Sapta 5
Solomon i redim ol samting bilong wokim haus bilong Bikpela
(2 Stori 2.1-18)
Bipo Hiram, king bilong taun Tair, i bin i stap gutpela pren bilong Devit. Olsem na taim Hiram i harim tok long Solomon i senisim Devit na i kamap king, em i salim ol ofisa bilong en i kam lukim Solomon. Na Solomon i salim tok long Hiram olsem, “Yu save, taim papa bilong mi, Devit, i stap king, em i no gat taim bilong wokim haus bilong God, Bikpela bilong en, long wanem, olgeta taim ol birua i kam pait long em. Em i bin ting long Bikpela i mas daunim ol dispela birua pastaim, na bihain em i ken wokim dispela haus bilong Bikpela. Tasol nau God, Bikpela bilong mi, i mekim ol arapela kantri i sindaun gut wantaim mipela. Ol dispela lain i no moa birua long mipela na ol samting nogut i no kamap long mipela. Olsem 2 Sml 7.12-13, 1 Sto 17.11-12, 28.6 na nau mi laik wokim haus bilong God, Bikpela bilong mi.
“Bipo Bikpela i bin mekim promis long papa bilong mi olsem, ‘Mi bai mekim wanpela pikinini bilong yu i senisim yu na i kamap king. Na em bai i wokim haus bilong mi, bilong ol manmeri i ken kam klostu long mi long en.’ Bikpela i bin promis olsem, na nau mi laik wokim dispela haus bilong en. Olsem na mi laik bai yu salim ol wokman bilong yu, em ol Saidon, i go long ples maunten bilong Lebanon na katim ol diwai sida, bilong mi ken wokim dispela haus. Ol Saidon i save tru long katim diwai na ol wokman bilong mi i no save. Tasol bai mi salim ol wokman bilong mi i kam bilong helpim tasol. Na yu laikim hamas mani long baim ol wokman bilong yu, orait bai mi givim tasol.”
Hiram i harim dispela tok bilong Solomon na bel bilong en i gutpela tru. Na em i tok olsem, “Nau yumi litimapim nem bilong Bikpela, long wanem, em i bin givim gutpela pikinini man long Devit bilong senisim em na bosim dispela strongpela kantri. Dispela pikinini bilong Devit i gat gutpela tingting na save.” Orait na Hiram i salim tok i go long Solomon olsem, “Mi harim pinis tok bilong yu na mi orait long en. Na bai mi salim ol diwai sida na ol diwai pain i kam long yu. Ol wokman bilong mi bai i katim ol diwai long Lebanon na bringim i go daun long nambis. Na bai ol i bungim bungim ol dispela diwai long solwara na pasim strong na bai ol i bringim i kam long yu. Bai ol i bringim i kam sua long wanem hap nambis yu makim. Long dispela hap, ol wokman bilong mi bai i rausim ol rop, na ol wokman bilong yu i ken kisim ol diwai. I gat wanpela samting tasol mi laik yu mekim. Mi laik bai yu salim kaikai i kam, bilong mi wantaim ol lain i stap long haus bilong mi.”
10 Olsem na Hiram i salim planti diwai sida na diwai pain i go long Solomon, inap long namba Solomon i makim. 11 Na long olgeta yia Solomon i givim Hiram inap 2,000 ton wit na 4,000 lita* Sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela tok, na ol i ting dispela i tok long 400,000 lita. Na lukim tu 2 Stori 2.10. gutpela wel bilong oliv, bai Hiram wantaim ol lain bilong en i ken kaikai.
12 Bikpela i givim gutpela tingting na save long Solomon olsem em i bin promis. Na Hiram wantaim Solomon i kamap gutpela pren. Na tupela i mekim kontrak bilong ol i stap gut wantaim.
13 King Solomon i kisim 30,000 man long olgeta hap bilong Israel na i tokim ol long ol i mas mekim dispela wok bilong en. 14 Em 1 Kin 12.18 i tilim ol long tripela lain, na ol wan wan lain i gat 10,000 man. Na long olgeta mun wanpela lain i save go wok long Lebanon inap wanpela mun na ol i save kam bek. Na narapela lain i save senisim ol. Dispela tripela lain i save senis senis olsem, na long dispela pasin wan wan lain i save mekim wok long wanpela mun na kam bek i stap long ples long tupela mun. Adoniram i bosim ol dispela lain wokman. 15 Na tu Solomon i kisim 80,000 man bilong katim ston, na ol i wok long katim ston long ples maunten. Na em i kisim 70,000 man bilong karim ol ston samting. 16 Na em i makim 3,300 bosboi bilong bosim ol dispela wokman. 17 Ol wokman i bihainim tok bilong Solomon na ol i go long ol ples i gat naispela naispela ston, na ol i katim ston i kamap ol traipela traipela hap ston. Na ol i karim i go long Jerusalem, bilong lainim na wokim haus bilong Bikpela antap long ol. 18 Na i gat ol saveman bilong wokim haus i stap namel long ol wokman bilong Solomon na Hiram, na ol i wok wantaim ol man bilong taun Biblos long sapim na stretim ol ston na plang bilong wokim haus bilong Bikpela.

5:5: 2 Sml 7.12-13, 1 Sto 17.11-12, 28.6

*5:11: Sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela tok, na ol i ting dispela i tok long 400,000 lita. Na lukim tu 2 Stori 2.10.

5:14: 1 Kin 12.18