.16

*16:34: Lukim Josua 6.26.