Song 57
Man i prea long God i helpim em
Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Miktam. Devit i raitim dispela song long taim em i ranawe long King Sol na i go hait i stap long hul bilong ston. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “No ken bagarapim.”
God, 1 Sml 22.1, 24.3 Sng 56.1, 63.7, Ais 26.20 yu mas marimari
long mi.
Mi go long yu
na mi laik bai yu lukautim mi.
Mi stap wantaim yu na mi stap gut,
olsem ol pikinini kakaruk
i save hait na stap gut
aninit long wing
bilong mama kakaruk.
Mi laik i stap olsem tasol
inap olgeta samting
bilong bagarapim mi i pinis.
Mi Sng 38.8 save singaut long God Antap Tru
bilong em i helpim mi.
Na em i save givim mi
olgeta samting mi sot long en.
Em i stap long heven
na bai em i harim prea bilong mi
na kisim bek mi.
Em bai i winim ol man
i laik bagarapim mi.
God i save laikim mi tru oltaim,
na em i no save lusim mi.
Nogat tru.
 
Mi Sng 55.21, 64.3, Snd 30.14 save slip namel long ol man
ol i olsem ol laion,
na ol i redi
long kaikai ol manmeri.
Tit bilong ol i sap tumas
olsem spia na supsup.
Tang bilong ol i olsem bainat
i sap tru.
 
God, mekim wanpela samting
i kamap long skai
bilong soim olgeta manmeri
olsem,
yu yet yu nambawan tru
na yu stap antap long ol.
Mekim strong bilong yu
i kamap long ples klia
long olgeta hap bilong graun.
 
Ol birua i putim umben
bilong holimpas mi.
Olsem na bikpela hevi
i daunim mi tru.
Ol i wokim hul long rot bilong mi,
bilong mi pundaun long en.
Tasol mi no pundaun.
Ol yet i pundaun long dispela hul.
 
God, Sng 108.1 long bel bilong mi,
mi bilip strong long yu.
Yes, mi bilip olgeta long yu.
Na bai mi singim song
bilong litimapim nem bilong yu.
Mi mas kirap lusim slip.
Mi mas paitim gita
na kulele samting.
Tulait i bruk,
orait bai mi mekim dispela musik.
Bikpela, bai mi tenkyu long yu
namel long ol arapela lain.
Bai mi go long olgeta manmeri
na litimapim nem bilong yu.
10 Yu Sng 36.5, 103.11, 108.4 save laikim mipela moa yet.
Sapos mipela i laik makim dispela,
bai mak i go inap long skai.
Oltaim yu save bihainim
gutpela tok bilong yu.
Sapos mipela inap kaunim
olgeta taim yu bin mekim gut
long mipela,
bai mak i go antap
inap long ol klaut.
11 God, mi laik bai ol manmeri
i litimapim nem bilong yu
antap tru.
Mekim strong bilong yu
i kamap ples klia
long olgeta hap bilong graun,
bai olgeta manmeri i ken save
long biknem bilong yu.

57:1: 1 Sml 22.1, 24.3

57:1: Sng 56.1, 63.7, Ais 26.20

57:2: Sng 38.8

57:4: Sng 55.21, 64.3, Snd 30.14

57:7: Sng 108.1

57:10: Sng 36.5, 103.11, 108.4