Sapta 36
Ol Asiria i traim long kisim taun Jerusalem
(2 King 18.13-37 na 2 Stori 32.1-19)
Long namba 14 yia bilong Hesekia i stap king, King Senakerip bilong Asiria wantaim ol soldia bilong en i kam pait long ol Juda na i winim ol na i kisim olgeta taun i gat strongpela banis. Tasol ol i no kisim Jerusalem yet. Senakerip i stap long taun Lakis na em i salim namba wan ofisa bilong ami bilong en wantaim ol bikpela lain soldia i go long Jerusalem. Ol i go kamap long Jerusalem, orait dispela ofisa i go i stap klostu long baret bilong bringim wara long Hul Wara Antap i go long Jerusalem. Dispela baret i stap klostu long bikrot i go long ples bilong wokim laplap. Orait na tripela ofisa bilong Israel i go lukim em. Nem bilong ol i olsem, Eliakim, pikinini bilong Hilkia, em man i save bosim haus king, na Sepna, kuskus bilong king, na Joa, pikinini man bilong Asap, em man i save raitim stori bilong olgeta samting king i mekim. Taim tripela i kamap long dispela ofisa bilong Asiria, em i tok strong long ol olsem, “Yupela go givim Hesekia dispela tok bilong strongpela king, em king bilong Asiria. Em i tok olsem, ‘Hesekia, yu gat wanem kain strong na yu no laik i stap aninit long mi? Ating ol toktok nating i gat strong bilong winim pait, a? Yu bin bikhet long mi. Yu tingim husat bai i kam helpim yu na yu bin bikhet long mi? Mi Ese 29.6-7 save, yu lukluk long kantri Isip na wet long em i helpim yu long pait. Tasol mi tokim yu, Isip em i olsem wanpela stik pitpit i bruk pinis. Sapos yu kisim na holim olsem stik bilong wokabaut, orait bai hap pitpit i sutim han bilong yu. Pasin bilong king bilong Isip i wankain tru olsem dispela stik pitpit. Olsem na em i no inap i kam helpim yu long taim bilong pait. Tasol sapos yu tok, yupela ol Israel i bilip long God, Bikpela bilong yupela, na em bai i helpim yupela, ating em tu i no inap. Long wanem, Hesekia, yu bin bagarapim ol ples lotu bilong em na ol alta i stap nabaut. Na yu bin tokim ol Juda na Jerusalem long ol i mas kam long Jerusalem na lotu long dispela wanpela alta tasol.
“ ‘Na king bilong mi i gat narapela tok moa. Hesekia, king bilong mi inap givim yu 2,000 hos, sapos yu inap long painim 2,000 soldia bilong sindaun long ol na pait. Tasol mi save, yu yet yu no gat kain man olsem i stap. Na yu save ting ol soldia bilong Isip bai i kam wantaim ol hos na karis na bai ol i helpim yu long pait. Tasol nogat tru. Ol i no inap i kam. Olsem na yu no gat strong inap long daunim wanpela liklik lain soldia bilong mipela. 10 Yu ting mi kam long tingting bilong mi yet long pait long kantri bilong yu na bagarapim, a? Nogat tru. Bikpela yet i bin tokim mi long kam bagarapim dispela kantri.’ ” 11 Eliakim na Sepna na Joa i harim dispela tok, orait ol i tokim dispela ofisa bilong ol Asiria olsem, “Yu mas toktok long mipela long tok ples bilong ol Siria, long wanem, mipela i save long dispela tok ples. Yu no ken tok Hibru, nogut dispela ol lain i sanap antap long banis bilong taun i harim tok bilong yu.”
12 Tasol dispela ofisa i bekim tok olsem, “King bilong mi i no bin salim mi long givim dispela tok long yupela wantaim king bilong yupela tasol. Nogat. Ol lain i sanap long banis, ol tu i mas harim dispela tok. Long wanem, sapos pait i kamap, na mipela i banisim Jerusalem, orait bai taim nogut i kamap long yupela olgeta. Na dispela lain i sanap long banis bai i sot tru long kaikai na bai ol i kaikai pekpek na dring pispis bilong ol yet, olsem yupela tu.”
13 Orait na dispela ofisa bilong Asiria i lukluk i go long ol lain i stap antap long banis na i singaut bikmaus long tok Hibru olsem, “Yupela putim yau gut long tok bilong strongpela king, em king bilong Asiria. 14 Em i tok olsem, yupela i no ken larim Hesekia i giamanim yupela. Hesekia i no inap helpim yupela na yupela i stap gut. 15 Yupela i no ken harim tok gris bilong Hesekia na yupela i bilip olsem Bikpela bai i helpim yupela na mipela Asiria i no inap winim yupela na kisim taun Jerusalem. 16 Yupela i no ken harim tok bilong Hesekia na tingting moa long pait long mi. Sapos yupela i laik i stap gut na dring wara long ol hul wara bilong yupela na kaikai pikinini bilong ol diwai wain na bilong ol diwai fik long ol gaden bilong yupela yet, orait yupela i mas larim mi i kisim taun bilong yupela. 17 Na bai yupela i stap gut inap long taim mi kam na kisim yupela i go long narapela kantri i wankain olsem kantri bilong yupela yet. Dispela kantri i gat planti ol gaden wain na planti ol gaden wit bilong wokim bret.
18 “Hesekia i save giamanim yupela na i tok, Bikpela bai i helpim yupela long winim mipela. Tasol yupela i no ken larim Hesekia i giamanim yupela. Yupela i ting ol god bilong ol arapela lain i bin helpim ol na ol i winim mipela ol Asiria long pait, a? Nogat tru. 19 Long taim mipela i bin i go pait long taun Hamat na Arpat na Sefarvaim, ol god bilong ol i bin i stap we na ol i no bin helpim ol? Na long taim mipela i go pait long Samaria, ol god bilong Samaria i bin helpim ol na daunim mipela? Nogat tru. 20 Mipela i bin pait long planti kantri, em ol i gat planti god i stap. Tasol i no gat wanpela god i bin helpim kantri bilong em na mipela i bin lus long pait. Olsem na bilong wanem yupela Jerusalem i ting Bikpela bai i helpim yupela, na mipela i no inap winim yupela?”
21 Dispela ofisa bilong Asiria i pinisim ol toktok bilong em, tasol ol lain i stap antap long banis i pasim maus tasol na i no bekim wanpela tok, long wanem, King Hesekia i bin tambuim ol long ol i no ken bekim tok bilong ol Asiria. 22 Tasol tok bilong dispela ofisa bilong Asiria i mekim Eliakim na Sepna na Joa i bel hevi tru. Na ol i brukim klos bilong ol na ol i go tokim Hesekia long olgeta tok bilong dispela ofisa.

36:6: Ese 29.6-7