Sapta 20
Ol birua i kam pait long ol Juda
Bihain ol Moap na ol Amon wantaim ol sampela lain man i stap long kantri Amon,* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. ol i kam bilong pait long ol Juda. Na sampela man i kam long King Jehosafat na i tokim em olsem, “Olaman, bikpela lain ami bilong Siria i kam olsem long hapsait bilong raunwara Detsi na ol i laik pait long yu. Nau ol i stap long taun Hasason Tamar.” Hasason Tamar, em i narapela nem bilong taun Engedi. King Jehosafat i harim dispela tok na em i pret tru. Na em i gat strongpela tingting bilong painimaut laik bilong Bikpela, olsem na em i salim tok long olgeta hap bilong kantri Juda long ol manmeri i mas tambu long kaikai na ol i mas prea long Bikpela. Orait na ol manmeri bilong olgeta taun bilong Juda i go long Jerusalem bilong beten long Bikpela na askim em long helpim ol. Na olgeta i kam bung wantaim ol manmeri bilong Jerusalem, na ol i bung long nupela ples bung i stap long pes bilong haus bilong Bikpela.
Na King Jehosafat i go sanap namel long ol manmeri na i beten olsem, “O God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong mipela, yu stap long heven na yu save bosim olgeta lain manmeri bilong graun. Yu gat bikpela strong tru na i no gat wanpela man inap pait na winim yu. God Ais 41.8, Je 2.23 bilong mipela, yu save, mipela ol Israel i lain tumbuna pikinini bilong Abraham, pren bilong yu, na mipela i lain manmeri bilong yu stret. Yu bin rausim ol lain manmeri i bin i stap long dispela graun bipo, na yu bin givim dispela graun long ol tumbuna bilong mipela, bilong em i ken i stap graun bilong mipela oltaim, na mipela i stap longpela taim pinis long dispela graun. Bipo ol tumbuna bilong mipela i bin wokim dispela bikpela haus, bilong ol manmeri i ken i go klostu long yu na lotuim yu. Na taim ol i wokim haus pinis, ol i bin beten long yu olsem, ‘Bikpela, sapos wanpela bagarap i painim mipela o ol birua i kam pait long mipela o sapos yu mekim save long mipela o sapos wanpela bikpela sik nogut i kamap o taim bilong bikpela hangre i kamap, orait mipela i ken i kam na sanap long pes bilong dispela haus long ai bilong yu, long wanem, dispela haus em i ples mipela i ken i kam klostu long yu long en. Na mipela i ken tingting long dispela hevi na mipela i ken beten na askim yu long helpim mipela. Orait na bai yu harim prea bilong mipela na kisim bek mipela.’ ”
10 Na Lo 2.4-19 Jehosafat i beten moa olsem, “Bikpela, yu lukim pinis ol Amon na ol Moap na ol Idom, ol i kam bilong pait long mipela. Ol dispela lain tasol, bipo yu no bin larim ol tumbuna bilong mipela i pait long ol, taim ol tumbuna i lusim Isip na i kam kamap long graun bilong ol na i no bin bagarapim ol. 11 Tasol ol i no tingim dispela gutpela pasin ol tumbuna i bin mekim long ol. Nogat. Ol i mekim pasin nogut na ol i laik pait long mipela. Ol i kam pinis bilong rausim mipela long dispela graun yu yet i bin givim long mipela. 12 O Sng 25.15, 121.1-2 God bilong mipela, dispela bikpela lain ami i laik pait long mipela. Tasol yu mas mekim save long ol, long wanem, mipela i no gat strong bilong pait long ol. Na mipela i no save bai mipela i mekim wanem, olsem na mipela i lukluk long yu tasol long helpim mipela.”
13 Olgeta man bilong Juda wantaim ol meri na pikinini bilong ol i sanap long ai bilong Bikpela, klostu long haus bilong en. 14 Na wanpela Livai, nem bilong en Jahasiel, i stap namel long ol dispela lain manmeri. Jahasiel em i pikinini man bilong Sekaraia, na Sekaraia em i pikinini man bilong Benaia na Benaia em i pikinini man bilong Jeiel na Jeiel em i pikinini man bilong Matania. Ol dispela man ol i lain tumbuna pikinini bilong Asap, em wanpela man bilong lain bilong Livai. Orait spirit bilong Bikpela i kamap strong long Jahasiel 15 na Kis 14.13, Lo 1.29-30, 2 Sto 32.7 Lo 20.1-4 em i tok olsem, “King Jehosafat na yupela ol manmeri bilong Jerusalem na bilong olgeta hap bilong Juda, yupela harim gut. God, Bikpela i tok, yupela i no ken bel hevi na pret tumas long dispela bikpela lain ami. Nogat. Dispela pait em i samting bilong God tasol. I no samting bilong yupela. 16 Tumora bai ol birua i kam long rot bilong maunten Sis bilong pait long yupela. Na yupela i mas i go na bai yupela i bungim ol long arere bilong dispela ples daun i stap long hap sankamap bilong ples drai Jeruel. 17 Tasol Kis 14.13-14, Nam 14.9, 2 Sto 15.2 bai yupela yet i no inap pait. Nogat tru. Taim yupela i go kamap long ples bilong pait, bai yupela i mas sanap na lukluk tasol, na bai yupela i lukim Bikpela i helpim yupela na winim pait. Yupela ol manmeri bilong Jerusalem na bilong olgeta hap bilong Juda, yupela i no ken bel hevi na pret. Tumora yupela i mas i go bilong pait, na Bikpela bai i stap wantaim yupela.”
18 Taim King Jehosafat wantaim olgeta manmeri i harim dispela tok, orait olgeta wantaim i brukim skru na i daunim het i go daun long graun na i lotu long Bikpela. 19 Orait na ol Livai bilong lain Kohat na lain Kora, i kirap na sanap na singaut strong na litimapim nem bilong God, Bikpela bilong Israel.
20 Orait na long moningtaim tru ol i kirap na redi long i go long ples drai i stap klostu long taun Tekoa. Taim ol i no lusim Jerusalem yet, Jehosafat i tokim ol olsem, “Yupela ol man bilong lain Juda na bilong taun Jerusalem, harim. Yupela i mas bilip strong long God, Bikpela bilong yumi, na bai yupela inap sanap strong. Na yupela i mas bilipim tok bilong ol profet bilong God na bai yupela i win.” 21 Na tu king i askim ol manmeri long tingting bilong ol, na bihain em i makim sampela man bilong wokabaut i go paslain long ol soldia Sampela man i ting yumi mas tanim tok i stap namel long tupela sta long kain pasin olsem, “na singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Ol i mas pasim gutpela bilas bilong lotu, na singim song olsem.” na singim ol song olsem,
“Pasin bilong Bikpela
i gutpela tumas
na i stretpela olgeta,
na dispela pasin
i olsem gutpela bilas bilong em.
Yumi mas tingim dispela
na litimapim biknem bilong en.
Yumi mas tenkyu long Bikpela,
long wanem, oltaim
em i save laikim yumi tumas.”
22-23 Taim Jehosafat wantaim ol ami bilong en i wokabaut i go, ol man bilong singim song i stat long singim song long litimapim nem bilong Bikpela. Orait na Bikpela i mekim ol soldia bilong Amon na Moap na Idom i kros na ol i pait namel long ol yet. Pastaim ol Amon na Moap i pait long ol Idom na kilim olgeta i dai, na bihain ol Amon na Moap i pait long ol yet inap olgeta bilong ol i bagarap. 24 Ol soldia bilong Juda i go kamap long wanpela haus long dispela ples drai, em haus bilong ol soldia i save stap na was long ol birua. Na ol i lukluk i go bilong lukim ol birua i kam, tasol ol i kirap nogut long lukim olgeta birua i dai pinis na bodi bilong ol tasol i slip nabaut long graun. I no gat wanpela bilong ol i stap laip.
25 Orait na Jehosafat wantaim ol ami bilong en i go namel long ol dispela bodi, na ol i lukim planti samting tru i stap. Na ol i kisim ol kaikai na klos na ol arapela gutpela gutpela samting. Ol i wok inap tripela de long kisim ol samting, long wanem, i gat planti samting tru i stap. 26 Na long de namba 4, ol i kam bung long wanpela ples daun na ol i tingting long olgeta samting Bikpela i bin mekim bilong helpim ol, na ol i litimapim nem bilong en. Long dispela as tasol, ol i kolim nem bilong dispela ples olsem, Ples Bilong Litimapim Nem Bilong God. 27 Orait Jehosafat i go pas na olgeta soldia i bihainim em na ol i go bek long Jerusalem wantaim bikpela amamas, long wanem, Bikpela i bin helpim ol na i daunim ol birua bilong ol. 28 Ol i paitim ol gita samting na winim ol biugel na ol i go insait long taun, na ol i go stret long haus bilong Bikpela na givim biknem long en. 29 Na Bikpela i mekim ol king na hetman bilong ol arapela kantri i pret tru long taim ol i harim tok long Bikpela i bin helpim ol Israel na kilim i dai ol birua bilong ol. 30 Na i no gat pait moa i kamap long taim Jehosafat i stap king, long wanem, God i lukautim gut kantri bilong en.
King Jehosafat i dai
(1 King 22.41-50)
31 Jehosafat i gat 35 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 25 yia. Mama bilong Jehosafat, em Asuba, pikinini bilong Silhi. 32 Jehosafat i bihainim gut olgeta pasin bilong papa bilong en, Asa, na i mekim ol gutpela na stretpela pasin long ai bilong Bikpela. 33 Tasol 2 Sto 17.6, 19.3 wanpela samting em i no mekim, em i no bagarapim ol dispela ples bilong lotuim ol giaman god. Na tu, ol manmeri i no strong long bihainim tru God bilong ol tumbuna bilong ol. 34 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Jehosafat i bin mekim, stat long taim em i kamap king i go inap long taim em i dai, i stap long dispela buk ol i kolim Stori Bilong Jehu, Pikinini Bilong Hanani. Na dispela buk i stap insait long bikpela buk ol i kolim, Buk Bilong Ol King Bilong Israel.
35 Long wanpela taim King Jehosafat i bin tok long em i laik wok wantaim Ahasia, king bilong Israel, dispela man i save mekim planti pasin nogut. 36 Orait tupela i wokim ol bikpela sip bilong karim kago i go long kantri Tarsis. Na ol wokman i wokim ol dispela sip long taun Esiongeber. 37 Tasol Elieser, pikinini man bilong Dodavahu bilong taun Maresa, i autim strongpela tok bilong God long Jehosafat olsem, “Yu bin poroman wantaim Ahasia, dispela king nogut, olsem na Bikpela bai i bagarapim ol dispela sip yutupela i bin wokim.” Orait na ol dispela sip i go bagarap, na ol i no inap i go long Tarsis.

*20:1: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

20:7: Ais 41.8, Je 2.23

20:10: Lo 2.4-19

20:12: Sng 25.15, 121.1-2

20:15: Kis 14.13, Lo 1.29-30, 2 Sto 32.7

20:15: Lo 20.1-4

20:17: Kis 14.13-14, Nam 14.9, 2 Sto 15.2

20:21: Sampela man i ting yumi mas tanim tok i stap namel long tupela sta long kain pasin olsem, “na singim ol song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Ol i mas pasim gutpela bilas bilong lotu, na singim song olsem.”

20:33: 2 Sto 17.6, 19.3