Song 87
Ol i amamas long Jerusalem
Dispela song em song bilong ol lain Kora. Em i song bilong lotu.
God i bin wokim
taun bilong en
long maunten bilong em yet.
Bikpela i laikim
olgeta arapela ples long Israel,
tasol em i laikim tumas
Jerusalem.
Ol manmeri bilong taun bilong God,
yupela harim.
God i mekim gutpela gutpela wok
long yupela.
 
God i tok olsem,
“Taim mi kaunim ol lain manmeri
i save bihainim tok bilong mi,
bai mi kaunim ol Isip na Babilon
wantaim ol.
Na bai mi tokim ol Filistia na Tair
na Itiopia olsem,
ol tu i bilong Jerusalem.
Bai mi tok long Jerusalem olsem,
‘Em i ples
bilong olgeta lain manmeri.’ ”
Na God Antap Tru,
em yet bai i sanapim Jerusalem
na mekim em i stap strong olgeta.
Bikpela bai i raitim nem
bilong ol arapela lain manmeri,
na em bai i bungim ol
na kaunim ol wantaim ol manmeri
bilong Jerusalem.
Na ol manmeri
i stap long Jerusalem
bai ol i singsing na amamas.
Na bai ol i tok, “Jerusalem, yu as
bilong olgeta gutpela samting
mipela i gat.”