Sapta 4
Ol namba wan ofisa bilong King Solomon
King Solomon i bosim olgeta hap bilong Israel. Ol namba wan ofisa bilong en i olsem.
Asaria, pikinini man bilong Sadok, em i pris.
Elihorep na Ahiya, tupela pikinini man bilong Sisa, tupela i kuskus bilong king.
Jehosafat, pikinini man bilong Ahilut, em i man bilong raitim stori bilong olgeta samting king i mekim.
Benaia, pikinini man bilong Jehoiada, em i namba wan ofisa bilong ami.
Sadok wantaim Abiatar, tupela i pris.
Asaria, pikinini man bilong Natan, em i gat wok bilong bosim ol namba wan kiap.
Pris Sabut, pikinini man bilong Natan, em i man bilong givim gutpela tingting long king.
Ahisar i bosim ol wokman bilong haus bilong king.
Adoniram, pikinini man bilong Apda, i save bosim ol man king i kisim bilong mekim wok bilong en.
King Solomon i makim 12-pela namba wan kiap bilong bosim ol distrik bilong Israel. Ol dispela man i gat wok bilong kisim kaikai long distrik bilong ol yet, na salim i go long Jerusalem, bilong Solomon na ol manmeri i stap wantaim em i ken kaikai. Ol wan wan distrik i gat wok bilong lukautim king wantaim ol lain bilong en long kaikai long wanpela wanpela mun long olgeta yia. Nem bilong ol dispela namba wan kiap i olsem.
Benhur, em i bosim ples maunten bilong lain Efraim.
Bendeker, em i bosim taun Makas na taun Salbim na taun Betsemes na ples Elon Bethanan.
10 Benheset, em i bosim taun Arubot na taun Soko na olgeta graun bilong taun Hefer.
11 Ben Abinadap i bosim ples maunten bilong taun Dor. Em i bin maritim Tafat, wanpela pikinini meri bilong Solomon.
12 Bana, pikinini man bilong Ahilut, em i bosim taun Tanak na taun Megido na olgeta graun bilong taun Betsan. Dispela graun i stap klostu long taun Saretan, long hap saut bilong taun Jesril. Mak bilong dispela distrik i go inap long taun Abel Mehola long hap sankamap na long taun Jokmeam long hap san i go daun.
13 Bengeber i bosim taun Ramot long graun Gileat, na tu em i bosim ol ples bilong Jair, dispela man bilong lain Manase. Ol dispela ples tu i stap long graun Gileat. Na em i bosim tu hap bilong Argop, long graun Basan. Long dispela hap i gat 60 bikpela taun na ol dispela taun i gat strongpela banis na strongpela dua. Ol i save pasim ol dispela dua long strongpela ba ol i bin wokim long bras.
14 Ahinadap, pikinini man bilong Ido, i bosim taun Mahanaim.
15 Ahimas i bosim graun bilong lain Naptali. Em i bin maritim Basemat, narapela pikinini meri bilong Solomon.
16 Bana, pikinini man bilong Husai, i bosim graun bilong lain Aser na tu em i bosim taun Bealot.
17 Jehosafat, pikinini man bilong Parua, i bosim graun bilong lain Isakar.
18 Simei, pikinini man bilong Ela, i bosim graun bilong lain Benjamin.
19 Geber, pikinini man bilong Uri, i bosim distrik Gileat. Bipo dispela distrik em i graun bilong King Sihon bilong ol Amor na King Ok bilong kantri Basan.
I gat wanpela ofisa i bosim ol dispela namba wan kiap bilong olgeta distrik.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Solomon i stap king na kantri i kamap gutpela tru
20 Ol manmeri bilong Juda na Israel i bikpela lain tumas, inap olsem wesan bilong nambis. Ol i sindaun gut na ol i gat kaikai na dring na ol i amamas. 21 Solomon Stt 15.18, 2 Sto 9.26 i stap king bilong olgeta kantri i stap insait long mak i stat long wara Yufretis long hap sankamap na i go inap long graun bilong ol Filistia long hap san i go daun. Na i go long hap saut inap long mak bilong Isip. Dispela ol kantri i save baim takis i go long Solomon na ol i stap aninit long em i go inap long taim em i dai.
22 Olgeta de Solomon i save kisim kaikai olsem, 6,000 kilogram plaua na 3,000 kilogram gutpela plaua 23 na 20 bulmakau na 10-pela patpela bulmakau ol i bin lukautim gut, na 100 sipsip na ol kain kain dia bilong bus na ol patpela kakaruk.
24 Solomon i bosim olgeta kantri i stap klostu long Israel na i go inap long wara Yufretis long hap sankamap. Mak bilong kantri bilong en i stat long taun Tipsa long wara Yufretis na i go inap long taun Gasa long hap san i go daun. Olgeta king long dispela hap i stap aninit long em, na ol arapela kantri i stap klostu long graun bilong en, ol i no birua long em. 25 Taim Solomon i stap king, olgeta manmeri long olgeta hap bilong Juda na Israel, ol i sindaun gut klostu long gaden wain na diwai fik bilong ol, na i no gat wanpela samting nogut i kamap long ol.
26 Solomon 1 Kin 10.26, 2 Sto 1.14, 9.25 i gat planti haus bilong putim ol hos i save pulim ol karis bilong pait. Na ol dispela haus i gat ol rum bilong ol hos i stap long en. Em inap long putim 40,000 hos long ol dispela haus. Na tu Solomon i gat 12,000 soldia bilong sindaun long ol hos na pait.
27 Ol 12-pela namba wan kiap bilong ol wan wan distrik i save bringim kaikai long King Solomon long dispela mun em i bin makim bilong ol. Dispela kaikai em i bilong king wantaim olgeta lain i save kaikai long haus bilong en. Ol dispela kiap i save mekim gut wok bilong ol, na king i no save sot liklik long kaikai. 28 Long mun king i makim, ol i save bringim tu rais bali na gras bilong ol hos bilong pulim karis na bilong ol arapela hos. Ol i mas bringim ol dispela samting i go long ol wan wan taun ol hos i stap long en.
29 God i givim planti gutpela tingting na save long Solomon. Em i gat planti save tumas olsem wesan long nambis na man i no inap kaunim. 30 Gutpela tingting na save bilong en i winim save bilong ol saveman bilong hap sankamap na bilong ol saveman bilong Isip. 31 Save Sng 89 Het tok bilong Solomon i winim save bilong olgeta saveman bilong graun. Em i winim save bilong Etan bilong lain Esra na i winim save bilong Heman na Kalkol na Darda, em ol pikinini man bilong Mahol. Olsem na ol manmeri bilong olgeta kantri i stap klostu long Israel, ol i harim tok long biknem bilong en. 32 Solomon Snd 1.1, 10.1, 25.1, Sol 1.1 i bin raitim 3,000 gutpela sotpela tok i gat gutpela tingting, na 1,005 song. 33 Ol tok bilong en i karamapim olgeta kain samting olsem ol bikpela diwai olsem ol sida bilong Lebanon na ol liklik diwai olsem ol hisop i save kamap nabaut long ol banis ston. Na tu em i toktok long olkain abus na pisin na palai na pis. 34 Ol king bilong olgeta kantri i harim tok long Solomon i gat planti gutpela tingting na save, na ol i salim ol man i kam bilong harim ol gutpela tok bilong en.

*4:19: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

4:21: Stt 15.18, 2 Sto 9.26

4:26: 1 Kin 10.26, 2 Sto 1.14, 9.25

4:31: Sng 89 Het tok

4:32: Snd 1.1, 10.1, 25.1, Sol 1.1