Sapta 30
Taim Resel i lukim olsem em i no karim pikinini, em i bel nogut long susa bilong en na i tokim Jekop olsem, “Yu givim pikinini long mi. Sapos nogat, bai mi dai.” Na Jekop i krosim Resel, na i tok olsem, “God yet i pasim bel bilong yu na yu no karim pikinini. Mi no God na bai mi givim pikinini long yu.” Na Resel i tok olsem, “Yu kisim Bilha, wokmeri bilong mi. Yu slip wantaim em na bai em i karim pikinini bilong mi. Olsem na bai mi kamap mama bilong ol pikinini.”
Orait Resel i kisim Bilha, wokmeri bilong en, na i givim long Jekop olsem meri bilong en. Na Jekop i slip wantaim em, na Bilha i gat bel na i karim wanpela pikinini man bilong Jekop. Na Resel i tok olsem, “God i skelim mi pinis na em i orait long pasin bilong mi. Na em i harim prea bilong mi, na em i givim wanpela pikinini man long mi.” Na Resel i kolim nem bilong pikinini Dan.* Long tok Hibru, nem Dan i klostu wankain olsem dispela tok, “Em i orait long mi.” Na Bilha i gat bel gen, na em i karim namba 2 pikinini man bilong Jekop. Na Resel i tok olsem, “Mi bin pait strong wantaim susa bilong mi na nau mi win pinis.” Olsem na em i kolim nem bilong pikinini Naptali. Long tok Hibru, nem Naptali i klostu wankain olsem dispela tok, “Pait strong.”
Lea i lukim olsem em i no moa karim pikinini, olsem na em i givim wokmeri bilong en, Silpa, long Jekop. Na Silpa i stap olsem meri bilong Jekop. 10 Bihain Silpa i karim wanpela pikinini man bilong Jekop. 11 Na Lea i tok olsem, “Mi win tru.” Olsem na em i kolim nem bilong pikinini Gat. Long tok Hibru, nem Gat i klostu wankain olsem dispela tok, “Win tru.” 12 Na bihain Silpa i karim namba 2 pikinini man bilong Jekop. 13 Na Lea i tok olsem, “Nau mi amamas tru, na olgeta meri bai i tok olsem, mi meri bilong amamas.” Olsem na em i kolim nem bilong pikinini Aser.§ Long tok Hibru, nem Aser i klostu wankain olsem dispela tok, “Amamas.”
14 Orait taim bilong katim wit i kamap na Ruben i go long gaden na em i lukim wanpela kain plaua i stap, ol i save kisim ol pikinini bilong en na wokim marila. Na em i kisim ol pikinini na bringim i go long mama bilong en, Lea. Na Resel i tokim Lea olsem, “Mi lukim ol dispela samting pikinini bilong yu i karim i kam. Inap yu givim sampela long mi?” 15 Tasol Lea i bekim tok olsem, “Yu kisim man bilong mi pinis, na yu ting em i samting nating, a? Na nau yu laik kisim tu ol dispela samting pikinini bilong mi i bringim i kam?” Na Resel i tok olsem, “Sapos yu givim mi ol dispela samting, orait yu ken slip wantaim Jekop long dispela nait.”
16 Long apinun Jekop i kam bek long gaden na Lea i go bungim em long rot, na i tok olsem, “Yu mas slip wantaim mi long nait, long wanem, mi baim yu pinis long samting pikinini bilong mi i bin bringim i kam.” Orait long nait Jekop i slip wantaim em. 17 Na God i harim prea bilong Lea, na Lea i gat bel. Na em i karim namba 5 pikinini man. 18 Na Lea i tok olsem, “Mi bin givim wokmeri bilong mi long man bilong mi, olsem na God i givim gutpela pe long mi.” Na em i kolim nem bilong dispela pikinini Isakar.* Long tok Hibru, nem Isakar i klostu wankain olsem dispela tok, “Gutpela pe.” 19 Bihain Lea i gat bel gen na em i karim namba 6 pikinini man. 20 Na em i tok olsem, “God i givim wanpela gutpela presen long mi. Nau man bilong mi bai i givim biknem long mi, long wanem, mi karim pinis 6-pela pikinini man bilong em.” Olsem na em i kolim nem bilong pikinini Sebulun. Long tok Hibru, nem Sebulun i klostu wankain olsem dispela tok, “Presen.” Na tu, em i klostu wankain olsem dispela tok, “Biknem.” 21 Na bihain Lea i karim wanpela pikinini meri, na em i kolim nem bilong en Daina.
22 Na God i tingting long Resel. Em i harim prea bilong Resel na i mekim Resel inap long karim pikinini. 23 Na Resel i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Na em i tok olsem, “God i pinisim hevi bilong mi na bai mi no sem moa. 24 Na mi laik bai Bikpela i ken givim narapela pikinini man tu long mi.” Olsem na em i kolim nem bilong dispela pikinini Josep. Long tok Hibru, nem Josep i klostu wankain olsem dispela tok, “Pinisim.” Na tu, em i klostu wankain olsem dispela tok, “Givim narapela.”
Jekop i stretim tok bilong wok bisnis wantaim Laban
25-26 Resel i karim Josep pinis, na Jekop i tokim Laban olsem, “Mi bin mekim planti wok bilong baim ol dispela meri wantaim ol pikinini. Orait mi laik bai yu larim mi i go bek long ples bilong mi. Yu save, mi bin mekim gut ol wok bilong yu.”
27 Na Laban i bekim tok olsem, “Inap mi tokim yu long wanpela samting pastaim? Mi bin mekim pasin bilong painimaut tingting bilong Bikpela, na mi bin painimaut olsem, Bikpela i bin mekim gut long mi, long wanem, yu stap wantaim mi.” 28 Na Laban i tok moa olsem, “Yu tokim mi stret long hamas pe yu laik kisim. Na bai mi givim long yu.”
29 Na Jekop i tok olsem, “Yu yet yu save long wok mi bin mekim. Na yu save, mi bin lukautim gut ol lain sipsip bilong yu, na ol i kamap planti tru. 30 Bipo yu no gat planti sipsip. Nogat. Yu gat liklik lain tasol. Na nau mi stap wantaim yu na ol sipsip bilong yu i kamap planti moa, long wanem, Bikpela i helpim olgeta wok bilong mi na em i mekim gut long yu. Tasol nau mi laik bai mi gat ol samting bilong mi yet.” 31 Orait Laban i askim Jekop olsem, “Bai mi givim yu wanem samting olsem pe bilong wok bilong yu?”
Na Jekop i bekim tok olsem, “Mi no laik kisim mani. Tasol sapos yu orait long tingting bilong mi, orait mi ken lukautim ol lain sipsip bilong yu gen. Tingting bilong mi i olsem. 32 Nau bai mi go lukluk gut long ol lain sipsip na meme bilong yu. Na bai mi kisim olgeta blakpela pikinini sipsip na olgeta sipsip na meme i gat makmak. Ol dispela bai mi kisim olsem pe bilong mi. 33 Na bihain, wanem taim yu laik, yu ken lukim ol dispela sipsip na meme mi kisim olsem pe bilong mi, na bai yu save, mi bihainim stret tok bilong mi o nogat. Sapos yu lukim wanpela meme i no gat makmak o wanpela sipsip i no blakpela i stap namel long ol lain sipsip bilong mi, orait bai yu save mi bin stilim.” 34 Na Laban i tok olsem, “Gutpela. Yumi mekim olsem yu tok.”
35 Tasol long dispela de yet Laban i kisim olgeta meme i gat waitpela makmak na olgeta blakpela sipsip. Na em i tokim ol pikinini man bilong em long kisim ol dispela lain sipsip na meme i go long narapela hap na lukautim ol. 36 Na Laban i go wantaim ol. Ol i wokabaut i go wantaim ol dispela lain sipsip na meme inap long tripela de, na ol i stap long wanpela hap. Na Jekop i lukautim ol arapela lain sipsip na meme bilong Laban.
37 Bihain Jekop i kisim sampela nupela han bilong kain kain diwai, na em i rausim sampela hap skin bilong ol na ol longpela waitpela mak i kamap. 38 Na em i sanapim olgeta dispela han bilong diwai klostu long ol dispela samting ol i save putim wara long en, bai ol meme i ken lukim taim ol i kam bilong dring. Em i save, taim ol meme i kam long dringim wara ol meme man bai i goapim ol meme meri. 39 Orait ol meme man i goapim ol meme meri klostu long ol dispela han bilong diwai, na bihain ol meme meri i karim ol pikinini i gat makmak. 40 Na Jekop i larim ol sipsip man bilong Laban i goapim ol sipsip meri klostu long ol dispela pikinini meme i gat makmak. Na long dispela pasin em i kisim ol lain sipsip na meme bilong em yet, na em i no larim ol i stap wantaim ol sipsip na meme bilong Laban. 41 Na taim ol gutpela strongpela sipsip na meme i laik goap, orait Jekop i save putim ol dispela han bilong diwai klostu long ples bilong dring wara. Na ol i save lukim ol han bilong diwai na ol i goap. 42 Tasol taim ol sipsip na meme i no strongpela ol i laik goap, em i no save putim ol dispela han bilong diwai. Olsem na ol sipsip na meme i no strong tumas, em ol i bilong Laban. Na ol gutpela na strongpela sipsip na meme, ol i bilong Jekop. 43 Long dispela pasin Jekop i kisim planti samting moa. Em i gat ol planti lain sipsip na meme, na planti ol wokboi na wokmeri, na ol kamel na ol donki.

*30:6: Long tok Hibru, nem Dan i klostu wankain olsem dispela tok, “Em i orait long mi.”

30:8: Long tok Hibru, nem Naptali i klostu wankain olsem dispela tok, “Pait strong.”

30:11: Long tok Hibru, nem Gat i klostu wankain olsem dispela tok, “Win tru.”

§30:13: Long tok Hibru, nem Aser i klostu wankain olsem dispela tok, “Amamas.”

*30:18: Long tok Hibru, nem Isakar i klostu wankain olsem dispela tok, “Gutpela pe.”

30:20: Long tok Hibru, nem Sebulun i klostu wankain olsem dispela tok, “Presen.” Na tu, em i klostu wankain olsem dispela tok, “Biknem.”

30:24: Long tok Hibru, nem Josep i klostu wankain olsem dispela tok, “Pinisim.” Na tu, em i klostu wankain olsem dispela tok, “Givim narapela.”