Sapta 9
Ol man bilong Gibeon i trikim ol Israel
Ol king i stap long hap san i go daun bilong wara Jordan, em ol king bilong ples maunten na ol king bilong ol liklik maunten na ol king bilong bikpela ples stret klostu long nambis bilong biksolwara Mediterenian i go long hap not inap long graun bilong Lebanon, olgeta i harim tok long ol samting ol Israel i bin mekim. Em ol king bilong ol Hit na ol Amor na ol Kenan na ol Peres na ol Hivi na ol Jebus. Ol i harim dispela tok na ol i kam bung wantaim bilong i go pait long Josua wantaim ol Israel.
Ol lain Hivi i stap long taun Gibeon i harim tok long samting Josua i bin mekim long taun Jeriko na taun Ai, na ol i pasim tok long trikim em na mekim em i ting ol i man bilong bringim tok. Olsem na ol i kisim ol olpela bek na ol olpela skin meme i brukbruk, em ol i bin samapim gen, na ol i pulimapim kaikai long ol. Na ol i putim ol dispela samting antap long ol donki bilong ol. Na ol i pasim olpela klos na putim olpela su, na kisim bret i drai na i nogut pinis na ol i karim i go. Josua i stap long kem long Gilgal na ol dispela Hivi i go kamap long em na ol i tokim em wantaim ol man bilong Israel olsem, “Mipela i kam long longwe ples tru. Na mipela i laik mekim kontrak bilong sindaun gut wantaim yupela.”
Tasol Kis 23.32, 34.12, Lo 7.2 ol Israel i tokim ol Hivi, “Bilong wanem mipela i mas mekim kontrak wantaim yupela? Ating yupela i no man bilong longwe ples.” Na ol Hivi i tokim Josua olsem, “Mipela inap mekim wok olsem ol wokboi bilong yupela.” Orait Josua i askim ol, “Yupela i bilong wanem lain? Na yupela i kam we?” Orait ol i stori long em olsem, “Mipela i kam long wanpela longwe ples, long wanem, mipela i harim stori bilong God, Bikpela bilong yupela. Mipela i harim stori bilong olgeta samting em i bin mekim long kantri Isip. 10 Mipela Nam 21.21-35 i harim stori bilong ol samting em i bin mekim long tupela king bilong ol Amor long hapsait bilong wara Jordan. Em Sihon, king bilong taun Hesbon na Ok, king bilong kantri Basan, bipo i save stap long taun Astarot. 11 Na ol lida bilong mipela na olgeta manmeri long kantri bilong mipela i tokim mipela olsem, ‘Yupela redim sampela kaikai bilong karim i go wantaim, na yupela wokabaut i go bungim ol dispela pipel na tokim ol olsem, “Mipela i wokboi bilong yupela. Plis, yupela mekim kontrak wantaim mipela bilong yumi sindaun gut wantaim.” ’ 12 Lukim bret bilong mipela. Taim mipela i lusim ples na wokabaut i kam, bret i hat yet. Tasol lukim. Ol dispela bret i drai na i nogut pinis. 13 Ol dispela skin meme i nupela yet taim mipela i pulimapim wain long ol. Tasol lukim nau. Ol i brukbruk nabaut. Na ol klos na su bilong mipela i bagarap pinis long dispela longpela wokabaut.”
14 Ol Nam 27.21, 1 Sml 22.10, Ais 30.1-2 man bilong Israel i lukim ol dispela kaikai, na ol i no askim Bikpela pastaim long tingting bilong em. Nogat. 15 Josua i sekan wantaim ol Hivi na i mekim wanpela kontrak wantaim ol bai ol Israel i no ken kilim ol. Na ol hetman bilong ol Israel tu ol i promis long bihainim tok bilong dispela kontrak.
16 Ol i mekim kontrak pinis na tupela de bihain ol Israel i painimaut olsem, ol dispela man i no bilong longwe ples. Ol i bilong klostu tasol. 17 Orait nau ol Israel i kirap wokabaut i go, na long de namba 3 ol i kamap long ol taun bilong dispela lain. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Gibeon na Kefira na Berot na Kiriat Jearim. 18 Tasol ol Israel i no kilim ol, long wanem, ol hetman bilong ol i mekim kontrak pinis wantaim ol dispela manmeri long nem bilong God, Bikpela bilong ol. Ol Israel i kros long ol hetman bilong ol long dispela samting ol i bin mekim. 19 Tasol ol hetman i bekim tok olsem, “Mipela i mekim kontrak pinis wantaim ol dispela pipel long nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Yumi no ken bagarapim ol nau. 20 Yumi mas larim ol i stap, long wanem, yumi mekim kontrak pinis wantaim ol. Sapos yumi kilim ol, bai God i bagarapim yumi. 21 Olsem na yumi mas larim ol i stap. Tasol yumi ken mekim ol i katim paiawut na karim wara bilong yumi olgeta.” Na ol Israel i bihainim tok bilong ol hetman bilong ol, na ol i no kilim ol dispela lain.
22 Orait Josua i singautim ol dispela Hivi bilong taun Gibeon i kam na em i tokim ol olsem, “Watpo yupela i bin giamanim mipela? Yupela i tok yupela i kam long wanpela longwe ples. Tasol yupela i stap klostu tasol. 23 Yupela i giaman, olsem na God bai i mekim nogut long yupela. Na oltaim yupela bai i stap wokboi bilong katim paiawut na karim wara bilong haus lotu bilong God bilong mipela.” 24 Na ol Hivi i bekim tok olsem, “Mipela i harim tok olsem, God, Bikpela bilong yupela, i tok pinis long Moses, wokman bilong en, long em bai i givim dispela olgeta graun long yupela, na long taim yupela i kamap, yupela i mas pinisim tru olgeta manmeri i stap long dispela graun. Olsem na mipela i pret nogut tru long yupela, na mipela i mekim dispela trik. 25 Tasol nau mipela i stap long han bilong yu. Wanem samting yu ting i gutpela long mekim long mipela, yu ken mekim.”
26 Orait Josua i helpim ol Hivi, na ol Israel i no kilim ol i dai. 27 Tasol Josua i mekim ol i stap wokboi bilong katim paiawut na karim wara bilong ol Israel na bilong mekim wok bilong alta i stap long haus lotu bilong Bikpela. Na ol Hivi i mekim dispela wok long olgeta ples Bikpela i makim bilong lotu. Na nau tu* Dispela tok “nau tu” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. ol Hivi i mekim dispela wok yet.

9:7: Kis 23.32, 34.12, Lo 7.2

9:10: Nam 21.21-35

9:14: Nam 27.21, 1 Sml 22.10, Ais 30.1-2

*9:27: Dispela tok “nau tu” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.