Sapta 2
Ol man i bihainim gutpela tingting bai i stap gut
Pikinini, yu mas harim tok bilong mi na putim gut long tingting bilong yu. Yu mas putim yau gut long olgeta tok i save givim yu gutpela tingting. Na yu mas wok strong long kisim gutpela save. Na yu mas askim gutpela tingting na save long kam long yu, olsem yu singautim wanpela man i kam bilong helpim yu. Na yu mas wok hat long painim gutpela tingting, olsem man i wok long painim silva ol i bin haitim insait long graun na olsem man i wok long painim mani samting ol i bin haitim. Sapos yu mekim ol dispela samting, orait bai yu save tru long pasin bilong stap aninit long Bikpela, na bai yu save gut long God. Long 1 Kin 3.9, 3.12, Je 1.5 wanem, Bikpela yet em i as bilong gutpela tingting. Na em i save givim gutpela tingting na save long yumi. Em i save stiaim tingting bilong ol stretpela man na ol i save skelim gut ol pasin ol i mas bihainim. Na em i save lukautim ol gut na ol i no bagarap. God 1 Sml 2.9, Sng 66.9 i banisim ol man i save mekim stretpela pasin na em i was long rot bilong ol man i bihainim em.
Pikinini, sapos yu bihainim gutpela tingting bai yu save long olgeta gutpela rot bilong wokabaut. Bai yu save long bihainim ol gutpela na stretpela pasin na long mekim wankain pasin long olgeta man. 10 Bai yu kisim planti gutpela tingting na bai yu belgut long gutpela save bilong yu. 11 Pasin bilong tingting gut bai i banisim yu na gutpela save bai i was long yu. 12 Na bai yu no bihainim ol man i save mekim pasin nogut na i save mekim tok i no stret. 13 Ol dispela man i save lusim stretpela rot na i wokabaut long rot i tudak. 14 Ol i save amamas long mekim kain kain pasin nogut. 15 Pasin bilong ol dispela man i no stret tru.
16 Na sapos meri bilong narapela man i laik grisim yu long mekim pasin pamuk wantaim em, orait gutpela tingting bai i banisim yu, na bai yu no inap bihainim tok bilong dispela meri. 17 Dispela kain meri i save lusim man em i bin maritim long taim em i yangpela. Na em i no moa tingim dispela promis em i bin mekim long ai bilong God. 18 Sapos yu go wantaim dispela meri long haus bilong en, i olsem yu bihainim rot i go long ples bilong ol man i dai pinis. 19 Ol man i save go lukim em, ol i no inap i kam bek. Na ol i no inap bihainim rot bilong ol man i gat laip. 20 Sapos yu gat gutpela tingting, bai yu wokabaut long rot bilong ol gutpela man na bihainim pasin bilong ol stretpela man. 21 Ol Sng 37.29 gutpela stretpela man bai i stap gut oltaim long graun bilong yumi. 22 Tasol God bai i rausim ol man i save mekim pasin nogut na i no save bihainim em. Em bai i kamautim ol, olsem man i kamautim kaikai long gaden bilong en.

2:6: 1 Kin 3.9, 3.12, Je 1.5

2:8: 1 Sml 2.9, Sng 66.9

2:21: Sng 37.29