Sapta 30
Devit wantaim ol soldia bilong en i go pait long ol Amalek
Devit wantaim ol soldia bilong en i wokabaut tripela de na ol i go kamap long taun bilong ol, em Siklak, na ol i lukim Siklak i bagarap pinis. Taim Devit i stap wantaim ol ami bilong Filistia, ol Amalek i bin i kam pait long ol manmeri bilong hap saut bilong Juda. Na ol i bin pait long ol Siklak na winim ol na kisim taun na kukim taun long paia. Na ol Amalek i kisim olgeta meri pikinini i stap long Siklak. Ol i no bin kilim wanpela. Nogat. Ol i kisim olgeta i go wantaim ol. Bihain Devit wantaim ol soldia bilong en i kamap long Siklak, na ol i lukim taun i paia pinis. Na ol i painimaut olsem, ol Amalek i bin holimpas ol meri pikinini bilong Devit na bilong ol soldia bilong en na kisim i go wantaim ol. Orait Devit wantaim ol soldia bilong en i krai nogut tru i go i go inap strong bilong ol i pinis. Na 1 Sml 25.42-43 tu ol Amalek i bin holimpas tupela meri bilong Devit, em Ahinoam na Abigel, na kisim tupela i go wantaim ol.
Ol man bilong Devit i ting long ol birua i bin kisim ol meri na pikinini bilong ol na ol i bel hevi na kros long Devit. Olsem na ol i tok long tromoi ston long em na kilim em i dai. Na Devit i gat bikpela hevi tru. Na Devit i beten long God, Bikpela bilong en, na God i strongim tingting bilong em. Olsem 1 Sml 22.20-23 na Devit i tokim pris Abiatar, pikinini man bilong Ahimelek. Em i tok olsem, “Kisim laplap pris na bringim i kam na bai yumi painimaut laik bilong God.” Orait Abiatar i bringim i kam long Devit. Na Devit i askim Bikpela olsem, “Inap long mi go ranim ol dispela man, o nogat? Na sapos mi go, bai mi inap lukim ol?” Na Bikpela i tokim em, “Yu go ranim ol. Bai yu kamap long ol na paitim ol na kisim bek ol meri pikinini.” 9-10 Olsem na Devit wantaim ol 600 man bilong en ol i kirap i go ranim ol Amalek. Ol i go kamap long wara Besor na sampela man i no inap i go moa. Samting olsem 200 man i stap long dispela wara, long wanem, skin bilong ol i les pinis na ol i no inap brukim wara na wokabaut i go. Olsem na Devit wantaim 400 man tasol i go bihainim ol Amalek.
11 Ol soldia bilong Devit i wokabaut i go na ol i lukim wanpela yangpela man bilong Isip na ol i bringim em i kam long Devit. Na ol i givim em sampela bret na wara 12 na wanpela liklik mekpas pikinini fik ol i bin mekim drai na tupela mekpas pikinini wain ol i bin mekim drai. Em i no bin kaikai na dring wara inap tripela de stret na em i dai long hangre na i no gat strong. Na taim em i kaikai pinis, em i kisim strong gen. 13 Orait Devit i askim em olsem, “Husat i bosman bilong yu? Yu bilong wanem ples?” Na em i tok, “Mi bilong Isip na mi wokboi bilong wanpela Amalek. Mi bin kisim sik na bosman bilong mi i lusim mi i stap long dispela hap na mi wanpela i stap hia inap tripela de i go pinis. 14 Mipela i bin i go long hap saut bilong kantri Juda na pait long ol Keret na long ol Juda na long ol Kalep na kisim ol samting bilong ol. Na mipela i bin i go long Siklak na kukim dispela taun.” 15 Orait Devit i askim em, “Yu inap kisim mi i go long ol dispela Amalek, a?” Na em i tok, “Mi inap. Tasol yu mas promis long nem bilong God bai yu no ken kilim mi i dai o givim mi long han bilong bosman bilong mi.” Orait Devit i promis long em.
16 Na dispela man bilong Isip i kisim Devit i go long ol Amalek. Ol Amalek i stap nabaut long dispela hap na ol i wok long kaikai na mekim bikpela pati, long wanem, ol i bin kisim planti samting long kantri Filistia na long graun bilong Juda. 17 Orait Devit wantaim ol soldia bilong en i wet i stap inap long moningtaim tru, na ol i go kirapim pait. Na ol i pait long ol Amalek inap long apinun tru. Na ol i kilim i dai planti Amalek. 400 man tasol i go sindaun long ol kamel na ranawe i go. Tasol lain bilong Devit i kilim olgeta arapela Amalek i dai. 18 Na Devit i kisim bek tupela meri bilong en wantaim olgeta arapela meri na ol pikinini na olgeta samting ol Amalek i bin kisim. 19 I no gat wanpela samting bilong ol i bin lus. Olgeta pikinini bilong ol soldia bilong en, olgeta i stap. Na ol i kisim bek olgeta. 20 Na ol i kisim olgeta bulmakau na sipsip bilong ol Amalek. Na ol soldia i kisim ol dispela abus i go pas na ol i singaut olsem, “Ol dispela abus i bilong Devit tasol.”
21 Ol i wokabaut na i go kamap long ol dispela 200 man ol i no bin i gat strong inap long go wantaim Devit na ol i wet i stap long wara Besor. Ol dispela man i kam bungim Devit na ol manmeri i kam wantaim em, na Devit i go klostu long ol na i tok gude long ol. 22 Tasol sampela bilong ol soldia i bin i go wantaim Devit, ol i man nogut, na nau ol i tok, “Ol dispela man i no bin i go wantaim mipela. Olsem na bai mipela i no inap larim ol i kisim ol samting mipela i bin kisim long pait. Ol i ken kisim meri na pikinini bilong ol tasol, na i go.” 23 Tasol Devit i tok, “Ol brata, yupela i no ken mekim kain tok olsem, long wanem, Bikpela yet i bin givim ol dispela samting long yumi. Em i bin lukautim yumi na helpim yumi long winim ol dispela man i bin bagarapim taun bilong yumi. 24 Husat Nam 31.27, Jos 22.8 bai i orait long tok bilong yupela? I no gat wanpela man. Yumi mas tilim gut na givim wankain skel long olgeta man. Ol man i stap na lukautim ol kago i mas kisim wankain skel olsem ol man i go long pait.” 25 Na Devit i mekim dispela pasin i kamap wanpela lo bilong ol Israel. Olsem na ol Israel i save bihainim dispela lo oltaim.
26 Devit i go bek long Siklak na em i kisim sampela samting ol i bin kisim long pait na salim i go long ol pren bilong en, em ol hetman bilong lain Juda. Na em i tokim ol olsem, “Dispela em i presen bilong yupela. Mipela i bin kisim planti samting long ol birua bilong Bikpela, na mipela i givim hap long yupela.” 27 Devit i salim ol dispela presen i go long ol man i stap long ol dispela taun, Betel na dispela Rama i stap long hap saut bilong Juda, na Jatir 28 na Aroer na Sipmot na Estemoa 29 na Rakal na ol taun bilong ol Jeramel na bilong ol Kin 30 na Horma na Borasan na Atak 31 na Hebron. Na em i salim sampela samting i go long olgeta ples em wantaim ol soldia bilong en i bin wokabaut i go long en bipo.

30:5: 1 Sml 25.42-43

30:7: 1 Sml 22.20-23

30:24: Nam 31.27, Jos 22.8