Sapta 28
Bihain liklik ol Filistia i bungim ol soldia bilong ol bilong i go pait long ol Israel. Na Akis i tokim Devit olsem, “Ating yu save bai yu wantaim ol lain man bilong yu i mas i go wantaim mi na pait long ol Israel, a?” Na Devit i tokim em, “Mi save. Mi wokboi bilong yu, na bihain bai yu lukim gutpela wok bilong mi.” Na Akis i tok, “Gutpela tumas. Bai mi givim yu wok bilong lukautim mi oltaim.”
Sol i toktok wantaim tewel bilong Samuel
Bipo Wkp 20.27, Lo 18.10-11, 1 Sml 25.1 Samuel i bin dai na olgeta Israel i krai sori long em na ol i bin planim em long Rama, taun bilong em yet. Na long dispela taim Sol i bin rausim olgeta man na meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis. Na em i no larim ol dispela lain i stap long Israel.
Ol Filistia i laik pait long ol Israel. Orait ami bilong Filistia i go long hap not na wokim kem klostu long taun Sunem. Na Sol i bungim ol soldia bilong Israel na ol i go wokim kem long maunten Gilboa. Taim Sol i lukim ol ami bilong Filistia, em i pret nogut tru. Olsem Nam 27.21 na em i askim Bikpela olsem, “Bai mi mas mekim wanem samting?” Tasol Bikpela i no bekim tok long em long driman, o long ston bilong painimaut laik bilong God, o long maus bilong ol profet. Bikpela i no bekim wanpela tok. Nogat tru. Orait Sol i tokim ol ofisa bilong en olsem, “Yupela go painim wanpela meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, na bai mi go toktok wantaim em.” Na ol i tokim em, “I gat wanpela i stap long taun Endor.”
Orait Sol i senisim klos king na putim narapela kain klos bai ol man i no ken save em i king. Na em i kisim tupela ofisa bilong en na long nait ol i go lukim dispela meri. Ol i kamap pinis, orait Sol i tokim meri olsem, “Mi laik bai yu toktok wantaim tewel bilong wanpela man i dai pinis, na tokim mi wanem samting bai i kamap. Mi laik kolim nem bilong dispela man na yu mas singautim tewel bilong en bai i kamap ples klia.”
Orait meri i tok, “Yu save dispela samting King Sol i bin mekim. Em i bin rausim olgeta man na meri bilong Israel i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis. Bilong wanem yu trikim mi na kliaim rot bilong Sol i ken kilim mi i dai?” 10 Na Sol i mekim wanpela strongpela promis long em olsem, “Long nem bilong Bikpela mi promis tru long yu, sapos yu mekim dispela samting, bai ol i no inap mekim save long yu.”
11 Na meri i askim Sol olsem, “Orait yu laik bai mi singautim husat?” Na Sol i tok, “Yu mas singautim Samuel.” 12 Orait meri i singaut long Samuel, na taim em i lukim Samuel i kamap, em i singaut nogut tru na i tokim Sol olsem, “Bilong wanem yu trikim mi? Yu yet yu King Sol.” 13 Na king i tok, “Maski, yu no ken pret. Yu lukim wanem samting?” Orait meri i tok, “Mi lukim wanpela tewel i kam antap long graun.” 14 Na Sol i askim em, “Dispela tewel i olsem wanem?” Na meri i tok, “Em i olsem lapun man i pasim longpela saket na i kam.” Orait Sol i save em i Samuel tasol, na Sol i brukim skru na daunim het bilong en i go long graun bilong givim biknem long Samuel.
15 Na Samuel i tokim Sol olsem, “Bilong wanem yu kirapim mi na singautim mi i kam bek?” Na Sol i bekim tok long Samuel olsem, “Mi gat bikpela hevi tru, long wanem, ol Filistia i kam pait long mi na God i lusim mi pinis. Em i no save tok moa long mi long maus bilong ol profet o long driman. Na mi laik save bai mi mas mekim wanem samting. Olsem na mi singautim yu long tokim mi.” 16 Orait Samuel i tokim em, “Harim. Bikpela i givim baksait long yu pinis na i kamap birua bilong yu. Olsem na bilong wanem yu singautim mi? Mi no inap helpim yu. 17 Bikpela 1 Sml 15.28 i bin mekim dispela samting em i bin ting long mekim, olsem em i bin tokim yu long maus bilong mi. Em i rausim yu long wok king na yu no inap bosim Israel moa. Na em i givim dispela wok long wantok bilong yu, Devit. 18 Yu 1 Sml 15.3-9 bin sakim tok bilong Bikpela. Bipo Bikpela i belhat long ol Amalek na i tokim yu long bagarapim olgeta Amalek, tasol yu no bihainim tok bilong en. Olsem na nau Bikpela i mekim dispela samting long yu. 19 Na i no dispela tasol. Nogat. Em bai i givim yu wantaim ol arapela Israel i go long han bilong ol Filistia. Tumora yu wantaim ol pikinini man bilong yu bai i dai na i kam i stap wantaim mi long ples bilong ol man i dai pinis. Na Bikpela bai i larim ol Filistia i winim ol ami bilong yupela Israel na daunim yupela tru.”
20 Sol i harim dispela tok na em i pret nogut tru na wantu tasol em i pundaun long graun na slip i stap. Na em i no gat strong, long wanem, em i no bin kaikai long dispela de. 21 Orait dispela meri i go long Sol na lukim em i pret nogut tru. Olsem na meri i tokim Sol olsem, “Bikman, harim. Mi bin bihainim tok bilong yu. Mi no bin wari long ol i kilim mi i dai. Nogat. Mi harim tok bilong yu na mi mekim dispela samting. 22 Olsem na nau mi laik yu harim tok bilong mi na mekim wanpela samting. Mi laik givim yu sampela kaikai na mi laik bai yu kaikai. Yu kaikai pinis na bai yu kisim strong na yu inap wokabaut i go bek.”
23 Tasol Sol i tok, “Nogat. Mi no laik kaikai.” Orait dispela tupela ofisa bilong en na dispela meri tu, ol i strong long Sol i mas kaikai. Na em i harim tok bilong ol na i kirap na sindaun long bet. 24 Na kwiktaim dispela meri i kilim patpela yangpela bulmakau bilong en na kukim mit bilong bulmakau. Na em i kisim plaua na wokim bret i no gat yis na kukim. 25 Kaikai i redi pinis, orait dispela meri i bringim i kam long Sol na ol ofisa bilong en na ol i kaikai. Ol i kaikai pinis, orait long dispela nait tasol ol i lusim dispela meri na i go.

28:3: Wkp 20.27, Lo 18.10-11, 1 Sml 25.1

28:6: Nam 27.21

28:17: 1 Sml 15.28

28:18: 1 Sml 15.3-9