Sapta 29
Sapos 1 Sml 2.25, 2 Sto 36.16 ol i stretim wanpela man planti taim, tasol em i wok long kamap bikhet moa, orait wantu em bai i bagarap na i no gat rot bilong ol i helpim em.
Long Est 8.15, Snd 11.10, 28.12, 28.18 taim ol stretpela man i bosim kantri, olgeta manmeri i save amamas. Tasol sapos man bilong mekim pasin nogut i bosim kantri, olgeta manmeri i save bel hevi tumas na krai nogut.
Man i laik tru long kisim gutpela tingting, em i save mekim papa bilong en i amamas. Tasol man i save go long ol pamukmeri, em i save tromoi olgeta mani samting bilong en.
Sapos king i bosim kantri long stretpela pasin, orait kantri bai i stap strong. Tasol sapos king i tingting tumas long kisim mani bilong ol manmeri, em bai i daunim tru kantri bilong en.
Sapos man i giaman na gris long wantok bilong en, i olsem em i taitim umben bilong holimpas wantok.
Sapos man i mekim pasin nogut, i olsem em i taitim wanpela umben bilong holimpas em yet. Tasol ol man i mekim stretpela pasin, ol i save amamas na singim ol song.
Ol stretpela man i save tingting long ol hevi bilong ol rabisman, na ol i save helpim ol long stretim ol dispela hevi. Tasol ol man bilong mekim pasin nogut, ol i no inap save long as bilong dispela kain pasin.
Ol bikhetman i save mekim ol man bilong taun i belhat na kros nogut long ol yet. Tasol ol man i gat gutpela tingting, ol i save mekim i dai kros bilong ol man na ol dispela man i bel isi gen.
Sapos man i gat gutpela tingting i kotim wanpela man i no gat gutpela tingting, orait dispela man i no gat gutpela tingting, em i save tok kros na tok bilas tasol, na i no save pasim maus.
10 Man bilong kilim ol arapela man i dai, em i no save laik tru long ol stretpela man. Tasol stretpela man i laik bai ol arapela stretpela man i stap gut.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
11 Man i no gat gutpela tingting i save larim belhat bilong en i kamap ples klia. Tasol man i gat gutpela tingting i save pasim belhat bilong em yet.
12 Sapos lida bilong kantri i save larim ol man i giamanim em, orait ol man bilong mekim pasin nogut tasol bai inap i stap ofisa bilong en.
13 Bikpela i bin givim ai long olgeta manmeri na ol inap lukluk. Em i bin givim long ol rabisman na tu em i bin givim long ol man i save daunim ol rabisman.
14 Sapos king i skelim stret kot bilong ol rabisman, orait oltaim bai i gat king i kamap long lain famili bilong en.
15 Sapos yu stretim pikinini na givim kanda long em, orait em bai i kisim gutpela tingting na save. Tasol sapos pikinini i bihainim laik bilong em yet oltaim, orait em bai i mekim mama bilong en i sem.
16 Taim ol man bilong mekim pasin nogut, ol i bosim kantri, pasin nogut i go het moa yet. Tasol ol dispela man i no inap i stap longtaim, na bai ol stretpela man i lukim ol i bagarap.
17 Sapos Snd 13.24, 22.15, 23.13-14 yu stretim pikinini man bilong yu, bai em i mekim gutpela pasin na bai yu gat bel isi na yu amamas.
18 Sapos 1 Sml 3.1, Amo 8.11-12 Bikpela i no givim tok long ol manmeri, bai ol i mekim kain kain pasin nabaut. Tasol sapos man i bihainim lo bilong God, orait em i ken amamas.
19 Sapos yu toktok tasol long wokboi bilong yu, orait yu no inap stretim pasin bilong en. Maski em i harim dispela tok bilong yu, em i no inap bihainim.
20 Sapos wanpela man i no gat gutpela tingting, orait ating yumi inap helpim em long kisim save. Tasol sapos man i no tingting gut pastaim na i toktok, orait bai yumi hat tru long helpim em.
21 Sapos yu stat long givim ol samting long wokboi bilong yu long taim em i liklik yet, orait bihain bai em i kamap olsem pikinini man Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. bilong yu stret.
22 Man bilong belhat kwik i save mekim ol arapela man i kros, na em yet i save mekim planti sin.
23 Sapos man i hambak na litimapim nem bilong em yet, orait ol bai i daunim nem bilong en. Tasol man i daunim em yet bai i kisim biknem.
24 Sapos man i helpim stilman, orait em i birua long em yet. Sapos em i kamapim dispela pasin tupela i bin mekim, ol bai i kotim em. Tasol sapos em i haitim, orait God bai i bagarapim em.
25 Sapos man i pret long ol arapela man, pret bilong en i olsem wanpela umben em i taitim pinis na i pasim em yet. Tasol sapos man i bilip strong long Bikpela, bai em i stap gut.
26 Planti man i save tok gris long lida bilong kantri, bilong mekim em i laikim ol. Tasol Bikpela wanpela tasol i save skelim stret tok bilong yumi na helpim yumi.
27 Ol stretpela man i no laikim tru ol man bilong mekim pasin nogut. Na ol man nogut i no laikim tru ol man i bihainim stretpela pasin.
Ol arapela gutpela tok
(Sapta 30-31)

29:1: 1 Sml 2.25, 2 Sto 36.16

29:2: Est 8.15, Snd 11.10, 28.12, 28.18

*29:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

29:17: Snd 13.24, 22.15, 23.13-14

29:18: 1 Sml 3.1, Amo 8.11-12

29:21: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.