Sapta 2
God i makim Esekiel long kamap profet
Mi lukim dispela na mi brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na mi harim God i tokim mi olsem, “Man bilong graun, yu kirap. Mi laik toktok long yu.” Taim Ese 3.24, Dan 8.18 God i mekim dispela tok, spirit bilong en i kam long mi na kirapim mi na mi sanap. Na mi harim God i tok gen olsem, “Man bilong graun, nau mi laik salim yu i go long ol Israel, em ol manmeri i bin bikhet na sakim tok bilong mi na givim baksait long mi. Ol i man bilong bikhet olsem ol tumbuna bilong ol. Het bilong ol i pas na ol i no save harim tok bilong mi. Nau mi laik bai yu go long ol na givim tok bilong mi long ol. Na tokim ol olsem, ‘Dispela em i tok bilong God yet.’ Na maski ol i harim tok bilong yu o nogat, bai dispela lain bikhet manmeri i ken save olsem, wanpela profet bilong mi i bin i stap wantaim ol.
“Tasol yu, man bilong graun, yu no ken pret long ol na yu no ken pret long tok ol i mekim long yu. Bai ol i daunim tok bilong yu na rabisim yu. Na bai yu stap namel long ol na yu bel nogut olsem yu stap namel long ol binatang i gat marasin nogut. Tasol maski, yu no ken pret long ol na long tok bilong ol. Nogat. Yu Jer 1.7, 1.17, Ese 3.10-11, 3.17 save ol i bikhetman tasol. Na maski ol i harim tok bilong yu o nogat, yu mas tokim ol long olgeta tok mi givim yu.
“Man bilong graun, harim gut dispela tok bilong mi. Yu no ken bikhet olsem ol arapela Israel i save mekim. Opim maus bilong yu na kaikai dispela samting mi laik givim long yu.” Em KTH 5.1 i tok pinis, orait mi lukim wanpela han i stap na i holim wanpela buk klostu long mi. 10 Dispela buk i olsem wanpela longpela pepa ol i bin raunim na pasim. Orait han i opim dispela buk na mi lukim dispela pepa i gat rait i stap long tupela hap bilong en. Ol i bin raitim tok bilong ol man i bel hevi na i krai nogut na singsing sori. Na dispela kain tok i pulap long pepa.

2:2: Ese 3.24, Dan 8.18

2:7: Jer 1.7, 1.17, Ese 3.10-11, 3.17

2:9: KTH 5.1