Song 88
Man i singaut long God i helpim em
Heman bilong lain Sera i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil. Em i song bilong lotu bilong ol lain Kora. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim Mahalat Leanot.
God, Bikpela,
yu helpim bilong mi.
Long san mi save singaut long yu
bai yu helpim mi,
na long tudak tu
mi save prea long yu.
Harim beten bilong mi.
Harim mi i singaut
long yu helpim mi.
 
Planti hevi i kamap long mi
na long dispela as tasol
klostu mi laik i dai.
Mi wankain olsem ol arapela man
i laik i dai.
Olgeta strong bilong mi i pinis tru.
Ol i lusim mi
na mi stap wantaim
ol man i dai pinis.
Mi olsem man
narapela man i kilim i dai pinis
na i stap long matmat.
Mi olsem ol man
yu lusim tingting olgeta long ol,
na i no inap yu helpim ol moa.
Yu tromoi mi pinis i go
long as bilong hul i daun tru,
na mi stap long ples i tudak olgeta
na i daunbilo tru.
Belhat bilong yu i daunim mi olgeta,
na i olsem biksi
i karamapim mi tru.
 
Yu bin mekim ol pren bilong mi
i givim baksait long mi.
Yu mekim mi i kamap nogut tru
na ol i pret tumas long mi.
Dispela i kalabusim mi
na mi no inap lusim.
Mi karim pen
na ai bilong mi i bagarap
na mi no inap lukluk gut.
Na long olgeta de
mi save beten long yu
bai yu helpim mi.
 
10 Yu save wokim ol mirakel
bilong helpim ol man
i dai pinis, a?
Ating ol man i dai pinis
i save kirap bek
na litimapim nem bilong yu?
11 Ol lain i slip pinis long matmat,
ol i save toktok
long yu laikim ol tumas,
o nogat?
Long ples bilong bagarap
ol i save tok
long yu bin lukautim ol gut, a?
12 Ating ol man i stap long matmat
ol i lukim ol mirakel bilong yu?
Na ol man i stap
long ples bilong bagarap,
ol i save lukim
gutpela pasin bilong yu, a?
 
13 Bikpela, mi save singaut long yu
bilong yu helpim mi.
Long olgeta moning
mi save beten long yu.
14 Tasol Bikpela, bilong wanem
yu givim baksait long mi?
Bilong wanem yu hait long mi?
15 Taim mi yangpela yet
i kam inap nau,
mi bin karim pen
na klostu mi laik i dai.
Yu mekim save long mi
na dispela i mekim
bun bilong mi i slek.
16 Bikpela belhat bilong yu
i karamapim mi.
Yu paitim mi nogut tru
na bagarapim mi olgeta.
17 Yu mekim olsem long mi
long san na long nait wantaim,
na ol man i raunim mi
long olgeta hap
olsem wara i tait
na i karamapim olgeta hap graun.
18 Yu mekim ol gutpela pren bilong mi
i lusim mi.
Tudak tasol i stap pren bilong mi.