Sapta 22
Sapos Sav 7.1 ol man i ting yu gutpela man na ol i givim biknem long yu, orait dispela i winim tru olgeta mani samting bilong ol maniman.
Bikpela i bin wokim olgeta man, ol maniman na ol rabisman tu.
Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em na em i abrusim. Tasol man i no gat tingting, em i lukim trabel i stap long rot bilong en, na em i go na bungim na karim hevi.
Sapos yu daunim yu yet na yu stap aninit long Bikpela, bai yu gat planti mani samting na biknem, na bai yu stap gut.
Olkain samting bilong mekim man i pundaun na bagarap, i stap long rot bilong ol man bilong mekim pasin nogut. Sapos man i laik i stap gut, em i mas was gut long wokabaut bilong en na abrusim ol dispela kain samting nogut.
Skulim Ef 6.4, 2 Ti 3.15 pikinini bilong yu long bihainim gutpela pasin, na em bai i wokabaut long dispela rot inap long em i lapun tru.
Ol maniman i save bosim ol man i sot long ol samting. Na ol man i gat dinau, ol i stap olsem wokboi nating bilong ol man i givim dinau.
Sapos man Jop 4.8, Hos 10.13 i mekim pasin nogut, bai taim nogut i painim em, na bai em i no inap mekim nogut moa long ol arapela man.
Bikpela i save mekim gut long man i amamas long givim ol samting long ol arapela man. Long wanem, dispela kain man i save givim kaikai long ol rabisman.
10 Rausim Snd 26.20 ol bikhetman na bai olkain tok pait na tok nogut i pinis.
11 Sapos man i laik i stap klin long ai bilong God oltaim, na sapos tok bilong en i gutpela, orait king bai i kamap pren bilong en.
12 Bikpela i save was gut long olkain gutpela save, na em i save daunim tok bilong ol man bilong giaman.
13 Lesman i save sindaun nating insait long haus. Em i save tok olsem, “Ating wanpela laion i stap long rot. Nogut mi go ausait na laion i kilim mi.”
14 Meri bilong mekim trabel i save tok gris long man, na toktok bilong en i olsem wanpela hul i daun moa. Sapos Bikpela i laik bekim pasin nogut bilong wanpela man, orait em bai i larim dispela man i pundaun long dispela hul.
15 Ol pikinini i save mekim olkain longlong pasin. Tasol sapos yu givim kanda long ol, bai ol i lusim dispela pasin.
16 Sapos man i mekim nogut long ol rabisman bilong kisim ol samting bilong ol, o sapos man i givim presen long ol maniman, orait em yet bai i kamap rabisman.* Dispela tok i no klia tumas long tok Hibru.
30 gutpela tok bilong man i gat gutpela tingting
(Sapta 22.17—24.34)
17 Nau mi laik skulim yu long toktok bilong ol man i gat gutpela tingting na save. Yu mas putim yau gut long dispela tok na tingting gut long en. 18 Sapos dispela tok i stap long tingting bilong yu na yu inap long autim long narapela man, orait yu ken belgut.
19 Nau tasol mi laik autim dispela tok, bilong yu yet i ken harim, na bai yu ken bilip tru long Bikpela. 20 Mi bin raitim 30 gutpela tok Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap tok “30 gutpela tok.” Sampela man i save tanim olsem, “sampela tok i gutpela tru.” Na sampela i save tanim olsem, “sampela tok bipo.” bilong skulim yu gut na givim gutpela tingting na save long yu. 21 Olsem na bai yu ken save as bilong tok tru. Na taim ol man i salim yu i go bilong painimaut wanem tok i tru, bai yu inap painimaut na bekim tok stret long ol.
1
22 Yu no ken ting ol rabisman, ol i man nating tasol, na yu pulim nating ol samting bilong ol. Na sapos ol i kamap long kot, orait yu no ken mekim kot i daunim ol, 23 long wanem, Bikpela bai i sambai long ol na helpim ol. Na sapos man i mekim nogut long ol rabisman, orait Bikpela bai i mekim nogut long em.
2
24 Yu no ken pren long ol man bilong kros kwik na bilong pairap nabaut. 25 Nogut yu kisim pasin bilong ol na bihain ol samting nogut i bagarapim yu.
3
26 Taim wanpela man i kisim dinau, yu no ken promis long bekim dispela dinau sapos em yet i no inap. 27 Nogut yu no inap bekim, na bai ol i kam kisim olgeta samting bilong yu, na bet bilong yu tu.
4
28 Yu Lo 19.14, 27.17, Snd 23.10 no ken surikim mak bipo ol tumbuna i bin putim long graun bilong yu.
5
29 Sapos 1 Kin 11.28, Snd 10.4, Sav 9.10, Mt 25.21, Ro 12.11 man i mekim gutpela wok, orait em bai i kamap wokman bilong king. Dispela kain man i no inap kamap wokman bilong man i no gat nem.

22:1: Sav 7.1

22:6: Ef 6.4, 2 Ti 3.15

22:8: Jop 4.8, Hos 10.13

22:10: Snd 26.20

*22:16: Dispela tok i no klia tumas long tok Hibru.

22:20: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap tok “30 gutpela tok.” Sampela man i save tanim olsem, “sampela tok i gutpela tru.” Na sampela i save tanim olsem, “sampela tok bipo.”

22:28: Lo 19.14, 27.17, Snd 23.10

22:29: 1 Kin 11.28, Snd 10.4, Sav 9.10, Mt 25.21, Ro 12.11