Sapta 17
Bikpela bai i mekim save long Siria na Israel
Bikpela Jer 49.23-27, Amo 1.3-5, Sek 9.1 i givim dispela tok long taun Damaskus bai i bagarap. Em i tok olsem, “Ol birua bai i bagarapim Damaskus, biktaun bilong ol Siria, na hip pipia tasol bai i stap. Bai i no gat manmeri moa i stap long ol taun bilong distrik Aroer. Olsem na ol ples bai i kamap ples bilong ol sipsip. Na ol dispela sipsip bai i stap gut, long wanem, bai i no gat man moa bilong pretim ol. Ol birua bai i bagarapim ol strongpela taun bilong kantri Israel, na tu bai ol i bosim ol manmeri bilong Damaskus. Nau kantri Israel na Siria i gat biknem na i gat bikpela lain manmeri i stap long ol. Tasol tupela kantri bai i bagarap na liklik lain manmeri tasol bai i stap. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.
“Long dispela taim biknem bilong kantri Israel bai i pinis. Na planti gutpela samting bilong ol wantaim planti lain manmeri bai i pinis, na kantri bai i stap rabis tru. I olsem sik i painim patpela man na em i kamap bun nating. Nau ol Israel i kamap planti tru olsem wit i kamap planti long ples daun bilong Refaim. Tasol taim ol birua i mekim save pinis long ol, bai ol i stap liklik lain tru olsem gaden ol man i katim wit pinis long en na wan wan stik wit tasol i sanap i stap. Na ol bai i kamap olsem diwai oliv ol man i bin paitim long stik na kisim planti oliv long en, na nau i gat wan wan pikinini tasol i stap long het na long ol han bilong en. Mi God, Bikpela bilong ol Israel, mi tok pinis.”
Long Mai 7.7 dispela taim, ol manmeri bai i tanim bel na lotu long God bilong Israel, em God i bin wokim ol, na em i God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Bai ol i no moa i go long ol alta ol yet i bin wokim na bai ol i no moa lotu long ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera na mekim lotu long ol alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Bai ol i pinis long dispela pasin bilong lotu long dispela ol samting ol i bin wokim long han bilong ol yet.
Long dispela taim, taim God i bagarapim Israel, ol strongpela taun bilong ol bai i bagarap na i stap nating, olsem ol taun bilong ol lain i bin i stap long dispela graun bipo. Ol dispela lain i bin lusim ol taun bilong ol na ranawe long taim ol Israel i kam bilong pait long ol, na ol dispela taun i bin i stap nating antap long ol maunten na bus i bin karamapim ol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
10-11 Israel, yu no tingim moa God i save kisim bek yu. Em i olsem bikpela ston yu save go na hait long en long taim nogut. Tasol tru tumas, yu lusim tingting olgeta long en. Na yu lotu long ol god bilong ol arapela lain, na yu ting ol dispela god bai i helpim yu na bai yu stap gut. Tasol bai yu bagarap na bai yu stap nogut tru na i no gat rot bilong yu i ken kamap orait gen. I olsem yu planim gaden wain na yu amamas long lukim ol han bilong diwai wain i kamap kwik tru na ol plaua i kamap. Tasol bai yu no inap kisim kaikai bilong en. Nogat. Wantu ol dispela diwai wain bai i drai na gaden bai i bagarap olgeta.
God i daunim ol strongpela kantri
12 Harim dispela bikpela nois. Em i nois bilong bikpela lain soldia bilong planti kantri i bung. Nois bilong ol i olsem nois bilong biksi i bruk na i pairap long nambis. 13 Ol birua i kam olsem traipela si i bruk i kam. Tasol God i krosim ol na ol i ranawe i go bek long ples bilong ol. God i rausim ol olsem bikpela win i tromoi ol lip bilong diwai i go nabaut na olsem raunwin i karim das na pipia i go antap. 14 Taim ol birua i kam banisim ples long apinun, ol manmeri i save pret nogut tru. Tasol long moning ol birua bai i no i stap moa. Long dispela kain pasin God i save pasim rot bilong olgeta lain birua i kam na i laik mekim nogut long yumi na stilim ol samting bilong yumi.

17:1: Jer 49.23-27, Amo 1.3-5, Sek 9.1

17:7: Mai 7.7

*17:9: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.