Sapta 26
I no stret sapos ol man i givim biknem long man i no gat gutpela tingting. I wankain olsem ren ais i pundaun long taim bilong san, o ren i pundaun long taim bilong kisim kaikai i mau.
Sapos man i no bin mekim rong, tasol ol man i tok long God i ken bagarapim em, orait dispela tok bai i no inap kamap tru. Tok bilong ol i olsem ol pisin i save flai oltaim na i no sindaun long wanpela hap.
Ol man i save paitim ol hos long wip, na putim ain long maus bilong ol donki bilong stiaim ol, na ol i save givim kanda long ol man i mekim longlong pasin.
Sapos man i no gat gutpela tingting, em i mekim kranki tok long yu, orait yu no ken bekim tok bilong en. Nogut yu kamap wankain olsem em.
Sapos man i no gat gutpela tingting, em i mekim kranki tok long yu, orait yu mas bekim tok bilong en. Nogut em i ting, save bilong en i bikpela moa.
Sapos yu salim man i no gat gutpela tingting i go bringim tok long ol arapela man, bai yu mekim nogut long yu yet. I olsem yu katim lek bilong yu yet na rausim.
Sapos man i no gat gutpela tingting i traim long autim wanpela gutpela tok, orait em i no inap, olsem man i gat lek nogut em i no inap wokabaut.
Sapos man i givim biknem long man i no gat gutpela tingting, orait dispela i olsem em i laik sut long katapel na em i putim ston long en na pasim strong.
Sapos man i no gat gutpela tingting i traim long autim wanpela gutpela tok, orait em i olsem spakman i holim rop i gat nil long han bilong en, na nil i sutim han.
10 Sapos bosman i givim wok long ol man i no gat gutpela tingting na long ol man nabaut, orait em i olsem man i taitim banara na sutim ol spia nabaut na bagarapim planti man.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.
11 Man 2 Pi 2.22 i no gat gutpela tingting i save mekim wankain longlong pasin olsem em i bin mekim bipo. Em i olsem dok i traut pinis na i go bek na kaikai traut bilong en.
12 Sapos Snd 29.20, Lu 18.11, Ro 12.16 wanpela man i no gat gutpela tingting, orait ating yumi inap helpim em long kisim save. Tasol sapos man i ting em i save long olgeta samting, orait bai yumi hat tru long helpim em.
13 Lesman i save sindaun nating insait long haus. Em i save tok olsem, “Ating wanpela laion i stap long rot. Olsem na mi no ken i go ausait.”
14 Lesman i save tantanim long bet bilong en. Em i mekim olsem wanpela dua i go i kam long hinsis bilong en.
15 Lesman i save putim han long plet, bilong kisim kaikai. Tasol em i no gat strong bilong apim han na putim kaikai long maus.
16 Lesman i ting, save bilong en i winim save bilong 7-pela man i save autim klia tru gutpela tingting bilong ol.
17 Sapos tupela man i wok long tok kros, tasol narapela man i go helpim toktok bilong ol, orait dispela man i olsem man i lukim dok i wokabaut i go na em i go holimpas yau bilong dok.
18-19 Sapos man i trikim wantok bilong en, na bihain em i tok, “Mi tok pilai tasol”, orait em i olsem wanpela longlong man i sutim ol spia nabaut na tromoi nabaut ol stik i gat paia.
20 Sapos ol i no putim paiawut long paia, bai paia i dai. Na sapos ol man i no tok baksait, bai olgeta tok kros i pinis.
21 Paiawut Snd 15.18, 29.22 i save mekim paia i lait gut, na man bilong tok pait i save mekim pasin bilong pait i kamap bikpela.
22 Yumi Snd 18.8 save laikim tumas long harim man i tok baksait long narapela man. Dispela kain tok i olsem switpela kaikai, na wantu yumi save kaikai.
23 Sapos man i toktok strong long mekim gutpela pasin, tasol as tingting bilong en, em i bilong mekim pasin nogut tasol, orait em i olsem wanpela sospen graun ol i bin karamapim long silva na i luk nais tru.
24 Sapos man i no laikim ol arapela man, em i save tok gris long ol bilong mekim ol i ting em i laikim ol. Tasol em i ting long giamanim ol tasol. 25 Ol tok bilong dispela kain man bai i swit long yau bilong yu, tasol yu no ken bilipim tok bilong en. Long wanem, olkain tingting nogut i pulap long bel bilong en. 26 Em inap haitim dispela tingting bilong en, tasol bai ol manmeri i save long pasin nogut bilong en.
27 Sapos man i tingting long mekim pasin nogut, bai em yet i bagarap. I olsem man i wokim hul bilong mekim narapela man i pundaun, tasol em yet i pundaun long en. Na i olsem man i rolim ston i go antap long maunten na bihain ston i tantanim i kam daun na krungutim em.
28 Sapos Sng 12.3, Snd 29.5 man i tok giaman long ol arapela man, orait dispela i soim olsem, em i no laikim ol na i laik bagarapim ol. Na sapos man i tok gris oltaim, orait dispela i save mekim nogut long ol arapela man.

*26:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.

26:11: 2 Pi 2.22

26:12: Snd 29.20, Lu 18.11, Ro 12.16

26:21: Snd 15.18, 29.22

26:22: Snd 18.8

26:28: Sng 12.3, Snd 29.5