Sapta 5
Song bilong gaden wain
Mi Mt 21.33, Mk 12.1, Lu 20.9 Sng 80.8-16, Mt 21.33-41 laik singim wanpela song bilong pren bilong mi. Dispela song i stori long gaden wain bilong en.
Antap long liklik maunten
long hap graun i gat gris
pren bilong mi i bin wokim
wanpela gaden wain.
Em i bin brukim graun
na rausim olgeta ston
na planim ol gutpela gutpela han
bilong diwai wain.
Namel long dispela gaden
em i bin wokim haus
bilong em i ken i stap
na was long gaden.
Na long wanpela ples ston
em i wokim hul olsem tang
bilong krungutim na memeim
ol pikinini wain.
Olgeta wok i pinis
na em i ting olsem,
“Ol diwai wain bilong mi
bai i karim gut tru,
na ol pikinini wain
bai i swit moa yet.”
Tasol nogat.
Ol diwai i no karim gut,
na ol pikinini i liklik tru
na i pait long maus.
Olsem na pren bilong mi i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong Juda na Jerusalem, yupela tokim mi. Husat i gat asua? Mi, o gaden wain bilong mi? Mi save, mi bin mekim gutpela wok bai gaden i ken karim gutpela pikinini wain. Tasol bilong wanem na ol pikinini wain i kamap liklik tru na ol i pait long maus? I gat wanpela samting moa bilong mekim, em mi no bin mekim, a?
“Nau bai mi tokim yupela long samting mi ting long mekim long gaden wain bilong mi. Bai mi rausim banis bilong gaden, na larim ol wel abus i go insait long gaden na kaikai na bagarapim ol diwai wain. Bai mi bagarapim graun na larim bus i kamap na gras i gat nil bai i karamapim dispela gaden. Na bai mi no moa mekim wok bilong lukautim ol diwai wain bilong mi. Na tu bai mi tambuim ren long em i no ken pundaun antap long dispela gaden.”
Ol manmeri bilong Israel na Juda, ol i olsem gaden wain bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Em i laikim ol tumas na i save lukautim ol gut tru. Em i laik bai ol manmeri i mekim stretpela pasin, tasol ol i mekim pasin nogut. Em i laik bai ol i mekim gutpela pasin long ol arapela, tasol ol i save daunim ol arapela na mekim pasin birua long ol.
Ol manmeri i save mekim ol kain kain pasin nogut, ol bai i bagarap
Bai yupela i bagarap, yupela ol man i save baim planti haus na graun, na hipim bilong yupela yet. I no longtaim na bai yupela i kisim olgeta graun samting na ol arapela bai i no gat ples bilong sindaun. Na yupela tasol bai i stap. Mi harim Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Tru tumas, dispela olgeta bikpela na naispela haus bai i bagarap na bai i no gat man i stap long ol. 10 Maski ol i planim bikpela gaden wain, ol diwai wain bai i no karim planti pikinini wain, na bai ol i wokim liklik wain tasol. Na maski ol i planim 10-pela bek pikinini wit, bai ol i kisim kaikai inap long pulapim wanpela bek tasol.”
11 Bai Snd 23.29-30, Sav 10.16 yupela i bagarap, yupela ol man bilong kirap long bikmoning tru na dring wain na ol kain kain strongpela dring. Yupela i save dring na spak i go abrusim biknait. 12 Long holim pati na dring wain na pilai ol kain kain musik long gita na mambu na kundu, em yupela i save tumas. Tasol ol samting Bikpela i wok long mekim, em yupela i no gat save long en. 13 Olsem na Bikpela i tok, “Tru tumas, ol manmeri bilong mi, yupela i no laik save long mi, olsem na ol birua bai i kisim yupela i go kalabus long narapela kantri. Ol bikman wantaim ol manmeri bai i no gat wara na kaikai, na bai ol i bagarap tru. 14 Nau yupela i wok long amamas na wokim ol pati. Tasol tru tumas, matmat i opim maus bikpela tru na i redi pinis long daunim olgeta bikman wantaim ol manmeri bilong Jerusalem.”
15 Olgeta manmeri bai i sem nogut tru. Na ol manmeri i save litimapim nem bilong ol yet, bai ol i no gat nem moa. 16 Long stretpela pasin bilong em, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i daunim ol manmeri, na em tasol bai i kisim biknem. Na em bai i soim ol manmeri olsem em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. 17 Ol taun bai i bagarap, na gras bai i karamapim ples. Na ol sipsip na meme bai i kam kaikai gras long dispela hap.
18 Bai yupela i bagarap, yupela ol man i save laikim tumas long giamanim ol arapela na mekim sin. Dispela ol sin bilong yupela i pas long yupela na yupela i no inap lusim. 19 Yupela i save tok olsem, “Mipela i save harim olsem God bilong Israel, em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Sapos em i ting long mekim wanpela samting long mipela, orait em i ken mekim hariap. Olsem na bai mipela i ken lukim na mipela i ken save long tingting bilong en.”
20 Bai yupela i bagarap, yupela ol man i save tok, pasin nogut em i gutpela na gutpela pasin em i nogut. Na yupela i save tok, tudak em i lait, na lait em i tudak. Na yupela i save tok, samting i pait long maus, em i swit, na samting i swit, em i pait long maus.
21 Bai yupela i bagarap, yupela ol man i save ting, yupela i gat gutpela tingting tru na save bilong yupela i winim save bilong ol arapela.
22 Bai yupela i bagarap, yupela ol man i gat biknem long dring. Strong na save bilong yupela, em long miksim dring tasol. 23 Long taim yupela i harim kot, yupela i save larim ol man i gat rong i givim mani long yupela bilong grisim yupela long larim ol i go. Na yupela i no save skelim gut tok bilong ol man i no gat rong. 24 Olsem na yupela bai i bagarap olsem ol diwai, rop bilong ol i sting pinis na lip bilong ol i pundaun. Dispela bagarap bai i kamap kwiktaim tru long yupela, olsem paia i kukim na pinisim gras. Long wanem, yupela i no laik harim tok bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Yupela i givim baksait pinis long God bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.
25 Bikpela Ais 9.12, 9.17, 9.21, 10.4 i belhat long ol manmeri bilong en. Na nau em i apim han bilong en na i redi long bagarapim ol. Em bai i tromoi han wanpela taim na ol maunten bai i guria na planti manmeri bai i dai. Na ol bodi bilong ol bai i stap nabaut long ol rot bilong taun olsem pipia. Bikpela bai i mekim olsem, tasol dispela bai i no pinisim belhat bilong en. Nogat. Em i apim han i stap yet.
26 Bikpela bai i givim mak bilong singautim ol ami bilong ol longwe kantri long ol i kam bagarapim ol manmeri bilong en. Na ol dispela ami bai i spit i kam. 27 Olgeta soldia bilong dispela ami, ol i strongpela man tasol. I no gat wanpela bilong ol, lek bilong en i tait na em i laik pundaun, o ai bilong en i laik slip. Ol i pasim gut let bilong ol na i no gat wanpela i lus. Na ol i putim strongpela sendel i no inap bruk. 28 Spia bilong ol i sap moa, na ol i taitim banara na i redi long sut. Ol hos bilong ol i strong tru, na kapa bilong lek bilong ol hos i strong olsem strongpela ston na i no inap bruk. Ol karis bilong ol i spit tru, na ol wil bilong ol karis i tanim olsem raunwin. 29 Ol soldia i singaut bikmaus olsem ol laion ol i save singaut bihain long ol i kilim abus. Ol i holimpas ol birua na kisim i go, olsem ol laion i kilim abus na karim i go. Na i no inap wanpela man i ken kisim bek ol.
30 Long dispela taim, ol soldia bai i kam na bagarapim kantri Juda, na ol bai i singaut strong tru na mekim bikpela nois olsem nois bilong biksi i bruk na i pairap long nambis. Na taim man i lukluk i kam long dispela kantri, em bai i lukim ples i bagarap na ol blakpela klaut i pasim lait bilong san, na ples i tudak olgeta.* Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas.

5:1: Mt 21.33, Mk 12.1, Lu 20.9

5:1: Sng 80.8-16, Mt 21.33-41

5:11: Snd 23.29-30, Sav 10.16

5:25: Ais 9.12, 9.17, 9.21, 10.4

*5:30: Tok Hibru long dispela lain i no klia tumas.