Sapta 12
Ol Efraim i pait long ol Gileat
Ol man bilong Efraim i bung na kisim ol samting bilong pait na ol i brukim wara Jordan na i go long taun Safon. Ol i go tokim Jepta olsem, “Bilong wanem yupela i brukim wara na yupela i go pait long ol Amon na yupela i no singautim mipela i go wantaim yupela? Harim. Nau bai mipela i kukim yu wantaim haus bilong yu.” Tasol Jepta i tokim ol olsem, “Mi wantaim ol manmeri bilong mi i gat bikpela kros wantaim ol Amon. Na mi bin singautim yupela, tasol yupela i no i kam helpim mi. Taim mi lukim olsem yupela i no laik helpim mi, orait mi gat dispela tingting, ‘Maski ol Amon i kilim mi i dai, bai mi go pait yet wantaim ol.’ Olsem na mi brukim wara na kirapim pait. Na Bikpela i helpim mi na mi winim pait. Bilong wanem yupela i laik pait long mi nau?”
Orait Jepta i bungim olgeta man bilong Gileat, na ol i pait long ol man bilong Efraim na winim ol, long wanem, ol man bilong Efraim i bin tokim ol Gileat olsem, “Yupela Gileat i save stap namel long Efraim na Manase, yupela i bin lusim mipela na ranawe.”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Na ol Gileat i go wet long olgeta ples ol man i save brukim wara Jordan long en, bilong banisim ol Efraim, nogut ol i go bek long graun bilong ol. Na taim ol Efraim i ranawe long pait, ol i kam na tok, “Mipela i laik brukim wara.” Orait ol Gileat i askim wan wan bilong ol olsem, “Yu bilong Efraim o nogat?” Na sapos wanpela man i tok “Nogat,” orait ol i save tokim em gen olsem, “Orait yu tok, ‘Sihibolet.’ ” Na sapos dispela man i no inap kolim stret dispela tok, na em i tok “Sibolet”, orait ol i save em i man bilong Efraim, na ol i holimpas em na kilim em i dai. Long tok Hibru dispela tok “sihibolet” o “sibolet” i wankain olsem dispela tok, “het bilong rais.” Ol Gileat i save kolim long “sihibolet” na pasin bilong toktok bilong ol Efraim i narakain liklik, “sibolet.” Sapos wanpela man i no inap kolim stret long pasin bilong ol Gileat, orait ol i save olsem em i wanpela Efraim, na ol i kilim em i dai. Long dispela pasin ol Gileat i kilim 42,000 man bilong Efraim long ol ples bilong brukim wara.
Jepta bilong Gileat i stap hetman bilong ol Israel inap long 6-pela yia na em i dai. Na ol i planim em long graun bilong ol Gileat. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Ipsan i kamap hetman
Jepta i dai pinis na Ipsan bilong taun Betlehem i kamap hetman bilong ol Israel. Em i gat 30 pikinini man na 30 pikinini meri. Na em i salim ol pikinini meri i go maritim ol man bilong ol arapela lain. Na em i kisim 30 yangpela meri bilong ol arapela lain bilong ol i maritim ol pikinini man bilong en. Ipsan i stap hetman bilong ol Israel inap long 7-pela yia. 10 Na em i dai na ol i planim em long Betlehem.
Elon i kamap hetman
11 Ipsan i dai pinis, na Elon bilong lain Sebulun i stap hetman bilong ol Israel inap long 10-pela yia. 12 Na em i dai na ol i planim em long taun Aijalon, long graun bilong lain Sebulun.
Apdon i kamap hetman
13 Elon i dai pinis na Apdon, pikinini bilong Hilel bilong taun Piraton, em i kamap hetman bilong ol Israel. 14 Em i gat 40 pikinini man na 30 tumbuna pikinini man. Na ol i save sindaun long 70 donki na raun i go i kam. Apdon i stap hetman bilong ol Israel inap long 8-pela yia. 15 Na em i dai na ol i planim em long Piraton, long graun bilong lain Efraim. Dispela ples i stap long ples maunten bilong ol Amalek.
Stori bilong Samson
(Sapta 13-16)

*12:4: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

12:6: Long tok Hibru dispela tok “sihibolet” o “sibolet” i wankain olsem dispela tok, “het bilong rais.” Ol Gileat i save kolim long “sihibolet” na pasin bilong toktok bilong ol Efraim i narakain liklik, “sibolet.” Sapos wanpela man i no inap kolim stret long pasin bilong ol Gileat, orait ol i save olsem em i wanpela Efraim, na ol i kilim em i dai.

12:7: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.