Sapta 12
Olgeta samting ol Israel i save mekim long san na long nait em i nogut na i bilong bagarapim ol yet. Pasin bilong giaman na pasin bilong pait i kamap bikpela namel long ol. Ol i pasim tok long wok wantaim ol Asiria. Na ol i kirapim bisnis long wel bilong diwai oliv na salim i go long Isip, na ol Isip i baim.”
Bikpela i gat tok long ol Juda. Na em bai i mekim save long ol Israel bilong bekim pasin ol i mekim. Tumbuna Stt 25.26 Stt 32.24-26 bilong ol, Jekop, i bin pait long brata bilong en taim tupela i stap yet long bel bilong mama. Bihain Jekop i kamap bikpela pinis na em i pait long God. Long Stt 28.10-22 dispela pait em i pait long ensel bilong God na em i win. Na Jekop i krai planti na i askim God long marimari long en. Na long narapela taim God i kamap long Jekop long Betel na i toktok wantaim yumi.* Jekop em i tumbuna bilong ol Israel, na i olsem olgeta lain pikinini i laik kamap bihain, ol i bin i stap wantaim tumbuna papa bilong ol long taim God i bin toktok wantaim em. Olsem na ol i tok, God i bin “toktok wantaim yumi.” Dispela God i toktok wantaim Jekop, em i Bikpela I Gat Olgeta Strong. Yumi mas kolim nem bilong en olsem, Bikpela. Olsem na yupela i mas bilip long God bilong yupela na kam bek long em. Na yupela i mas bihainim em tru na mekim stretpela pasin, na wetim em i helpim yupela.
Asua bilong ol Israel i bikpela tru
Bikpela i tok, “Ol Israel i bisnisman, tasol ol i no mekim stretpela pasin long wok bisnis bilong ol. Ol i wankain olsem ol bisnisman bilong ol Kenan. Ol i laikim tumas long giamanim ol man i kam baim samting bilong ol. Ol i no save skelim stret ol samting. Tasol ol i save tok, ‘Mipela i kamap maniman pinis. Mipela i gat planti samting. Na i no gat wanpela man i ken tok, mipela i kamap maniman long pasin bilong stil. Mipela i no bin mekim sin.’ Tasol Wkp 23.42-43 mi God, Bikpela bilong yupela, mi save pinis long giaman bilong yupela. Bipo mi kisim yupela long Isip na mi bringim yupela i kam. Orait bai mi mekim yupela i lusim ol gutpela haus bilong yupela na bai yupela i slip long ol haus sel gen, olsem yupela i bin mekim taim mi bung wantaim yupela long ples wesan nating.
10 “Mi bin toktok long ol profet, na long samting olsem driman mi tokim ol long planti samting. Na long maus bilong ol profet mi tokim ol Israel long ol i mas givim baksait long pasin nogut. 11 Tasol ol i no harim tok. Nogat. Long taun Gileat ol i mekim planti pasin nogut, olsem na bai ol i lus tru. Long taun Gilgal ol i save ofaim ol bulmakau long ol alta nogut bilong ol. Olsem na ol dispela alta bai i bruk na i kamap hip ston nating i stap long ples klia.”
12 Bipo Stt 29.1-20 tru tumbuna bilong yumi, Jekop, i ranawe i go long kantri Mesopotemia. Na em i laik kisim meri, olsem na em i wok long lukautim sipsip bilong narapela man bilong baim pikinini meri bilong dispela man.
13 Na Kis 12.50-51 taim ol Israel i stap long Isip, Bikpela i salim wanpela profet i go bilong kisim ol na ol i lusim Isip, dispela ples kalabus. Na dispela profet i lukautim ol gut. 14 Tasol ol Israel i mekim planti pasin nogut na Bikpela i kros nogut tru. Olsem na ol i mas i dai. Ol Israel i daunim nem bilong Bikpela, olsem na em bai i mekim save long ol.

12:3: Stt 25.26

12:3: Stt 32.24-26

12:4: Stt 28.10-22

*12:4: Jekop em i tumbuna bilong ol Israel, na i olsem olgeta lain pikinini i laik kamap bihain, ol i bin i stap wantaim tumbuna papa bilong ol long taim God i bin toktok wantaim em. Olsem na ol i tok, God i bin “toktok wantaim yumi.”

12:9: Wkp 23.42-43

12:12: Stt 29.1-20

12:13: Kis 12.50-51