Song 15
Pasin God i laik yumi mekim
Devit i raitim dispela song.
Bikpela, Sng 23.6, 24.3, 27.4, 61.4 husat inap i stap
long haus bilong yu?
Husat inap sindaun long Saion,
dispela maunten bilong yu yet?
 
Man Ais 33.15, Sek 8.16, Ef 4.25 i bihainim laik bilong God
long olgeta samting,
na i mekim stretpela pasin oltaim,
na i save tok tru oltaim,
em bai i stap long haus bilong yu.
Em Kis 23.1, Sng 28.3, 50.20 i no save krungutim
gutpela nem bilong narapela man.
Em i no save mekim nogut
long ol pren,
na em i no save mekim
ol kain kain tok win
long ol arapela man.
Em Jos 9.18-20, Het 11.35, Ap 28.10 i no laikim ol man
God i givim baksait pinis long ol.
Tasol em i givim biknem long ol man
i bihainim tok bilong God.
Em i save inapim ol promis
em i bin mekim,
maski dispela pasin i givim
bikpela hevi long em.
Em Lo 16.19, Ese 18.8 i save larim ol arapela man
i kisim dinau long em,
na taim ol i bekim,
em i no save pulim winmani
long ol.
Ol man i no inap grisim em
long mani
bilong mekim em i kotim
ol man i no gat rong.
Man i bihainim ol dispela pasin,
em i no inap pundaun.

15:1: Sng 23.6, 24.3, 27.4, 61.4

15:2: Ais 33.15, Sek 8.16, Ef 4.25

15:3: Kis 23.1, Sng 28.3, 50.20

15:4: Jos 9.18-20, Het 11.35, Ap 28.10

15:5: Lo 16.19, Ese 18.8