Sapta 11
Jepta i kamap hetman
Jepta bilong distrik Gileat, em i wanpela strongpela man bilong pait. Em i pikinini bilong wanpela pamukmeri, na Gileat em i papa bilong em. Na meri tru bilong Gileat em tu i karim ol pikinini man. Taim ol dispela pikinini i kamap bikpela, ol i rausim Jepta na ol i tokim em olsem, “Yu no ken kisim wanpela samting long papa bilong mipela. Yu pikinini bilong narapela meri.” Olsem na Jepta i lusim ol brata bilong en na em i ranawe. Na em i go i stap long graun bilong Top. Em i grisim ol man nogut na ol i bihainim em. Na ol i wok long i go nabaut na paitim ol man na pulim ol samting bilong ol.
Bihain ol Amon i go pait long ol Israel. Taim pait i kirap, ol bikman bilong Gileat i go long Top bilong kisim Jepta. Na ol i tokim em olsem, “Yu kam na yu stap hetman bilong mipela, na bai yumi pait long ol Amon.” Tasol Jepta i tokim ol bikman olsem, “Yupela i no laikim mi na yupela i rausim mi pinis long haus bilong papa bilong mi. Na bilong wanem yupela i kam long mi nau? Yupela i painim hevi na yupela i kam long mi, a?” Na ol bikman bilong Gileat i tok, “Em i stret. Mipela i kam bilong kisim yu, bai yu go wantaim mipela na pait long ol Amon. Mipela i laik bai yu stap hetman bilong olgeta manmeri bilong Gileat.”
Orait Jepta i tokim ol bikman bilong Gileat olsem, “Sapos yupela i kisim mi i go bek, na mi pait long ol Amon, na sapos Bikpela i helpim mi na mi win, orait bai mi stap hetman bilong yupela.” 10 Na ol bikman i tok olsem, “Long ai bilong Bikpela, mipela i tok tru tumas, bai mipela i mekim olsem yu tok.” 11 Olsem na Jepta i go wantaim ol bikman bilong Gileat, na ol manmeri i makim em olsem hetman bilong ol. Na Jepta i sanap long ai bilong Bikpela long Mispa na i autim tok bilong en long ol manmeri.
12 Bihain Jepta i salim ol man i go long king bilong Amon na ol i askim em olsem, “Yu kros long wanem samting na yu kam pait long mipela?” 13 King bilong Amon i bekim dispela tok bilong ol man Jepta i bin salim. Em i tok olsem, “Bipo ol Israel i lusim Isip na ol i kam kisim graun bilong mi long wara Arnon, i go inap long wara Jabok na wara Jordan. Mi kros long dispela tasol. Nau mi laik bai yupela i givim bek dispela graun long mi. Nogut yumi pait.”
14 Na Jepta i salim ol man i go bek gen long king bilong ol Amon. 15 Na ol i bekim tok bilong king olsem, “Jepta i tok, ol Israel i no bin kisim graun bilong Moap na graun bilong Amon. 16 Taim ol Israel i lusim Isip na i kam, ol i wokabaut long ples drai tasol na ol i kamap long solwara Retsi. Na bihain ol i kamap long taun Kades. 17 Na Nam 20.14-21 long dispela taim ol Israel i bin salim ol man i go askim king bilong Idom olsem, ‘I orait long mipela i wokabaut namel long graun bilong yu, o nogat?’ Tasol king i no laik. Na ol i salim ol man i go askim king bilong Moap. Tasol em tu i no laik. Olsem na ol Israel i stap long Kades tasol.
18 “Bihain Nam 21.4 ol i wokabaut i go long ples drai i no gat man. Na ol i abrusim graun bilong Idom na graun bilong Moap. Ol i wokabaut long hap bilong sankamap long Moap, long hapsait bilong wara Arnon. Ol i wokim kem long dispela hap, tasol ol i no brukim wara Arnon, long wanem, dispela em i mak bilong graun bilong Moap.
19 “Sihon, Nam 21.21-24 king bilong ol Amor, i stap long Hesbon na ol Israel i salim ol man i go lukim em. Ol i askim em olsem, ‘I orait long mipela i wokabaut namel long graun bilong yu, o nogat? Mipela i laik i go long graun bilong mipela yet.’ 20 Tasol Sihon i no laik. Na em i kisim olgeta ami bilong en i kam na wokim kem long taun Jahas na ol i pait long ol Israel. 21 Tasol God, Bikpela bilong ol Israel, i helpim ol Israel na ol i winim Sihon wantaim olgeta soldia bilong en. Olsem na ol Israel i kisim olgeta graun bilong ol Amor i stap long dispela hap.
22 “Ol i kisim olgeta graun bilong ol Amor, stat long wara Arnon long hap saut, na i go inap long wara Jabok long hap not, na stat long ples drai long hap sankamap, na i go inap long wara Jordan long hap san i go daun. 23 God, Bikpela bilong ol Israel, em yet i rausim ol Amor na i givim graun bilong ol long ol manmeri bilong en, em ol Israel. Na nau yu laik kisim bek dispela graun, a? 24 Yu ken kisim olgeta samting god bilong yu Kemos i givim long yu. Tasol olgeta samting God bilong mipela i bin givim mipela, em i bilong mipela stret.
25 “Olsem Nam 22.1-6 wanem? Yu ting strong bilong yu i winim strong bilong Balak, pikinini bilong Sipor, king bilong Moap, a? Em i no bin askim mipela long givim bek sampela graun. Na em i no bin kirapim pait long mipela. 26 Ol Israel i bin kisim taun Hesbon na Aroer na ol liklik ples bilong ol na olgeta taun i stap long arere bilong wara Arnon, na ol i sindaun i stap long dispela graun inap long 300 yia. Bilong wanem yupela i no kisim bek ol dispela ples long dispela taim? 27 Jepta i tok olsem, em i no bin mekim wanpela pasin nogut long yu. Yu tasol yu mekim pasin nogut na yu pait long em. God i save skelim pasin bilong olgeta man, na nau em bai i skelim pasin bilong mipela na yupela wantaim.” 28 Tasol king bilong Amon i no harim dispela tok Jepta i salim i kam long em.
29 Orait spirit bilong Bikpela i kam i stap long Jepta na Jepta i kisim ol soldia bilong en na ol i wokabaut long graun bilong Gileat na Manase, na i go long Mispa bilong Gileat, na bihain ol i lusim Mispa na i go olgeta long graun bilong ol Amon. 30 Na Jepta i mekim wanpela promis long Bikpela olsem, “Sapos yu helpim mi na mi winim ol Amon, 31 orait taim mi kam bek long pait, namba wan samting i lusim haus bilong mi na i wokabaut i kam long rot, bai mi givim long yu olsem wanpela ofa bilong paia i kukim olgeta.” 32 Orait Jepta wantaim ol soldia bilong en i brukim wara na i go kamap long hap bilong ol Amon, bilong pait long ol. Na Bikpela i helpim Jepta na ol i win. 33 Ol i kilim ol Amon, stat long taun Aroer na i go long hap bilong taun Minit, em inap 20 taun olgeta, na i go olgeta inap long wara Abel Keramim. Jepta wantaim ol lain bilong en i kilim planti Amon tru. Olsem na ol Israel i daunim tru ol Amon.
Jepta i inapim promis bilong en
34 Taim Jepta i kam bek long ples bilong en long taun Mispa, pikinini meri bilong en i lusim haus na i ran i kam bilong bungim em. Em i wok long singsing amamas na paitim liklik kundu na i kam. Jepta i gat dispela wanpela pikinini meri tasol. Em i no gat narapela pikinini. 35 Taim Nam 30.2 Jepta i lukim pikinini meri bilong en, em i kirap nogut na i brukim klos bilong em yet na i tok, “Sori tumas, pikinini bilong mi. Nau yu brukim lewa bilong mi. Bilong wanem yu yet yu kamap na givim bikpela hevi long mi? Mi mekim strongpela promis long Bikpela na i no inap mi brukim.”
36 Na pikinini meri i tok, “Papa, sapos yu promis pinis long Bikpela, yu mekim long mi olsem yu bin promis, long wanem, Bikpela i bin helpim yu na yu winim ol Amon, ol birua bilong yu.” 37 Tasol em i tokim papa olsem, “Mi laik bai yu larim mi i mekim wanpela samting pastaim. Mi laik yu larim mi i stap inap long tupela mun. Na bai mi go wantaim ol pren bilong mi na wokabaut nabaut long ol maunten na krai sori long mi mas i dai long taim mi no marit yet.”
38 Na papa bilong en i tok, “I orait. Yu go.” Na Jepta i salim em i go wokabaut inap long tupela mun. Orait em wantaim ol pren bilong en i go long ol maunten na ol i limlimbur nabaut na krai sori long em i no marit yet na em i mas i dai. 39 Tupela mun i pinis na em i kam bek long papa, na papa i mekim long em olsem em i bin promis long Bikpela. Dispela meri i no bin slip wantaim wanpela man.
Dispela em i as bilong wanpela pasin ol Israel i save mekim. 40 Ol yangpela meri bilong Israel i save lusim ples na i go na krai long pikinini meri bilong Jepta, dispela man bilong Gileat. Ol yangpela meri Israel i save mekim dispela pasin inap long 4-pela de long olgeta yia.

11:17: Nam 20.14-21

11:18: Nam 21.4

11:19: Nam 21.21-24

11:25: Nam 22.1-6

11:35: Nam 30.2