Song 56
Prea bilong man i bilip long God
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Miktam. Devit i raitim dispela song long taim ol Filistia i bin holimpas em long taun Get. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “Pisin i stap long ol longwe diwai.”
God, 1 Sml 21.13-15 yu mas marimari
long mi.
Ol man i save ranim mi
na pait long mi.
Oltaim ol birua
i mekim nogut long mi.
Long moning
i go inap long apinun tru,
ol birua i wok long pait long mi.
Planti man i birua long mi.
 
God 1 Sml 30.6, 2 Sto 20.3 Antap Tru,
taim mi pret
long wanpela samting,
mi bilip strong long yu.
Mi Sng 118.6, Ais 31.3, Hi 13.6 save bilip long God
na mi tingting
long tok tru bilong em.
Olsem na mi save
litimapim nem bilong en.
Mi save bilip long God,
na mi no ken pret
long wanpela samting.
Bai ol man inap mekim
wanem samting long mi? Nogat.
 
Olgeta samting mi laik mekim,
ol birua i traim long bagarapim.
Oltaim ol i tingting long painim rot
bilong bagarapim mi.
Ol i save bung wantaim
na hait i stap.
Ol i was gut
long wokabaut bilong mi,
na ol i laik kilim mi i dai.
God, yu mas mekim save long ol
long pasin nogut ol i mekim.
Yu mas belhat long ol na winim ol
na daunim ol.
 
Yu save long mi karim hevi
na mi pilim nogut tru long en,
na mi krai i stap.
Orait yu tingting yet long dispela,
na yu raitim pinis
long buk bilong yu.
God, Sng 56.4, Ro 8.31 mi save pinis long yu.
Yu laik helpim mi,
olsem na bihain
bai mi beten long yu,
na bai yu ranim ol birua
na ol i ranawe.
10 Mi save bilip long God,
na mi tingting
long promis bilong en.
Olsem na mi litimapim
nem bilong en.
Tru tumas, mi tingting
long promis bilong Bikpela,
na mi litimapim nem bilong en.
11 Mi Sng 56.4 save bilip long God,
olsem na mi no ken pret
long wanpela samting.
Bai ol man inap mekim
wanem samting long mi? Nogat.
 
12-13 God, samting bipo
mi promis long mekim,
em bai mi mekim.
Yu kisim bek mi pinis na mi no i dai.
Yu bin helpim mi
na ol birua i no daunim mi.
Olsem na God, mi save wokabaut
wantaim yu oltaim,
na bai mi wokabaut
long lait bilong yu
inap mi dai.
Na bai mi tenkyu tru long yu
na mekim wanpela ofa
bilong makim tenkyu bilong mi.

56:1: 1 Sml 21.13-15

56:3: 1 Sml 30.6, 2 Sto 20.3

56:4: Sng 118.6, Ais 31.3, Hi 13.6

56:9: Sng 56.4, Ro 8.31

56:11: Sng 56.4