Ol lain bilong Iso
Sapta 36
(Sapta 36)
Nem bilong ol lain bilong Iso
(1 Stori 1.34-37)
Nem bilong ol lain pikinini bilong Iso, narapela nem bilong en Idom, i olsem. Iso Stt 26.34 i maritim ol meri Kenan. Em i maritim Ada, pikinini meri bilong Elon, wanpela man bilong lain Hit. Na em i maritim Oholibama, pikinini meri bilong Ana. Ana em i pikinini meri bilong Sibeon, wanpela man bilong lain Hivi. Na Stt 28.9 em i maritim tu Basemat, pikinini meri bilong Ismael. Basemat em i susa bilong Nebaiot. Ada i karim Elifas, na Basemat i karim Ruel. Na Oholibama i karim Jeus na Jalam na Kora. Iso i kamapim ol dispela pikinini long taim em i stap long graun Kenan.
Bihain Iso i kirap lusim Jekop, brata bilong en, na em i go i stap long narapela hap. Em i kisim olgeta meri na pikinini bilong en na ol manmeri i stap wantaim famili bilong en, na olgeta lain animal na olgeta samting em i kisim pinis long hap bilong graun Kenan, na ol i go. Iso i lusim Jekop, long wanem, ol lain animal bilong tupela i pulap long dispela graun tupela i stap long en, na tupela i no inap i stap wantaim moa. Iso i go i stap long ples maunten bilong Seir. Idom em i narapela nem bilong Iso.
Iso em i papa bilong ol lain bilong Idom i stap long ples maunten bilong Seir. Nem bilong ol lain pikinini bilong Iso i olsem. 10 Ol pikinini man bilong Iso yet i olsem, Elifas, pikinini bilong Ada, na Ruel, pikinini bilong Basemat. 11 Ol pikinini man bilong Elifas i olsem, Teman na Omar na Sefo na Gatam na Kenas. 12 Timna em i wanpela bilong ol namba 2 lain meri bilong Elifas, pikinini bilong Iso, na Timna i karim Amalek. Ol dispela i lain pikinini man bilong Ada, meri bilong Iso.
13 Ol pikinini man bilong Ruel i olsem, Nahat na Sera na Sama na Misa. Ol dispela i lain pikinini man bilong Basemat, meri bilong Iso.
14 Oholibama, meri bilong Iso, i karim Jeus na Jalam na Kora. Ol dispela i lain pikinini man bilong Oholibama, pikinini meri bilong Ana. Na Ana em i pikinini meri bilong Sibeon.
15-16 Nem bilong ol lain pikinini bilong Iso ol i bin kamap hetman bilong ol lain bilong ol i olsem. Long lain bilong Elifas, em namba wan pikinini bilong Iso, Teman na Omar na Sefo na Kenas na Kora na Gatam na Amalek ol i bin kamap hetman na bosim ol lain bilong ol long kantri Idom. Ol i lain tumbuna pikinini bilong Ada, meri bilong Iso.
17 Long lain bilong Ruel, Nahat na Sera na Sama na Misa ol i bin kamap hetman na bosim ol lain bilong ol long kantri Idom. Ol i lain tumbuna pikinini bilong Basemat, meri bilong Iso.
18 Long lain bilong Oholibama, em meri bilong Iso, Jeus na Jalam na Kora ol i bin kamap hetman. Oholibama, pikinini bilong Ana, em i karim ol dispela hetman. 19 Ol dispela man, em ol lain pikinini bilong Iso, narapela nem bilong en Idom. Ol i bin kamap hetman bilong ol lain bilong ol.
Nem bilong ol lain bilong Seir
(1 Stori 1.38-42)
20 Nem bilong ol pikinini man bilong Seir i olsem. Seir em i wanpela man bilong lain Hor, na em i stap long kantri Idom. Ol pikinini man bilong Seir i olsem, Lotan na Sobal na Sibeon na Ana 21 na Dison na Eser na Disan. Ol dispela man ol i pikinini bilong Seir na ol i stap hetman bilong ol lain Hor long kantri Idom. 22 Nem bilong ol pikinini man bilong Lotan i olsem, Hori na Heman. Susa bilong Lotan em Timna. 23 Nem bilong ol pikinini man bilong Sobal i olsem, Alvan na Manahat na Ebal na Sefo na Onam. 24 Nem bilong ol pikinini man bilong Sibeon i olsem, Aia na Ana. Em dispela Ana tasol i bin lukautim ol donki bilong papa bilong en, Sibeon, long ples i no gat man na em i bin lukim ol hul wara i gat hatpela wara i kamap long ol. 25 Nem bilong ol pikinini bilong Ana i olsem, Dison na Oholibama. Oholibama em i pikinini meri bilong Ana. 26 Nem bilong ol pikinini man bilong Dison* Tok Hibru i gat nem Disan long dispela hap, tasol i luk olsem ol i raitim kranki. Nem Dison i mas i stap long dispela hap. Lukim Stat 36.21 na 28. i olsem, Hemdan na Esban na Itran na Keran. 27 Nem bilong ol pikinini man bilong Eser i olsem, Bilhan na Savan na Akan. 28 Nem bilong ol pikinini man bilong Disan i olsem, Us na Aran. 29-30 Nem bilong ol man i bin kamap hetman bilong ol lain bilong Hor long kantri Idom i olsem, Lotan na Sobal na Sibeon na Ana na Dison na Eser na Disan.
Nem bilong ol king bilong Idom
(1 Stori 1.43-54)
31 Taim ol Israel i no gat king yet, ol dispela man i bin i stap king bilong kantri Idom. 32 Namba wan king i bosim Idom em Bela, pikinini bilong Beor. Em i stap king long taun Dinhaba. 33 Na taim Bela i dai, Jobap, pikinini bilong Sera bilong taun Bosra, i kamap king. 34 Na taim Jobap i dai, Husam bilong graun Teman i kamap king.
35 Na taim Husam i dai, Hadat, pikinini bilong Bedat, i kamap king. Hadat i bin i go long kantri Moap na pait long ol Midian na winim ol. Hadat i stap king long taun Avit. 36 Taim Hadat i dai, Samla bilong taun Masreka i kamap king. 37 Taim Samla i dai, Saul bilong taun Rehobot klostu long wara Yufretis i kamap king. 38 Na taim Saul i dai, Balhanan, pikinini bilong Akbor, i kamap king. 39 Na taim Balhanan i dai, Hadar i kamap king. Na em i stap king long taun Pau. Meri bilong en, em Mehetabel, pikinini bilong Matret na tumbuna pikinini bilong Mesahap.
40-43 Nem bilong ol hetman bilong lain bilong Iso i olsem, Timna na Alva na Jetet na Oholibama na Ela na Pinon na Kenas na Teman na Mipsar na Makdiel na Iram. Ol dispela man i hetman bilong lain bilong Idom. Idom em i narapela nem bilong Iso na Iso em i tumbuna bilong ol lain Idom. Olgeta wan wan hetman i gat ples bilong ol, na ol i stap hetman bilong lain bilong ol.

36:2: Stt 26.34

36:3: Stt 28.9

*36:26: Tok Hibru i gat nem Disan long dispela hap, tasol i luk olsem ol i raitim kranki. Nem Dison i mas i stap long dispela hap. Lukim Stat 36.21 na 28.