Sapta 8
Ol Israel i kisim taun Ai na bagarapim
Orait Bikpela i tokim Josua olsem, “Maski pret na maski surik. Kisim olgeta soldia i go wantaim yu na pait long ol Ai. Mi bai helpim yu na yu bai winim king bilong Ai. Na bai mi givim ol pipel bilong en na taun na graun bilong en long han bilong yu. Yu mas pinisim tru taun Ai na king bilong en, olsem yu bin mekim long taun Jeriko na king bilong en. Tasol dispela taim yupela i ken kisim olgeta bulmakau na ol samting bilong dispela ples. Orait yupela i mas redi long pait long dispela taun. Na yu mas salim sampela soldia i go hait baksait long taun pastaim.”
Orait Josua wantaim olgeta soldia i redi long i go long Ai. Em i makim 30,000 strongpela man bilong pait na i salim ol i go long nait. Na em i tokim ol olsem, “Yupela go hait klostu long taun long baksait. Na yupela i mas redi long pait. Tasol mi wantaim ol soldia bilong mi bai mipela i go stret long taun. Na taim ol man bilong Ai i kam ausait bilong pait, bai mipela i ranawe olsem yumi bin mekim namba wan taim. Bai mipela i larim ol i ranim mipela inap mipela i pulim ol i kam longwe long taun bilong ol olsem bipo. Na taim mipela i pulim ol i go longwe liklik, orait yupela i mas lusim ples yupela i hait long en, na go kisim dispela taun. God, Bikpela bilong yumi, bai i givim dispela taun long han bilong yupela. Yupela i kisim taun pinis, orait yupela i mas kukim long paia olsem Bikpela i tok. Dispela i tok bilong mi na yupela i mas bihainim gut.” Orait Josua i salim ol na ol i go hait long wanpela ples long hap san i go daun, namel long taun Ai na taun Betel. Na ol i wet i stap. Tasol Josua i stap yet long kem long dispela nait.
10 Orait long moningtaim tru Josua i kirap na i singautim ol soldia i kam bung. Na bihain, em wantaim ol hetman bilong ol Israel i go pas na bringim ol soldia i go long Ai. 11 Ol soldia i go wantaim Josua, ol i wokabaut i go klostu liklik long bikpela dua bilong taun long hap not, na ol i wokim kem. Na i gat wanpela ples daun i stap namel long ol na bikpela dua bilong taun. 12 Na Josua i kisim klostu inap olsem 5,000 man na i salim ol i go hait long hap san i go daun bilong dispela taun, namel long Ai na Betel. 13 Ol soldia i mekim olsem. Bikpela lain soldia i wokim kem klostu long taun long hap not. Na ol arapela soldia i stap long hap san i go daun. Na Josua i go i stap long ples daun long dispela nait. 14 Taim king bilong Ai i lukim ol soldia bilong Josua i stap, em wantaim olgeta man bilong en i hariap i go long ples daun bilong Jordan bilong pait long ol Israel, em dispela ples ol i bin pait long en bipo. Tasol king bilong Ai i no save olsem pait bai i kamap long baksait bilong en.
15 Orait Josua na ol soldia bilong en i trikim king na ol i ranawe i go olsem long ples wesan. 16 King i lukim ol Israel i ranawe, na em i singautim olgeta man long taun long kam ranim ol Israel. Na ol i wok long ranim Josua na ol i go longwe moa long taun. 17 Nau olgeta soldia bilong Ai na bilong Betel i go pinis bilong ranim ol Israel. Na taun i op nating i stap, na i no gat man bilong was long en.
18 Orait Bikpela i tokim Josua, “Litimapim spia bilong yu na makim Ai. Nau bai mi givim dispela taun long han bilong yu.” Na Josua i mekim olsem Bikpela i tok. 19 Em i litimapim spia na ol soldia i bin hait, ol i lukim. Na wantu ol i kirap na i ran i go insait long taun. Ol i kisim taun na kwiktaim ol i putim paia long en. 20-21 Josua wantaim ol soldia i bin giaman long ranawe long ol Ai, ol i lukim smok i go antap long taun, na ol i save ol arapela lain soldia bilong ol i kisim pinis taun na ol i kukim taun. Orait nau ol i tanim i kam bek gen na ol i wok long kilim ol man bilong Ai. Na taim ol man bilong Ai i lukluk i go bek long taun bilong ol, ol tu i lukim dispela smok i go antap, na ol i save, i no gat ples bilong ol i ken ranawe long lain bilong Josua na abrusim dai. 22 Orait nau ol soldia bilong Israel i bin i go insait long taun, ol i kam ausait na ol i banisim ol man bilong Ai. Na ol Israel i kilim olgeta i dai. I no gat wanpela i ranawe na i no gat wanpela i stap. 23 King bilong Ai, em wanpela tasol i stap. Na ol Israel i holimpas em na bringim em i go long Josua.
24 Ol Israel i kilim olgeta birua bilong ol long dispela ples wesan ol birua i bin ranim ol i go long en. Na bihain ol i go bek long Ai na ol i kilim olgeta manmeri i stap insait long taun. 25 Namba bilong ol manmeri bilong Ai i dai long dispela de, em inap 12,000.
26 Josua i makim spia bilong en long Ai na em i holim i stap inap olgeta manmeri bilong dispela taun i dai. 27 Na bihain ol Israel i kisim ol bulmakau na ol samting bilong Ai, olsem Bikpela i bin tokim Josua. 28 Josua i kukim taun Ai na taun i bagarap i stap olsem yet i kam inap nau. 29 Na Josua i hangamapim king bilong Ai long wanpela diwai na i larim bodi bilong en i stap inap long apinun. Na long apinun Josua i tok na ol man i kisim bodi na ol i tromoi klostu long bikpela dua bilong dispela taun. Na ol i hipim planti ston antap long en. Dispela hip ston i stap olsem yet.* Dispela tok long “hip ston i stap olsem yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.
Josua i ritim lo bilong Moses long maunten Ebal
30 Bihain Lo 27.2-8 Josua i wokim wanpela alta bilong God, antap long maunten Ebal. 31 Em Kis 20.25 i bihainim stret olgeta tok Moses, wokman bilong Bikpela, i bin tokim ol Israel. Lo bilong Moses i tok olsem, “Yupela i mas wokim wanpela alta long ston, tasol yupela i no ken katim ol ston long wanpela hap ain.” Antap long dispela alta ol Israel i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta na ol i mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim God. 32 Ol Israel i sanap lukluk yet na long dispela alta ston Josua i raitim dispela lo bipo Moses i bin raitim. 33 Olgeta Lo 11.29, 27.11-14 Israel wantaim ol hetman bilong ol na ol ofisa bilong ami na ol bikman na ol man bilong arapela ples i stap wantaim ol, olgeta i bruk long tupela lain, na wanpela lain i sanap klostu long maunten Gerisim na narapela lain i sanap klostu long maunten Ebal. Na Bokis Kontrak bilong Bikpela i stap namel. Ol manmeri i lukluk i go long ol pris i karim dispela Bokis. Ol manmeri i mekim olsem Moses, wokman bilong Bikpela i bin tok long ol i mas mekim long taim ol i kamap pinis long graun Kenan na ol i laik askim Bikpela long mekim gut long ol. 34 Ol i sanap i stap na Josua i ritim olgeta tok Moses i bin raitim long buk bilong lo. Em i ritim tok bilong God bai i mekim gut long ol sapos ol i bihainim tru tok bilong God, na tu em i ritim tok bilong God bai i bagarapim ol sapos ol i sakim tok bilong God. 35 Josua i ritim olgeta tok bilong lo bilong Moses na olgeta man bilong Israel i harim. Na ol meri na ol pikinini na ol manmeri bilong ol arapela ples, ol tu i stap wantaim ol na ol i harim dispela tok.

*8:29: Dispela tok long “hip ston i stap olsem yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

8:30: Lo 27.2-8

8:31: Kis 20.25

8:33: Lo 11.29, 27.11-14