Sapta 27
Devit i stap wantaim ol Filistia
Bihain Devit i tingting olsem, “Ating i no longtaim na bai Sol i kilim mi i dai. Olsem na i gutpela moa sapos mi ranawe i go long kantri Filistia na bai Sol i no inap kisim mi. Na Sol bai i les na i no moa wok long painim mi.” Olsem na Devit wantaim ol 600 man bilong en i go long king bilong Get, em Akis, pikinini man bilong Maok. Na Devit wantaim ol lain man bilong en na ol famili bilong ol i sindaun long Get. Na tupela meri bilong Devit i stap wantaim em. Nem bilong wanpela em Ahinoam bilong Jesril na narapela em Abigel bilong Karmel, em dispela meri, namba wan man bilong en Nabal i bin dai pinis. Taim Sol i harim nius olsem, Devit i ranawe i go i stap long Get, em i no moa ranim em.
Na bihain, Devit i tokim King Akis olsem, “Sapos yu laikim mi, orait yu mas larim mi i go i stap long wanpela liklik taun bilong yu long bus. Nogut mipela i stap wantaim yu long biktaun na yu gat hatwok long lukautim mipela.” Orait Akis i harim tok bilong Devit na i givim em wanpela liklik taun, ol i kolim Siklak. Olsem na Siklak i kamap taun bilong ol king bilong Juda stret na i stap taun bilong ol inap long nau.* Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. Devit i stap long kantri Filistia inap wanpela yia na 4-pela mun.
Long dispela taim Devit wantaim ol man bilong en i save go pait long ol Gesur na ol Girsi na ol Amalek. Ol dispela pipel i birua bilong ol Israel na ol i stap long hap saut i go inap long ples drai bilong Sur, klostu long Isip. Na ol i bin i stap longtaim long dispela hap. Na taim Devit wantaim ol lain bilong en i pait long ol, ol i save kilim olgeta manmeri na kisim olgeta sipsip na bulmakau na donki na kamel na klos bilong ol. Ol i mekim pinis, orait ol i save kam bek long Akis. 10 Na Akis i save askim Devit olsem, “Nau yu bin i go pait tu, o nogat?” Na Devit i save giamanim Akis na tokim em olsem, “Mi bin i go pait long ol Juda” o “Mi bin i go pait long ol Jeramel” o “Mi bin i go pait long ol Kin.” Ol dispela lain man i stap long graun bilong Juda long hap saut. 11 Taim Devit i go pait, em i save kilim i dai olgeta manmeri. Em i ting olsem, “Nogut wanpela i go long Get na i tokim ol long ol samting mi wantaim ol lain man bilong mi i bin mekim.” Olgeta taim Devit i stap long Filistia em i save mekim dispela pasin. 12 Orait Akis i save bilip long Devit na em i tingting olsem, “Em i bin pait long ol Israel, ol wantok bilong em yet, olsem na ating ol i no laik tru long em. Nau bai em i helpim mi na mekim wok bilong mi oltaim.”

*27:6: Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.