Sapta 6
Solomon i wokim haus bilong Bikpela
Stat long taim ol Israel i lusim Isip i kam inap nau, em 480 yia. Na dispela yia em i namba 4 yia bilong Solomon i stap king bilong Israel. Orait long namba 2 mun bilong dispela yia, em mun ol i kolim Siv,* Dispela mun Siv bilong ol Israel i save kamap long mun Epril o Me bilong yumi. Solomon i stat long wokim haus bilong Bikpela. Insait long haus ol mak bilong ol rum tambu i olsem. Longpela em i 27 mita na bikpela em i 9 mita na antap bilong rum em i 13 na hap mita. Na i gat wanpela rum i stap long pes bilong haus. Mak bilong en i olsem. Bikpela bilong en i gat wankain mak olsem Rum Tambu, inap 9 mita. Na longpela bilong en, em i inap 4 na hap mita tasol. Ol banis bilong haus i gat ol windo, na ol dispela windo i bikpela long insait na liklik long ausait. Na ol i karamapim ol dispela windo long ol samting i gat planti hul, bai lait i ken i kam insait long haus. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na i gat narapela hap bilong haus i raunim tripela sait bilong Rum Tambu. Dispela hap bilong haus i gat planti liklik rum long en, na ol dispela rum i stap long tripela plua. Ol Kis 20.25, Lo 27.5, Jos 8.31 i laik wokim ol dispela rum, tasol ol i no laik wokim ol hul long banis bilong ol rum tambu, bilong pasim ol pilo bilong plua. Olsem na long hap bilong banis we ol i laik putim pilo bilong namba 2 plua, ol i wokim banis i go insait liklik, bai i gat ples bilong slipim pilo long en. Na ol i mekim wankain pasin long ples bilong putim namba 3 plua. Long dispela as na plua namba wan em i liklik, inap 2 mita na 20 sentimita. Na plua namba 2 em i bikpela liklik, inap 2 mita na 70 sentimita. Na plua namba 3, em plua antap, em i bikpela moa, inap 3 mita na 10 sentimita.
Long taim ol i bin kisim ol ston, ol i bin sapim na stretim gut long ples ol i kisim ston long en. Na bihain ol i bringim i kam bilong wokim haus bilong Bikpela. Olsem na taim ol i wokim haus, i no gat pairap bilong hama na akis na ol arapela samting ol i bin wokim long ain.
I gat lata bilong go long ol rum bilong tupela plua antap, na dispela lata i stap long hap saut bilong haus. Ol wokman bilong Solomon i wokim pinis sampela hap bilong haus, orait ol i kisim ol diwai sida na putim olsem rola bilong wokim rup. Na ol i kisim ol plang bilong diwai sida na wokim rup. 10 Dispela hap bilong haus i raunim ol rum tambu, em i gat tripela plua. Na mak antap bilong ol lain rum bilong dispela tripela plua i wankain tasol, inap 2 mita na 20 sentimita. Na ol i kisim ol diwai sida na putim i go pas long banis bilong ol rum tambu na ol dispela diwai i kamap pilo bilong wokim ol plua na rup bilong dispela hap bilong haus.
11 Na bihain, Bikpela i tokim Solomon olsem, 12 “Mi laik tok long dispela haus nau yu wokim bilong mi. Sapos yu bihainim gut olgeta lo na tok bilong mi, orait bai mi mekim ol gutpela pasin long yu olsem bipo mi bin promis long papa bilong yu, Devit. 13 Na bai mi stap namel long yupela Israel, yupela manmeri bilong mi. Na bai mi no ken lusim yupela. Nogat tru.”
Ol i bilasim ol rum bilong haus bilong Bikpela
(2 Stori 3.8-14)
14 Taim Solomon wantaim ol wokman bilong en i wokim haus bilong Bikpela pinis, 15 orait ol i kisim ol plang bilong diwai sida na karamapim ol ston bilong banis bilong ol rum tambu, stat long plua i go inap long rup. Na ol i kisim ol plang bilong diwai pain na karamapim plua bilong haus. 16-17 Ol Kis 26.33-34 i wokim banis bilong brukim bikpela rum insait long haus bilong Bikpela. Rum insait tru ol i kolim Rum Tambu Tru, na mak bilong en inap 9 mita. Na narapela rum, em Rum Tambu, longpela bilong en inap 18 mita. Dispela banis namel long tupela rum, ol i wokim long ol plang bilong diwai sida. Na banis i go antap inap long rup. Long insait tru bilong dispela haus ol i wokim wanpela rum na em i kamap Rum Tambu Tru. Ol i kisim ol plang bilong diwai sida na wokim banis bilong dispela rum i go antap inap long rup. 18 Ol i bin kisim ol plang bilong diwai sida na karamapim banis olgeta, na ol man i no inap lukim ol ston bilong banis. Na ol i katim ol gutpela piksa bilong kukamba na plaua long ol dispela plang.
19 Dispela Rum Tambu Tru ol i wokim long insait tru bilong haus, em i bilong putim Bokis Kontrak bilong Bikpela. 20 Olgeta mak bilong Rum Tambu Tru i wankain tasol. Longpela bilong en, em i 9 mita, na bikpela bilong en, em i 9 mita, na mak antap tu, em inap 9 mita. Ol i kisim gutpela gol na karamapim ol plang bilong banis bilong dispela rum. Klostu long dua bilong dispela rum i gat wanpela alta ol i bin wokim long diwai sida, na ol i karamapim dispela alta tu long gol. Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. 21 Na ol i kisim gutpela gol na karamapim olgeta banis insait long Rum Tambu. Na ol i wokim ol sen gol na hangamapim long dua bilong Rum Tambu Tru. Ol i bin karamapim ol banis bilong rum long gol, 22 olsem Kis 30.1-3 na olgeta hap insait long haus bilong Bikpela wantaim alta i stap long Rum Tambu Tru, ol i karamapim olgeta long gol.
23-26 Ol Kis 25.18-20 i kisim diwai oliv na wokim tupela ensel, bilong putim tupela insait long Rum Tambu Tru. Longpela bilong tupela ensel em inap 4 na hap mita. Tupela ensel i wankain tru. Tupela wing bilong ol i op na i stap stret. Na longpela bilong wan wan wing, em inap 2 mita na 25 sentimita. Olsem na longpela bilong tupela wing bilong wanpela ensel, em inap 4 na hap mita. 27 Ol i wokim tupela ensel pinis, orait ol i sanapim tupela insait long Rum Tambu Tru. Wanpela ensel i sanap long han sut na wanpela wing bilong en i pas long banis long han sut. Na narapela ensel i sanap long han kais na wanpela wing bilong en i pas long banis long han kais. Na tupela arapela wing bilong ol i kam bung long namel tru bilong rum. 28 Na tu ol i karamapim tupela ensel long gol.
29 Ol i katim ol piksa bilong ensel na diwai det na plaua long ol banis bilong Rum Tambu na Rum Tambu Tru, bilong bilasim tupela rum. 30 Na ol i kisim gol na karamapim plua bilong dispela tupela rum.
31 Ol i kisim ol plang bilong diwai oliv na wokim tupela dua bilong Rum Tambu Tru, na ol i hangamapim tupela long ples bilong dua. Na taim ol i pasim dua, dispela tupela dua i save kam pas wantaim. Dispela dua i gat 5-pela sait long en. 32 Na ol i katim ol piksa bilong ensel na diwai det na plaua long dispela tupela dua. Na ol i kisim gol na karamapim dua, na ol i karamapim tu ol piksa bilong ensel na diwai det.
33 Na long wokim dua bilong Rum Tambu, ol i kisim ol plang bilong diwai oliv na wokim ples bilong putim dua. Na dispela dua i gat 4-pela sait tasol. 34 Na ol i kisim ol plang bilong diwai pain na wokim tupela dua. Na dispela tupela dua wan wan i gat tupela hap bilong en. Na ol i hangamapim dispela tupela dua long ples bilong dua, olsem ol i bin mekim long dua bilong Rum Tambu Tru. 35 Na ol i katim ol piksa bilong ensel na diwai det na plaua long ol dua na karamapim gut long gol.
36 Ol i kisim ol ston ol i bin katim na stretim gut, na ol i lainim long tripela lain, wanpela lain antap long narapela. Na ol i slipim wanpela lain plang bilong diwai sida antap long ol dispela lain ston. Na ol i lainim tripela lain ston gen na wanpela lain plang, na ol i mekim olsem i go antap inap wok bilong banis i pinis.
37 Ol i stat long wokim haus bilong Bikpela long namba 2 mun bilong namba 4 yia bilong Solomon i stap king. Dispela em i mun ol i kolim Siv. Long dispela mun yet ol i stat long lainim ol bikpela ston bilong wokim haus antap long en. 38 Ol wokman i wokim dispela haus inap 7-pela yia, na long namba 8 mun bilong namba 11 yia bilong Solomon i stap king, em mun ol i kolim Bul,§ Dispela mun Bul bilong ol Israel i save kamap long mun Oktoba o Novemba bilong yumi. ol i pinisim olgeta wok bilong haus. Ol i bin mekim gut olgeta wok, na olgeta samting long haus i kamap stret tru, olsem Solomon i bin tokim ol long wokim.

*6:1: Dispela mun Siv bilong ol Israel i save kamap long mun Epril o Me bilong yumi.

6:4: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

6:6: Kis 20.25, Lo 27.5, Jos 8.31

6:16-17: Kis 26.33-34

6:20: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

6:22: Kis 30.1-3

6:23-26: Kis 25.18-20

§6:38: Dispela mun Bul bilong ol Israel i save kamap long mun Oktoba o Novemba bilong yumi.