Sapta 3
Solomon i beten long God i ken givim gutpela tingting long em
(2 Stori 1.3-12)
Solomon i maritim pikinini meri bilong king bilong Isip na long dispela pasin em i mekim kontrak wantaim king bilong Isip, bai tupela kantri i ken i stap gut na i no gat pait. Solomon i bringim meri bilong en i kam long Jerusalem long Taun Bilong Devit. Na meri i stap long dispela hap long taim Solomon i wokim haus bilong em yet na haus bilong Bikpela na banis i raunim Jerusalem. Bipo ol Israel i no bin wokim wanpela haus bilong Bikpela stret, bilong ol i ken lotuim Bikpela long en, olsem na ol manmeri i save mekim ofa long Bikpela long ol ples bilong lotu antap long ol maunten nabaut. Solomon i save laikim tru Bikpela, na em i bihainim ol gutpela pasin olsem papa bilong en, Devit, i bin tokim em long mekim. Tasol em tu i save kilim ol abus na mekim ofa long Bikpela long ol dispela ples bilong lotu.
Taun Gibeon em i namba wan ples bilong lotu, olsem na wanpela taim Solomon i bin i go long Gibeon long mekim ol ofa. Solomon i bringim 1,000 abus na mekim ofa bilong paia i kukim olgeta long dispela alta long Gibeon. Na 1 Kin 9.2, 2 Sto 1.7, Mt 2.13, 2.19 long nait Solomon i slip long Gibeon na Bikpela i kamap long em long wanpela driman. Na God i tok, “Yu ken askim mi long wanem samting yu laikim, na bai mi givim yu.”
Solomon i bekim tok olsem, “Papa bilong mi, Devit, i bin bihainim yu tru na i bin mekim gutpela stretpela pasin, olsem na oltaim yu bin laikim em tumas na mekim gut tru long em. Na nau tu yu save mekim olsem yet na yu larim mi, pikinini man bilong en, i senisim em na i stap king. O God, Bikpela bilong mi, yu bin larim mi i kisim ples bilong papa bilong mi, tasol mi mangi nating na mi no save long wanem pasin mi mas mekim bilong bosim ol manmeri. Nau mi stap namel long ol dispela lain manmeri yu bin makim bilong yu yet. Ol i planti tumas na ol man i no inap kaunim. Olsem 2 Sto 1.10, Snd 2.3-9, Hi 5.14, Je 1.5 na mi laik bai yu givim mi gutpela tingting na save, bai mi inap bosim gut ol dispela manmeri bilong yu, na bai mi inap save wanem pasin i gutpela na wanem pasin i nogut. Sapos nogat, orait i no gat wanpela man inap long bosim ol dispela bikpela lain manmeri bilong yu. Mi yet mi no inap tru.”
10 Bikpela i harim dispela askim bilong Solomon, na em i belgut tru long Solomon. 11 Na God i tokim Solomon olsem, “I gutpela yu bin askim mi long givim gutpela tingting na save long yu bai yu inap bosim gut ol Israel. Na yu no bin askim mi long larim yu i stap longpela taim long graun, na yu no bin askim mi long givim yu planti mani samting, na yu no bin askim mi long bagarapim ol birua bilong yu. 12 Olsem 1 Kin 4.29-31, Sav 1.16, 1 Jo 5.14-15 na tru tumas, bai mi givim yu dispela samting yu bin askim mi long en. Nau bai mi givim yu planti gutpela tingting na save. Bipo i no gat wanpela man i bin i gat dispela kain save, na tu bihain bai i no gat wanpela man inap long kisim wankain save olsem yu. 13 Tru, yu no bin askim mi long givim yu biknem na planti mani samting. Tasol bai mi givim yu olgeta dispela samting, na long taim yu stap king bai i no gat narapela king i gat biknem olsem yu. 14 Na 1 Kin 15.5, Sng 91.16, Snd 3.2 sapos yu wokabaut long ol gutpela rot mi bin makim bilong yu na yu bihainim ol lo na tok bilong mi, olsem papa bilong yu, Devit, i bin mekim, orait bai mi mekim yu i stap longpela taim long graun.”
15 Bikpela i tok pinis, orait Solomon i kirap na em i save olsem em i bin driman. Orait bihain em i go bek long Jerusalem na i go sanap klostu long Bokis Kontrak bilong Bikpela. Na em i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na bihain long dispela, em i mekim bikpela kaikai bilong ol ofisa na ol wokman bilong en.
Gutpela tingting i helpim Solomon long mekim stretpela kot
16 Wanpela de tupela pamukmeri i kam long king, bilong em i ken stretim tok bilong tupela. 17 Wanpela meri i tok olsem, “King bilong mi, harim. Mi wantaim dispela meri mitupela i save stap long wanpela haus. Na mi karim wanpela pikinini man. Na taim mi karim pikinini, dispela meri i bin i stap long haus wantaim mi. 18 Tupela de bihain, em tu i karim pikinini man. Na mitupela tasol i stap long haus. I no gat arapela man o meri i stap wantaim mitupela long dispela taim. 19 Na long nait, pikinini bilong en i dai, long wanem, em i slip strong na i tanim na slip antap long pikinini bilong en. 20 Mi slip i stap na long biknait em i kirap na kisim pikinini bilong mi na karim i go long bet bilong en. Na em i kisim dispela pikinini bilong en i bin dai pinis na putim i stap klostu long mi. 21 Long moning mi kirap na mi laik givim susu long pikinini bilong mi, tasol mi lukim em i dai pinis. Na mi lukluk gut long em na mi save, em i no dispela pikinini mi bin karim.”
22 Dispela meri i tok pinis, na narapela meri i tok, “Nogat. Pikinini i dai pinis, em i bilong yu. Na pikinini i stap yet, em i pikinini bilong mi.” Tasol namba wan meri i bekim tok olsem, “Nogat tru. Pikinini i dai, em i bilong yu tasol. Na pikinini i stap yet, em i bilong mi.” Na tupela i wok long tok pait long ai bilong king.
23 Orait na king i tok olsem, “Yutupela i wok long tok pait long wankain toktok. Narapela i tok, ‘Pikinini i stap yet, em i bilong mi,’ na narapela tu i tok, ‘Em i bilong mi.’ ” 24 Na king i tokim ol wokman bilong en olsem, “Kisim wanpela bainat i kam.” Orait ol i go kisim na bringim i kam long king. 25 Na em i tokim ol, “Kisim dispela pikinini i stap yet na katim long namel stret na givim wanpela hap long wanpela meri na narapela hap long narapela meri.” 26 Tasol Ais 49.15, Jer 31.20 mama tru bilong dispela pikinini i sori tumas long pikinini bilong en na i no laik bai king i kilim i dai. Na em i tokim king olsem, “King, maski. Larim dispela meri i ken kisim pikinini. Yu no ken kilim em i dai.” Tasol dispela narapela meri i tok, “Nogat. Yu no ken givim long em o long mi. Katim long tupela hap.”
27 Orait king i tok, “Givim pikinini long dispela meri i tok long mi no ken kilim pikinini. Em tasol i mama tru bilong en. Yupela i no ken kilim pikinini.”
28 Bihain, olgeta manmeri bilong Israel i harim tok long dispela pasin King Solomon i bin mekim bilong stretim tok bilong dispela tupela meri, na ol i kirap nogut long gutpela save bilong en. Na ol i givim biknem long em, long wanem, ol i save God yet i bin givim dispela gutpela tingting na save long king, bilong king i ken stretim gut kot bilong ol manmeri.

3:5: 1 Kin 9.2, 2 Sto 1.7, Mt 2.13, 2.19

3:9: 2 Sto 1.10, Snd 2.3-9, Hi 5.14, Je 1.5

3:12: 1 Kin 4.29-31, Sav 1.16, 1 Jo 5.14-15

3:14: 1 Kin 15.5, Sng 91.16, Snd 3.2

3:26: Ais 49.15, Jer 31.20