Sapta 26
God i tok, taun Tair bai i bagarap
Long Ais 23.1-18, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.1-4, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14 namba 11 yia bilong mipela i stap kalabus, na long de namba wan bilong mun,* Long tok Hibru namba bilong mun i lus. Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, ol manmeri bilong taun Tair i amamas na singaut olsem, ‘Jerusalem i bagarap pinis na ol man bilong ol arapela kantri i no inap i go long en moa bilong mekim wok bisnis. Nau bai ol i kam na wok bisnis wantaim yumi tasol, na bai yumi kisim planti samting.’
“Olsem na nau mi God, Bikpela, mi tok, mi kamap birua bilong yupela ol Tair. Bai mi bringim planti lain man i kam pait long yupela, olsem biksi i save bruk long nambis. Na bai ol i bagarapim banis i raunim taun bilong yupela na bai ol i brukim olgeta taua bilong banis. Na bai mi rausim olgeta graun long taun bilong yupela na larim ples ston tasol i stap. Na ol man bilong painim pis bai i kam putim umben bilong ol long dispela ston, bilong ol umben i ken drai long san. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela. Ol arapela lain bai i kam kisim yupela na mekim nogut long yupela. Na ol birua bai i kam kilim ol manmeri bilong ol taun i stap long bikples klostu long dispela ailan taun Tair i stap long en. Na bai yupela Tair i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Bai mi bringim wanpela strongpela king i kam, em King Nebukatnesar bilong kantri Babilon, na em bai i pait long yupela Tair. Bai em i lusim hap not na kam wantaim bikpela lain soldia, na wantaim ol hos na karis bilong pait na ol soldia bilong sindaun long hos. Na bai ol i kam na pait long ol taun i stap long bikples klostu long yupela na bagarapim ol dispela taun. Na bai ol i wokim baret na hipim graun bilong pait long taun bilong yupela. Na bai ol i sanapim ol hap plang bilong ol olsem wanpela banis bilong ol i hait baksait long en na pait. Na bai ol i kisim ol bikpela masin na brukim ol banis bilong taun. Na bai ol i kisim ol hap ain na brukim ol taua bilong banis. 10-11 Na bai ol soldia i sindaun long ol hos na karis na i go insait long ol dua bilong banis bilong taun. Na bikpela nois bilong ol bai i mekim banis i guria. Ol dispela planti hos bilong ol bai i ran strong long olgeta rot bilong taun na mekim bikpela das i kamap na karamapim ol haus. Na ol soldia bai i holim bainat bilong ol na kilim i dai ol manmeri bilong taun. Na bai ol i brukim ol strongpela pos long taun na tromoi i go daun long graun. 12 Ol dispela birua bai i kisim olgeta mani samting bilong yupela na olgeta samting yupela i save wok bisnis long en. Na bai ol i brukim ol banis bilong taun na bagarapim tru ol gutpela haus bilong yupela. Na bai ol i kisim olgeta ston na diwai na graun na tromoi olgeta i go long solwara. 13 Na KTH 18.22 bai yupela i no inap mekim song na paitim gita samting moa. 14 Bai mi larim ston tasol i stap long ailan bilong yupela. Na ol man bilong painim pis bai i kam na putim ol umben bilong ol long dispela ston, bilong ol umben i ken drai long san. Na bai ol man i no inap wokim dispela taun gen. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.
15 “Mi God, Bikpela, mi tokim ol Tair olsem. Taim ol birua i bagarapim taun bilong yupela, ol manmeri bilong ol arapela taun i stap klostu long solwara ol bai i harim nois ol soldia i mekim. Na bai ol i harim krai bilong yupela taim ol soldia i wok long kilim yupela long taun. Na bai ol dispela manmeri i pret na guria nogut tru. 16 Na KTH 18.9-10 ol king bilong olgeta kantri klostu long solwara bai i pret nogut tru long dispela samting i bin kamap long yupela na bai ol i lusim sia king bilong ol na kam daun na rausim ol gutpela klos king bilong ol na sindaun nating long graun na wok long guria i stap. 17 Na bai ol i singsing sori long taun bilong yupela olsem, ‘Sori tru, taun i gat biknem, yu bagarap pinis. Ol manmeri bilong yu i bin kam long solwara, na bipo ol i gat planti sip na ol i nambawan lain bilong mekim olkain wok long solwara. Na olgeta manmeri bilong ol taun i stap klostu long solwara i bin pret nogut tru long ol manmeri bilong yu. Tasol nau ol sip bilong yu i no moa i go i kam na mekim wok bisnis. 18 Long wanem, long dispela de tasol yu bagarap pinis, na ol manmeri bilong ol ailan i lukim na ol i pret moa yet na i guria.
19 “Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Tair, bai mi mekim yu i kamap ples nating, olsem ol taun i no gat man i stap long ol. Na bai mi mekim bikpela solwara i karamapim yu na bai yu stap daunbilo tru. 20 Bai mi salim yu i go daun long ples bilong ol man i dai pinis, na bai yu stap wantaim ol dispela man bilong bipo yet. Bai mi mekim yu i stap aninit long graun oltaim wantaim ol dispela taun i bagarap pinis. Na bai i no gat man i stap long yu gen. Na bai yu no inap kamap wanpela gutpela taun bilong dispela graun gen. 21 Bai KTH 18.21 mi bagarapim yu tru, na ol arapela pipel i ken lukim yu na pret. Na bai mi pinisim yu tru, na taim ol manmeri i painim yu, ol bai i no inap lukim yu. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”

26:1: Ais 23.1-18, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.1-4, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14

*26:1: Long tok Hibru namba bilong mun i lus.

26:13: KTH 18.22

26:16: KTH 18.9-10

26:21: KTH 18.21