Sapta 10
Tola i kamap hetman
Abimelek i dai pinis na Tola, pikinini bilong Pua na tumbuna pikinini bilong Dodo, i kamap bilong kisim bek ol Israel long han bilong ol birua. Em i man bilong lain bilong Isakar. Na em i stap long taun Samir long ples maunten bilong Efraim. Em i stap hetman bilong ol Israel inap long 23 yia. Na em i dai na ol i planim em long Samir.
Jair i kamap hetman
Bihain long Tola, Jair bilong distrik Gileat i kamap hetman. Em i stap hetman bilong ol Israel inap 22 yia. Em i gat 30 pikinini man na ol i save sindaun long 30 donki na ol i save raun i go i kam. Ol i gat 30 taun i stap long graun bilong distrik Gileat. Na ol dispela taun ol i save kolim Ol Ples Bilong Jair, i kam inap nau. Bihain Jair i dai na ol planim em long taun Kamon.
Ol Amon i givim hevi long ol Israel
Ol Israel i mekim sin gen long ai bilong Bikpela. Ol i lotu long ol giaman god Bal na ol god meri Astarte, em ol god bilong kantri Siria na Saidon na Moap, na bilong ol Amon na ol Filistia. Ol Israel i lusim Bikpela na ol i no moa lotu long em. Olsem na Bikpela i belhat long ol Israel, na em i larim ol Filistia na ol Amon i kam na winim ol long pait. Long dispela taim ol i winim ol Israel na daunim ol na mekim nogut tru long ol. Inap long 18 yia ol Filistia na Amon i daunim ol Israel na mekim nogut long ol dispela Israel i stap long hapsait bilong wara Jordan, long graun bilong ol Amor long distrik Gileat. Na tu, ol Amor i brukim wara Jordan na i kam pait long ol lain bilong Juda na Benjamin na Efraim. Olsem na ol Israel i kisim taim nogut tru.
10 Orait 1 Sml 12.10 ol Israel i singaut long Bikpela, na ol i tok, “Mipela i mekim sin long yu, long wanem, mipela i lusim yu, God bilong mipela, na mipela i lotu long ol giaman god Bal.”
11 Na Bikpela i tokim ol Israel olsem, “Bipo ol Isip na ol Amor na ol Filistia 12 na ol Saidon na ol Amalek na ol Maon i bin daunim yupela na mekim nogut long yupela. Na yupela i singaut long mi na mi kisim bek yupela long han bilong ol. 13 Tasol Lo 32.15, Jer 2.13 yupela i bin lusim mi na lotu long ol arapela god. Olsem na mi no ken helpim yupela gen. 14 Yupela go singaut long ol god yupela yet i bin makim. Ol i ken helpim yupela long taim yupela i painim hevi.”
15 Tasol ol Israel i tokim Bikpela olsem, “Mipela i bin mekim sin. Samting yu laik mekim long mipela, orait yu mekim. Tasol nau mipela i askim yu long helpim mipela long dispela de.” 16 Orait ol Israel i lotu long Bikpela. Na em i sori long ol Israel na em i no laik bai ol i karim dispela hevi moa.
17 Bihain ol ami bilong Amon i kam bung na ol i wokim kem long Gileat. Na ol man bilong Israel tu i kam bung na ol i wokim kem long taun Mispa. 18 Ol lida na ol manmeri bilong Israel i stap long Gileat, ol i askim ol yet olsem, “Husat bai i go paslain long yumi bilong pait long ol Amon? Man i mekim olsem bai i kamap hetman bilong olgeta man bilong Gileat.”

10:10: 1 Sml 12.10

10:13: Lo 32.15, Jer 2.13