Sapta 26
Namba 2 taim Devit i no kilim Sol
Sampela Sng 54 Het tok man bilong taun Sif i kam lukim Sol long Gibea na tokim em olsem, “Devit i hait i stap long maunten Hakila long arere bilong ples drai bilong Juda.” Olsem na kwiktaim Sol i kisim 3,000 gutpela soldia bilong Israel na i go long ples drai bilong Sif bilong painim Devit. Na Sol i wokim kem long maunten Hakila klostu long rot. Devit i stap yet long ples drai na em i harim tok olsem Sol i kam long ples drai bilong painim em. Olsem na em i salim ol man i go bilong luk stil long Sol, na ol i painimaut olsem, Sol i kam pinis. Ol i kam tokim Devit na Devit i kirap i go long kem bilong Sol, na em i lukim gut ples Sol na namba wan ofisa bilong en, Apner, pikinini bilong Ner, tupela i slip long en. Sol i slip namel long kem na ol soldia i slip raunim em.
Na Devit i tokim Ahimelek bilong lain Hit, na Abisai, pikinini man bilong Seruia. Abisai em i brata bilong Joap. Devit i tokim tupela olsem, “Husat long yutupela i laik i go wantaim mi long kem bilong Sol?” Na Abisai i tok, “Mi bai i go.” Orait na long dispela nait Devit wantaim Abisai i go insait long kem bilong Sol. Na tupela i lukim em i slip namel long kem na em i bin sanapim spia bilong en long graun klostu long het bilong en. Na Apner wantaim ol soldia i slip raunim em. Orait Abisai i tokim Devit olsem, “Nau God i putim birua bilong yu long han bilong yu. Larim mi sutim em long spia bilong em yet. Bai mi sutim em wanpela taim tasol na bai em i dai pinis. Mi no ken sutim em tupela taim.”
Tasol Devit i tokim em, “Maski, yu no ken bagarapim em. Long wanem, Bikpela i bin makim Sol i kamap king, na sapos wanpela man i bagarapim Sol, orait bai Bikpela yet i mekim save long dispela man.” 10 Na Devit i tok moa olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tokim yu, bai Bikpela yet i kilim Sol o Sol yet bai i dai long taim bilong en o ol birua bai i kilim em long pait. 11 Bikpela 1 Sml 24.6 i no ken larim mi i bagarapim dispela king em i bin makim. Yumi kisim spia na sospen wara tasol bilong en, na yumi go.” 12 Orait Devit i kisim spia na sospen wara i stap klostu long het bilong Sol. Na em wantaim Abisai tupela i go. Na i no gat wanpela man i lukim tupela o i save long dispela samting tupela i mekim. Na i no gat wanpela man i bin kirap long dispela taim. Nogat. Ol i slip olsem ol hap diwai, long wanem, Bikpela yet i mekim olgeta man i slip strong tru.
13 Orait Devit i wokabaut brukim ples daun namel long tupela maunten na i go sanap antap long wanpela maunten i stap longwe liklik long kem bilong Sol. 14 Na em i singaut i go long ol ami bilong Sol na long Apner. Em i tok olsem, “Apner, yu harim singaut bilong mi, o nogat?” Orait na Apner i singaut long em olsem, “Yu husat na yu singaut long king?” 15 Na Devit i bekim tok olsem, “Ating yu man tru, a? Wanem man long Israel i wankain olsem yu? I no gat tru. Yu winim ol. Olsem na bilong wanem yu no lukautim gut king, dispela bosman bilong yu? Ating yu no save, a? Nau tasol wanpela man i bin i go insait long kem bilong kilim king i dai. 16 Apner, harim. Yu no bin mekim gutpela wok. Na yupela soldia, yupela olgeta i no bin lukautim gut bosman bilong yupela, em dispela man Bikpela i bin makim i stap king. Olsem na long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru, king inap kilim yupela olgeta i dai. Yupela go lukim spia na sospen wara i stap klostu long het bilong king. Dispela tupela samting i stap yet, o nogat?”
17 Sol i save dispela em i nek bilong Devit, olsem na em i singaut long Devit olsem, “Devit, pikinini bilong mi, ating em yu tasol, a?” Na Devit i tokim em, “Yesa, king, em mi tasol. 18 Bikman, mi mekim wanem pasin nogut na yu wok long painim mi, wokboi bilong yu? 19 Orait king, mi laik yu harim tok bilong mi. Sapos Bikpela yet i mekim yu i kam long bagarapim mi, orait mi ken mekim wanpela ofa long em na bai em i marimari long mi. Tasol sapos ol man i bin grisim yu long kilim mi, orait mi laik bai Bikpela i ken bagarapim ol. Long wanem, ol i laik rausim mi long kantri bilong Bikpela na mekim mi i go lotu long ol giaman god. Na bai mi no inap kisim ol gutpela samting Bikpela i save givim long ol manmeri bilong en. 20 King, yu bin kam bilong kilim mi olsem man i painim laus o olsem man i go long ples maunten bilong sutim wanpela wel paul. Tasol yu no ken kilim mi i dai long kantri bilong ol arapela lain. Nogut mi stap longwe long Bikpela na mi dai.”
21 Sol i harim dispela tok, na em i tokim Devit olsem, “O sori, mi bin mekim pasin nogut. Tasol Devit, pikinini bilong mi, yu mas kam bek long mi. Mi no ken traim moa long bagarapim yu, long wanem, long dispela nait yu no bin kilim mi i dai. Tru tumas, pasin mi bin mekim i kranki tru. Rong bilong mi i no liklik.” 22 Orait Devit i tokim Sol olsem, “King, harim. Spia bilong yu i stap long han bilong mi. Mi laik yu salim wanpela man i kam kisim. 23 Bikpela i save mekim gut long ol man i save bihainim em tru na long ol man i save mekim stretpela pasin. Yu tingting long nau tasol em i bin putim yu long han bilong mi, tasol mi no bin bagarapim yu. Long wanem, mi save Bikpela i bin makim yu i stap king. 24 Mi bin ting olsem, mi no laik bagarapim Sol. Nogat. Mi laik larim em i stap gut. Orait nau mi laik bai Bikpela i mekim wankain gutpela pasin long mi, na pinisim olgeta hevi bilong mi bai mi stap gut.” 25 Orait Sol i tokim Devit olsem, “Devit, pikinini bilong mi, God i ken mekim gut long yu. Olsem na olgeta samting yu laik mekim bai i kamap gutpela tasol.” Tupela i tok pinis, orait Devit i lusim dispela maunten na i go, na Sol i go bek long ples bilong em yet.

26:1: Sng 54 Het tok

26:11: 1 Sml 24.6