Sapta 24
Devit i no kilim King Sol
Sol i ranim ol Filistia pinis, orait em i kam bek bilong painim Devit gen. Na sampela man i tokim em olsem, “Devit i stap long ples drai klostu long ples Engedi.” Olsem na Sol i makim 3,000 gutpela soldia bilong Israel na kisim ol i go painim Devit wantaim ol lain man bilong en. Ol i wokabaut klostu long dispela ples nogut, ol i kolim Ples Nogut Bilong Wel Meme. Ol Sng 57 Het tok, 142 Het tok i go kamap long wanpela bikpela hul long maunten arere long rot na klostu long sampela banis sipsip. Na Sol i laik pekpek, olsem na em i go insait long hul. Tasol Devit wantaim ol man bilong en i sindaun hait i stap insait tru long dispela hul.
Orait na ol man bilong Devit i tokim em, “Goan. Nau em i gutpela taim bilong yu. Bikpela i tokim yu pinis bai em i putim dispela birua long han bilong yu, na yu laik mekim wanem samting long em, orait yu ken mekim. Nau em i taim bilong mekim dispela samting. Goan, yu go.” Orait Devit i wokabaut isi isi na i go klostu long Sol na katim liklik hap long arere daunbilo bilong longpela klos bilong Sol, tasol Sol i no save. Devit i katim pinis, orait em i pilim nogut long dispela samting em i bin mekim. Olsem 1 Sml 26.11 na em i go bek long ol man bilong en na tokim ol olsem, “Bikpela i no ken larim mi i bagarapim king bilong mi, long wanem, Bikpela yet i bin makim em na putim em i stap king. Mi no ken mekim wanpela pasin nogut long dispela king Bikpela i bin makim.” Na Devit i krosim ol man bilong en na i no larim ol i go kilim Sol. Na Sol i pekpek pinis na em i kirap na lusim dispela hul na wokabaut i go. Orait na Devit i go ausait long hul bihain long Sol na Devit i singaut long em olsem, “King Sol, bikman bilong mi.” Sol i harim dispela singaut na i tanim, na Devit i brukim skru na daunim het i go long graun, bilong givim biknem long Sol.
Na Devit i tokim Sol olsem, “Bilong wanem yu putim yau long tok bilong ol dispela manmeri i save tok long mi laik bagarapim yu? 10 Lukim, nau tasol yu stap long dispela hul long maunten na Bikpela i putim yu long han bilong mi. Na ol lain bilong mi i tok long kilim yu, tasol mi marimari long yu na mi tok, mi no inap bagarapim yu, long wanem, Bikpela yet i bin makim yu na yu kamap king. 11 Papa bilong mi, yu lukim dispela hap laplap mi holim. Mi bin katim long klos bilong yu, tasol mi no kilim yu. Olsem na yu ken save gut, mi no gat tingting long mekim nogut long yu o long bagarapim yu. Mi no bin mekim wanpela rong long yu, tasol yu wok long painim mi bilong kilim mi i dai. 12 Bikpela yet i ken skelim pasin bilong mitupela na makim husat i mekim rong. Em i ken mekim save long yu bilong bekim dispela pasin nogut yu bin mekim long mi. Tasol mi yet mi no inap mekim nogut long yu. 13 Yu save long dispela tok bilong bipo yet, ‘Ol man nogut tasol i save mekim pasin nogut.’ Tasol mi no man nogut bai mi mekim pasin nogut long yu. Nogat tru. 14 King 1 Sml 26.20 bilong mipela Israel, yu kam ranim mi, a? Tasol mi husat? Mi olsem dok i dai pinis. Mi olsem laus tasol. 15 Olsem na Bikpela i ken skelim husat long mitupela i bin mekim rong. Em i ken helpim mi na stretim tok bai yu no inap bagarapim mi.”
16 Devit i tok pinis na Sol i tokim em, “Devit, pikinini bilong mi, yu yet i tok long mi, a?” Na Sol i krai. 17 Na em i tokim Devit olsem, “Yu gutpela man na mi man nogut tru. Yu bin mekim gutpela pasin tru long mi, tasol mi bin mekim pasin nogut long yu. 18 Na nau yu bin soim mi dispela gutpela pasin tru yu bin mekim long mi, na yu no bin kilim mi long taim Bikpela i putim mi long han bilong yu. 19 Mi save, sapos wanpela man i gat rot bilong bagarapim birua bilong en, orait em i no inap lusim em i go nating. Tasol yu bin mekim dispela gutpela pasin long mi, olsem na mi laik bai Bikpela i ken mekim gut tru long yu. 20 Harim. Mi save tru olsem yu bai i kamap strongpela king bilong Israel. 21 Olsem na mi laik bai yu promis long nem bilong Bikpela olsem, long taim yu kamap king, bai yu no ken kilim ol lain bilong mi. Nogut yu kilim ol, na bai nem bilong mi wantaim ol lain bilong mi i pinis olgeta.” 22 Orait Devit i promis. Na Sol i go bek long ples bilong en na Devit wantaim ol man bilong en i go bek long ples hait.

24:3: Sng 57 Het tok, 142 Het tok

24:6: 1 Sml 26.11

24:14: 1 Sml 26.20