Sapta 9
God i kamap gen long Solomon
(2 Stori 7.11-22)
Solomon i wokim pinis haus bilong Bikpela na haus bilong em yet na olgeta arapela haus samting em i bin ting long wokim. Na 1 Kin 3.5, 2 Sto 1.7 bihain Bikpela i kamap long em gen, olsem bipo Bikpela i bin mekim long taun Gibeon. Na Bikpela i tokim em olsem, “Mi harim pinis beten bilong yu. Na mi makim dispela haus yu bin wokim na em bai i stap haus bilong mi, na oltaim ol manmeri i ken kam long dispela haus na kam klostu long mi. Na oltaim bai mi lukluk i kam long dispela haus na tingting long en. Tasol 1 Kin 3.14, 11.4-6 yu mas tingting long mi wanpela tasol na yu mas wokabaut long stretpela pasin na bihainim olgeta lo bilong mi na mekim olgeta samting olsem mi tokim yu, olsem papa bilong yu, Devit, i bin mekim. Sapos 1 Kin 2.4 yu mekim olsem, orait oltaim bai mi larim ol king bilong Israel i kamap long lain bilong yu, bilong inapim dispela promis mi bin mekim long Devit, papa bilong yu. Mi bin tokim em olsem, ‘Devit, oltaim bai mi larim wanpela man bilong lain bilong yu i kamap king bilong Israel.’
“Tasol Solomon, sapos yu na ol lain bilong yu i kamap bihain, yupela i lusim mi na yupela i no bihainim ol lo na tok mi bin givim yupela, na yupela i bihainim ol giaman god na lotuim ol, orait bai mi rausim yupela olgeta Israel long dispela graun mi bin givim yupela. Na bai olgeta lain pipel i rabisim yupela Israel na i tok bilas long yupela. Na tu bai mi givim baksait long dispela haus mi bin makim bilong mi yet na bai mi no ken tingting moa long en. Nau 2 Kin 25.9, 2 Sto 36.19 dispela haus i gat biknem, tasol em bai i bagarap. Na ol man i wokabaut i kam long dispela hap bai ol i lukim. Na bai ol i kirap nogut tru na bai ol i pret moa yet. Na bai ol i tok, ‘Bilong wanem Bikpela i bagarapim dispela kantri na dispela haus?’ Na sampela man bai i bekim tok, ‘As bilong dispela i olsem. Ol Israel i bin lusim God, Bikpela bilong ol. Bipo em i bin kisim ol tumbuna bilong ol long Isip na bringim ol i kam long dispela ples. Tasol ol i lusim God na tanim i go long ol giaman god na bihainim ol na lotuim ol. Olsem na Bikpela i mekim dispela bagarap i kamap long ol.’ ”
Solomon i givim presen long King Hiram
(2 Stori 8.1-2)
10 Solomon wantaim ol wokman bilong en i pinisim haus bilong Bikpela na bihain ol i wokim haus bilong em yet. Dispela olgeta wok ol i bin mekim insait long 20 yia olgeta. 11 King Hiram bilong taun Tair i bin givim ol diwai sida na diwai pain na planti gol long Solomon bilong mekim dispela wok. Olsem na taim olgeta wok i pinis, Solomon i givim 20 taun olsem presen long Hiram. Ol dispela taun i stap long distrik Galili. 12 Na Hiram i lusim Tair na i kam lukim ol dispela taun, tasol em i no laikim ol. 13 Olsem na em i tokim Solomon olsem, “Brata, em ol wanem kain taun yu givim mi?” Na long dispela as tasol, na nau ol man i save kolim dispela hap olsem, graun Kabul.* Long tok Hibru nem Kabul i klostu wankain olsem dispela tok, “Graun nogut.” 14 Ol dispela gol Hiram i bin givim Solomon em i planti moa. Na hevi bilong gol i winim 4 ton.
Ol arapela samting Solomon i bin mekim
(2 Stori 8.3-18)
15 King Solomon i kisim planti man na tokim ol long ol i mas mekim wok bilong em. Em i mekim ol i wokim haus bilong Bikpela na haus bilong em yet na banis i raunim Jerusalem. Na em i mekim ol i kisim graun na pulimapim long dispela ples daun long Jerusalem. Na em i mekim ol i wokim gen taun Hasor na taun Megido na taun Geser. 16 Bipo Geser em i taun bilong ol Kenan, tasol king bilong Isip i bin kam pait long ol na kilim ol na kukim taun long paia. Orait taim Solomon i maritim pikinini meri bilong dispela king, king i givim taun Geser long pikinini meri bilong en olsem presen. 17 Na bihain Solomon i wokim gen dispela taun Geser. Na em i wokim tu taun Bethoron Daunbilo 18 na taun Balat na taun Tamar. Balat na Tamar i stap long ples drai bilong Juda. 19 Na em i wokim tu ol taun ol bakstua bilong en i stap long en, na ol taun bilong putim ol karis bilong pait na ol taun bilong putim ol hos na olgeta arapela samting em i bin ting long wokim long Jerusalem na long Lebanon na long olgeta hap graun em i bosim.
20 Long kantri Israel i gat ol sampela manmeri bilong ol arapela lain i stap. Em ol lain Amor na Hit na Peres na Hivi na Jebus. 21 Bipo tru ol Israel i bin kilim planti bilong ol dispela lain, tasol ol i no pinisim ol olgeta. Nau Solomon i mekim ol dispela lain i kamap wokboi nating bilong en, na nau tu ol i stap wokboi nating. Dispela tok long “nau tu” i no tok long dispela taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. 22 Tasol Solomon i no mekim ol Israel i kamap wokboi nating. Nogat tru. Em i larim ol i kisim wok olsem soldia na olsem ol ofisa bilong gavman na olsem ol ofisa bilong ami. Na sampela i kisim wok olsem ol ofisa bilong bosim ol soldia i save sanap long karis na i go pait na bilong bosim ol soldia i save sindaun long ol hos na i go pait. 23 I gat 550 bosboi i bosim ol lain man i mekim wok bilong Solomon.
24 Meri bilong Solomon i lusim Taun Bilong Devit na i go i stap long nupela haus Solomon i bin wokim bilong en. Dispela meri em i pikinini meri bilong king bilong Isip. Na bihain long dispela, Solomon i tokim ol man long pulimapim dispela ples daun long Jerusalem.
25 Tripela Kis 23.17, 34.23, Lo 16.16 taim long olgeta yia, Solomon i save mekim ofa long Bikpela long dispela alta em i bin wokim. Em i save mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim Bikpela. Na em i save mekim ol ofa bilong smok i gat gutpela smel wantaim ol dispela ofa. Dispela haus Solomon i bin wokim bilong mekim ofa na lotuim Bikpela long en. Olsem na taim em i stat long mekim ol dispela ofa, em i inapim tru wok bilong dispela haus. Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.
26 King Solomon i wokim planti sip long taun Esiongeber. Esiongeber i stap long kantri Idom klostu long taun Elat long nambis bilong solwara Retsi long hap bilong Akaba. 27 Na King Hiram i salim ol gutpela boskru bilong en i go wok wantaim ol boskru bilong Solomon long ol dispela sip. 28 Na ol dispela sip i save go long kantri Ofir na kisim planti gol na i bringim i kam long Solomon. Hevi bilong ol dispela gol i winim 14 ton.

9:2: 1 Kin 3.5, 2 Sto 1.7

9:4: 1 Kin 3.14, 11.4-6

9:5: 1 Kin 2.4

9:8: 2 Kin 25.9, 2 Sto 36.19

*9:13: Long tok Hibru nem Kabul i klostu wankain olsem dispela tok, “Graun nogut.”

9:21: Dispela tok long “nau tu” i no tok long dispela taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

9:25: Kis 23.17, 34.23, Lo 16.16

9:25: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.