Sapta 6
Taun Jeriko i bagarap
Ol Israel i kam i stap klostu pinis, olsem na ol Jeriko i pasim strong olgeta dua bilong banis bilong taun. Ol man i no inap i go i kam. Tasol Bikpela i tokim Josua olsem, “Harim gut. Bai mi givim yu Jeriko, na king bilong en na ol strongpela soldia bilong en tu. Yu wantaim ol soldia bilong yu i mas wokabaut raunim dispela taun wanpela taim long olgeta de, i go inap 6-pela de i pinis. 7-pela pris i mas wokabaut i go pas long Bokis Kontrak na ol i mas karim ol biugel ol man i wokim long kom bilong sipsip man. Na long de namba 7, yu wantaim ol soldia i mas wokabaut raunim taun 7-pela taim olgeta. Na ol pris i mas winim biugel. Na bihain ol pris i mas pulim krai bilong biugel i go longpela, na yupela olgeta i mas singaut bikpela moa. Na banis bilong dispela taun bai i bruk. Na olgeta man i mas i go stret insait long taun.”
Orait Josua i singautim ol pris i kam na i tokim ol olsem, “Yupela karim Bokis Kontrak. Na 7-pela pris i mas karim biugel na i go pas long Bokis.” Na bihain Josua i tokim ol manmeri, “Yupela go nau. Yupela i mas wokabaut raunim taun na ol soldia i mas i go paslain long Bokis bilong Bikpela.” Orait ol i mekim olsem Josua i tok. 7-pela pris i wokabaut i go pas long Bokis Kontrak na ol i wok long winim ol biugel. Na sampela soldia i go pas long ol pris na sampela i kam bihain long Bokis Kontrak. Na taim ol i wokabaut ol 7-pela pris i winim ol biugel. 10 Tasol Josua i tokim ol manmeri long ol i no ken singaut o mekim wanpela nois inap long em i tokim ol. 11 Orait em i salim ol pris wantaim Bokis bilong Bikpela i wokabaut raunim taun wanpela taim. Ol i kam bek na ol i stap long kem long dispela nait.
12 Na Josua i kirap long moningtaim tru na ol pris i kisim Bokis Kontrak gen na karim i go. 13 Na dispela 7-pela pris i kisim 7-pela biugel na i go pas na winim biugel. Na sampela soldia i go pas long ol pris na sampela i kam bihain. 14 Ol i mekim olsem tasol long de namba 2 na ol i kam bek gen long kem. Na ol i mekim wankain pasin inap long 6-pela de.
15 Tulait i bruk long de namba 7, na ol i kirap na wokabaut raunim taun olsem ol i bin mekim bipo. Tasol long dispela de ol i raun 7-pela taim. 16 Na long namba 7 taim ol i raunim taun, ol pris i winim biugel na Josua i tokim ol manmeri, “Singaut strong. Bikpela i givim taun long yupela pinis. 17 Yumi mas bagarapim dispela taun na olgeta samting bilong en, olsem wanpela ofa yumi givim olgeta long Bikpela. Dispela pamukmeri Rahap tasol wantaim ol famili bilong en, yumi no ken kilim ol i dai, long wanem, em i haitim ol man yumi bin salim i kam bilong lukstil long taun. 18 Na i tambu long yupela long kisim wanpela samting bilong taun. Sapos yupela i kisim, dispela bai i bringim trabel na bagarap i kamap long kem bilong yumi Israel. 19 Olgeta samting ol i wokim long silva na gol na bras na ain, ol i samting bilong Bikpela tasol. Yupela i mas kisim i kam long haus mani bilong Bikpela.”
20 Orait Hi 11.30 ol pris i winim biugel. Na taim ol manmeri i harim, wantu olgeta i singaut bikpela na ol banis bilong taun i bruk. Na olgeta manmeri i go insait na ol i kisim taun. 21 Ol i kilim olgeta manmeri bilong Jeriko long bainat. Ol i kilim ol yangpela na ol lapun, na tu ol i kilim ol bulmakau na sipsip na donki.
22 Orait Josua i tokim dispela tupela man bipo i bin kam na lukstil long dispela ples, “Yutupela go insait long haus bilong dispela pamukmeri na bringim em wantaim ol famili bilong en i kam, olsem yupela i bin promis.” 23 Orait tupela i go insait na bringim Rahap wantaim papamama na ol brata na olgeta lain famili na ol wokboi nating i kam ausait na tupela i larim ol i stap klostu long kem bilong ol Israel.
24 Bihain ol i laitim paia na kukim taun na olgeta samting i stap insait long en. Tasol ol Israel i bin kisim ol gutpela samting bilong taun na putim insait long haus mani bilong Bikpela. 25 Na Hi 11.31 Josua i larim Rahap na olgeta lain famili bilong en i stap, long wanem, Rahap i bin haitim tupela man Josua i bin salim i kam bilong lukstil long Jeriko. Olsem na ol lain tumbuna bilong Rahap i stap long Israel inap long nau.* Dispela tok “inap long nau” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.
26 Orait 1 Kin 16.34 Josua i givim strongpela tok long ol manmeri olsem, “Sapos wanpela man i wokim gen dispela taun Jeriko, bai Bikpela i bagarapim em. Taim em i kirapim wok long dispela taun, bai namba wan pikinini man bilong en i dai. Na taim em i wokim ol bikpela dua bilong taun, bai las pikinini man bilong en i dai.”
27 Bikpela i stap wantaim Josua, olsem na ol man long olgeta hap bilong dispela kantri ol i givim biknem long em.

6:20: Hi 11.30

6:25: Hi 11.31

*6:25: Dispela tok “inap long nau” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

6:26: 1 Kin 16.34