Song 55
Man i askim God long helpim em
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil. Man i bosim musik i mas tokim ol man long paitim ol gita samting.
God, yu mas harim
beten bilong mi.
Yu no ken pasim yau
long krai bilong mi.
Plis, yu mas harim gut
prea bilong mi,
na bekim tok long mi.
Dispela hevi i laik bagarapim mi tru.
Ol birua i tok strong
long bagarapim mi.
Ol dispela man nogut
i save daunim mi.
Olsem na bel bilong mi
i pilim nogut tru.
Ol i putim planti hevi long mi
na ol i kros tumas
na ol i birua nogut long mi.
 
Mi Sng 18.4-5, 116.3 pret moa yet long ol,
na mi tingting long i dai,
na dispela i mekim bel bilong mi
i hevi tru.
Yes, mi pret tumas
na skin bilong mi
i guria nogut tru.
Pret i daunim mi olgeta.
Orait Jop 3.13 mi tok olsem,
“Sori, mi laikim tumas
bai mi kisim wing
olsem ol pisin.
Na mi laik flai i go painim
wanpela ples bilong malolo
na bai mi sindaun i stap long en.
Bai mi flai i go longwe tru
na bai mi stap olgeta
long hap i no gat man.
Bai mi flai hariap
na painim wanpela ples hait,
na bai mi hait
long strongpela win na ren.”
 
Mi lukim ol man i pait nabaut
insait long taun.
Olsem na Bikpela,
yu ken paulim toktok bilong ol
na pinisim ol tru.
10 Long san na long nait
ol i save wokabaut
antap long banis ston bilong taun.
Na ol manmeri bilong taun
i save mekim planti rong
na trabel.
11 Long olgeta hap bilong taun
ol man i save bagarapim
ol arapela man
na ol samting nabaut.
Long arere bilong rot
na long ples bung
ol man i save daunim
ol arapela man,
na giamanim ol
bilong pulim ol samting bilong ol.
 
12 Sapos wanpela birua
i tok nogut long mi,
maski, mi inap karim hevi
bilong tok bilong en.
13 Tasol 2 Sml 15.12, Sng 41.9 nogat. Em yu tasol.
Yu nambawan pren bilong mi,
na yu poroman tru bilong mi.
Yu yet i mekim dispela pasin.
14 Bipo mitupela
i save wokabaut wantaim
na toktok gut wantaim,
na i go long haus bilong God
wantaim ol arapela man.
 
15 Ol birua bilong mi,
pasin nogut i pulap tru
long bel bilong ol
na long haus bilong ol.
Orait mi laik bai ol i dai kwiktaim.
Taim ol i stap laip yet,
na ol i mas i go
long ples bilong ol man i dai pinis.
 
16 Tasol mi prea long God i helpim mi.
Na bai em yet i kisim bek mi.
17 Long Sng 92.2, Ap 10.3, 10.30 moningtaim na long biksan
na long nait tu
mi save krai long em
long ol hevi i bagarapim mi.
Na bai em i harim prea bilong mi.
18 Planti man i save pait long mi.
Tasol mi no kisim bagarap,
long wanem, God i lukautim mi
na bringim mi i kam bek gen.
19 Bipo tru God i stap king,
na nau tu em i stap king.
Bai em yet i harim prea bilong mi,
na bai em i winim ol birua
long pait.
Ol i no save pret long em,
olsem na ol i no inap
mekim wanpela samting
bilong helpim ol yet.
 
20 Dispela pren bilong mi em i pait
long ol pren bilong em yet.
Na em i brukim dispela promis
em i bin mekim wantaim ol bipo.
21 Long Sng 12.2, 28.3, 59.7, Snd 5.3-4 maus
em i save mekim switpela tok,
tasol long bel
em i save stap birua bilong mi.
Tok bilong en
i mekim mipela i stap bel isi.
Tasol dispela tok i sap tumas
olsem bainat,
na i katim mipela.
 
22 Olgeta Sng 15.5, 37.5, 1 Pi 5.7 hevi yu karim,
em yu mas putim
long han bilong Bikpela,
bai em i karim
na bai em i strongim yu.
Bai em i no larim wanpela samting
i bagarapim ol stretpela man.
 
23 Tasol God, bai yu rausim ol man
i save kilim ol man i dai,
na ol man bilong giaman,
na bai ol i go daun long ples nogut
na bai ol i lus.
Taim bilong ol i no pinis yet
na bai ol i dai.
Tasol mi yet,
bai mi bilip strong long yu oltaim.

55:4: Sng 18.4-5, 116.3

55:6: Jop 3.13

55:13: 2 Sml 15.12, Sng 41.9

55:17: Sng 92.2, Ap 10.3, 10.30

55:21: Sng 12.2, 28.3, 59.7, Snd 5.3-4

55:22: Sng 15.5, 37.5, 1 Pi 5.7