Sapta 29
Jekop i kamap long ples bilong Laban
Orait Jekop i wokabaut i go na em i kamap long graun bilong ol manmeri bilong hap sankamap. Em i sanap lukluk nabaut na em i lukim tripela lain sipsip i slip i stap klostu long wanpela hul wara, long wanem, ol lain sipsip bilong dispela hap i save dring long dispela hul wara. Na i gat bikpela ston i pasim maus bilong hul. Taim olgeta lain sipsip i kam bung pinis, ol wasman bilong sipsip i save rausim ston long maus bilong hul wara, na ol i givim wara long ol sipsip. Ol sipsip i dring pinis, orait ol wasman bilong sipsip i save putim bek ston long maus bilong hul wara. Orait Jekop i askim ol wasman olsem, “Ol wantok, yupela bilong we?” Na ol i tok olsem, “Mipela i bilong taun Haran.” Orait em i askim ol, “Yupela i save long Laban, pikinini bilong Nahor?” Na ol i tok, “Yes, mipela i save long em.” Na Jekop i askim ol, “Laban i stap gut?” Na ol i tok, “Em i stap gut. Lukim. Resel, pikinini meri bilong em, i kam nau wantaim lain sipsip bilong Laban.”
Na Jekop i tok olsem, “Olsem wanem? Bikpela san i stap yet, na em i no taim bilong putim ol sipsip i go insait long banis. Yupela i no laik givim wara long ol na kisim ol i go bek, bai ol i ken kaikai gras?” Na ol wasman i tok, “Nogat. Mipela i no ken mekim olsem. Olgeta lain sipsip i mas bung pastaim na bihain mipela i ken rausim ston long maus bilong hul wara na givim wara long ol sipsip.”
Jekop i toktok yet wantaim ol wasman na Resel i kamap wantaim lain sipsip bilong papa bilong em, long wanem, em i save lukautim ol. 10 Jekop i lukim Resel wantaim lain sipsip bilong kandere bilong en, Laban, na em i go long hul wara, na i rausim ston na i givim wara long ol sipsip. 11 Na Jekop i givim kis long Resel na em i krai. 12 Na em i tokim Resel olsem em i pikinini bilong Rebeka, susa bilong papa bilong en. Na Resel i ran i go tokim papa bilong en.
13 Laban i harim dispela tok long pikinini bilong susa bilong en i kam, na em i ran i go long em. Laban i holimpas Jekop na i givim kis long em, na em i bringim em i go long haus. Orait Jekop i stori long Laban long olgeta samting i bin kamap long em. 14 Na Laban i tokim em olsem, “Tru tumas, mitupela i wanblut tru.” Na Jekop i stap wantaim em inap wanpela mun olgeta.
Jekop i mekim wok bilong Laban
15 Laban i tokim Jekop olsem, “Yu kandere tru bilong mi, na mi no laik bai yu wok nating. Tokim mi, yu laik kisim hamas pe long wok bilong yu?”
16 Laban i gat tupela pikinini meri. Namba wan em Lea na namba 2 em Resel. 17 Lea i gat ol naispela ai.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “Ai bilong Lea i no gutpela tumas.” Tasol Resel i naispela meri tru, na i winim Lea. 18 Jekop i laikim tumas Resel, olsem na em i tokim Laban olsem, “Bai mi wok 7-pela yia long yu, na yu ken larim mi i maritim Resel, dispela yangpela pikinini meri bilong yu.”
19 Orait Laban i tok olsem, “I gutpela sapos mi givim em long yu, na mi no givim em long man bilong narapela lain. Yu stap wantaim mi.” 20 Olsem na Jekop i wok 7-pela yia bilong kisim Resel. Na Jekop i pilim olsem dispela 7-pela yia em i samting nating, olsem tripela o 4-pela de tasol, long wanem, em i laikim tumas Resel.
21 Dispela 7-pela yia i pinis, orait Jekop i tokim Laban olsem, “Taim i pinis. Givim mi pikinini bilong yu na bai mi maritim em.”
22 Orait Laban i wokim bikpela kaikai bilong marit na em i singautim olgeta manmeri bilong dispela ples na ol i kam kaikai. 23 Tasol long dispela nait Laban i bringim Lea i go long ples Jekop i slip long en, na Jekop i slip wantaim em. 24 Na Laban i givim Lea wanpela wokmeri, nem bilong en Silpa. 25 Long moningtaim Jekop i kirap nogut long lukim dispela meri i slip wantaim em, em i no Resel. Em Lea. Na em i go tokim Laban olsem, “Watpo yu mekim dispela pasin long mi? Mi bin mekim wok bilong yu bilong kisim Resel. Bilong wanem yu trikim mi?”
26 Orait Laban i tok olsem, “Pasin bilong mipela i olsem. Namba wan pikinini meri i mas marit pastaim, na bihain namba 2 pikinini i ken marit. 27 Yu wet inap wanpela wik pastaim, inap kaikai bilong marit i pinis, na bai mipela i givim Resel tu long yu. Tasol bai yu mas wok 7-pela yia moa.”
28 Jekop i orait long dispela tok, na taim kaikai bilong marit i pinis, Laban i givim Resel long Jekop, na Resel i kamap meri bilong en. 29 Na Laban i givim Resel wanpela wokmeri, nem bilong en Bilha. 30 Orait Jekop i slip wantaim Resel. Na em i laikim tru Resel, tasol em i no laikim tumas Lea. Na Jekop i wok 7-pela yia moa long Laban.
Nem bilong ol pikinini bilong Jekop
31 Bikpela i lukim olsem Jekop i no laikim tumas Lea, olsem na em i helpim Lea long kisim bel. Tasol Resel i no gat bel. 32 Orait bihain Lea i karim wanpela pikinini man. Na Lea i tok olsem, “Bikpela i lukim pinis bel hevi bilong mi, olsem na nau man bilong mi i ken laikim mi.” Orait em i kolim nem bilong pikinini Ruben. Long tok Hibru, nem Ruben i klostu wankain olsem dispela tok, “Lukim.” 33 Bihain Lea i gat bel gen na i karim narapela pikinini man. Na em i tok olsem, “Bikpela i givim narapela pikinini man long mi, long wanem, em i harim olsem, Jekop i no laikim mi.” Orait em i kolim nem bilong pikinini Simeon. Long tok Hibru, nem Simeon i klostu wankain olsem dispela tok, “Harim.” 34 Na Lea i gat bel gen na i karim narapela pikinini man. Na em i tok olsem, “Nau bai man bilong mi i laikim mi moa na bai em i stap gut wantaim mi, long wanem, mi karim pinis tripela pikinini man bilong em.” Na em i kolim nem bilong pikinini Livai.§ Long tok Hibru, nem Livai i klostu wankain olsem dispela tok, “Stap gut wantaim.” 35 Na Lea i gat bel gen na i karim narapela pikinini man. Na em i tok olsem, “Dispela taim bai mi litimapim nem bilong Bikpela.” Olsem na Lea i kolim nem bilong pikinini Juda.* Long tok Hibru, nem Juda i klostu wankain olsem dispela tok, “Litimapim nem.” Bihain Lea i no moa karim pikinini.

*29:17: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “Ai bilong Lea i no gutpela tumas.”

29:32: Long tok Hibru, nem Ruben i klostu wankain olsem dispela tok, “Lukim.”

29:33: Long tok Hibru, nem Simeon i klostu wankain olsem dispela tok, “Harim.”

§29:34: Long tok Hibru, nem Livai i klostu wankain olsem dispela tok, “Stap gut wantaim.”

*29:35: Long tok Hibru, nem Juda i klostu wankain olsem dispela tok, “Litimapim nem.”